Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

תסמונת נפרוטית

פרוטאינוריה- יותר מ-3 גר' חלבון בשתן ב24 ש


היפואלבומינמיה- בגלל איבוד החלבון בשתן


בצקת פרפרית- השינויים האוסמוטיים גורמים ליציאת מים מכלי הדם.


היפרליפידמיה- הכבד מנסה להתגבר על הירידה בלחץ האונקוטי ומייצר ליפופרטאינים


נטייה לקרישיות יתר- חלק מהחלבונים המופרשים חשוב למניעת קרישה
גורמים בילדים


FSGS


Minimal change disease
במבוגרים-


Membranous nephropathy - הכי נפוץ


FSGS


Minimal Change Disease


Mesangiocapillary glumerulonephritis


סוכרת


עמילואידוזיס


טיפול-


בלי קשר לטיפול במחלה, נטפל סימפטומטית-


ACEI / ARB- מורידים לחץ בעורקים הגלומרולריים ומורידים פרוטאינוריה


דיאטה דלת מלח + משתנים- הקלה על הבצקות


סטטינים- להיפרליפידמיה


אנטיקואגולציה- אם יש חשש לאירוע תרומבוטי

Minimal change disease

כ80% מהמקרים- ילדים


לרוב מחלה אידיופטית, אך יכולה להגרם גם כתוצאה


מתרופות מסוימות, גידולים- בעיקר לימפופרוליפרטיביים וזיהומים- בעיקר ויראליים
נראה פרוטאינוריה סלקטיבית לאלבומין, לרוב ללא בעיית כליות נלווית.


ייתכנו בצקות נרחבות, זיהומים..
בהיסטולוגיה-


מראה גלומרולוס תקין, אימונופלורוסנציה תקינה


מיקרוסקופ אלקטרונים- השטחת רגליות הפודוציטים
טיפול-


בילדים פרוגנוזה טובה. כשליש יחוו רמיסיה ספונטנית. 90% יגיבו לסטרואידים.


במבוגרים פרוגנוזה פחות טובה- 50% יגיבו לסטרואידים, השאר יצטרכו ציטוטוקסיקה.
בילדים- ישר טיפול סטרואידי, במבוגרים- רק לאחר ביופסיהFocal segmental glumerulosclerosis

מחלה אידיופטית המתבטאת בעומס יתר על הכליה


כ10-15% מהמקרים- ילדים
נראה פרוטאינוריה לא סלקטיבית


יל"ד


בשתן- תאים וגלילים


יכול להתקדם לאס"כ
בהיסטולוגיה-


תמונה פוקלית - פגיעה בפחות מ50% מהגלומרולים


וסגמנטלית- רק בחלק מהגלומרולוס ולא בכולו


סקלרוזיס- כמות גדולה מדי של חומר בהרכב תקין.
פרוגנוזה לא טובה-


אין רמיסיה ספונטנית.


סטרואידים וציטוטוקסיקה יעילים בצורה מוגבלת בלבדMembranous nephropathy

המחלה הנפוצה ביותר מבין אלו הגורמות לתסמונת נפרוטית
לרוב אידיופטית, אך חשוב לשלול זיהומים, נזק תרופתי, גידולים.


כ-5% מהמקרים - ילדים


כ-30-40% מהמקרים במבוגרים
נראה פרוטאינוריה לא סלקטיבית עם מיקרוהמטוריה ויל"ד
היסטולוגיה-


עיבוי הממברנה הבזאלית של הקפילרות ללא סימני דלקת או ריבוי תאים


באימונופלורוסנציה- שקיעה של חלבוני


IgG, C3 - ללא ירידה של מרכיבי המשלים


במיקרוסקופ אלקטרונים- משקעים אימוניים


הממברנה הבזאלית נצבעת היטב בצביעת כסף
פרוגנוזה-


כ40% רמיסיה ספונטנית, אבל לחלק גדול תהיה רמיסיה בהמשך.


השאר יטופלו בסטרואידים וציטוטוקסיקה.


כ20% יגיעו לאס"כ

נפרופתיה סוכרתית

סוכרת היא המחלה הסיסטמית שגורמת הכי הרבה לתסמונת נפרוטית.
נראה גליקוזוריה, עלייה מתמשכת בלחץ בגלומרולוס ועיבוי הממברנה הבזאלית.


התסמונת הנפרוטית תופיע לרוב לאחר כ-5 שנים עם סוכרת.
בהיסטולוגיה-


Kimmelsteil Wilson Lesion


סקלרוזיס דיפוזי או נודולרי


עיבוי הממברנה הבזאלית והתרחבות המטריקס המזנגיאלי


פגיעה ופיברוזיס אינטרסטיציאלי, אטרופיה של הטובולים


והיאליניזציה של העורקיקים
הטיפול-
קודם כל איזון הסוכרת - המוגלובין מסוכרר פחות מ-7


איזון לח"ד- הכי חשוב! פחות מ130/80


ACEI - גם מוריד ל"ד וגם ספציפית עושה ואזודילטציה של העורק האפרנטי (יוצא) ובכך מוריד את הלחץ בו


הגבלת צריכת חלבון בדיאטה- פחות מ0.8 גר' ליוםתסמונת נפריטית

ATN מהווה 5% ממקרי
אי ספיקת כליות


אוליגוריה- פחות מ400 מ"ל שתן ביממה


עודף נוזלים ובצקות


יל"ד


בדיקת שתן פתולוגית- פרוטאינוריה (פחות מ-3 גר' ביממה), המטוריה עם מראה כדוריות דיסמורפי, לויקוציטים בשתן וגלילים של אריתרוציטים.
הפגיעה יכולה להיות דיפוזית, פוקלית או מזנגיאלית
מתחלק למחלה חריפה- ימים עד שבועות


והתקדמות תת חריפה - שבועות עד חודשים RPGN
חייבים לעשות ביופסיה במהירות!

Immune- complex GN

הסוג הנפוץ ביותר


זהו ביטוי כלייתי למחלה סיסטמית בה נוצרים קומפלקסים של נוגדן+אנטיגן ששוקעים בכליה.


למשל-


Post Infectious/streptococcal GN


קומפלקסים אימוניים שנוצרים בלופוס ועוד.
אימונופלורוסנציה-


שקיעה גרנולרית של אימונוגלובולינים


ירידה במרכיבי המשלים


Anti-GBM - שלילי
כ-70% מהמקרים במחלה חריפה


כ-45% מהמקרים בהתקדמות תת-חריפה
מחלה לאחר זיהום חריף (פוסט סטרפטוקוקל) - רמיסיה ספונטנית.


כל השאר-


סטרואידים לוריד ואח"כ פומי ומעקב לדיאליזה דחופה לפי הצורך.


רוב החולים יצטרכו ציטוטוקסיקה בנוסף.


יש לאזן לח"ד

Pauci- immune GN

תהליך דלקתי של פגיעה בכלי דם ונמק מקומי
ברוב המקרים יהיו נוגדים חיוביים מסוג


c-ANCA- Wegener's granulomatosis


p-ANCA- Microscopic polyangiitis
אימונופלורוסנציה-


תקינה


רמות משלים- תקינות


anti-GBM - שלילי
בביופסיה-


סהרונים
כ-30% מהמקרים במחלה חריפה


כ-45% מהמקרים בהתקדמות תת-חריפה
טיפול-


סטרואידים לוריד ואח"כ פומי


ומעקב לדיאליזה דחופה לפי הצורך.


רוב החולים יצטרכו ציטוטוקסיקה בנוסף.


איזון לח"ד

Anti-GBM disease

מחלה נדירה


נוצרים נוגדנים כנגד מרכיב בקולגן 4 של הממברנה הבזאלית


הנוגדנים והאנטיגן יוצרים קומפלקס ושוקעים.
Goodpasture's syndrome-


ב50-70% מהמקרים הנוגדנים מתיישבים גם בריאות ואז


נראה דמם תוך אלביאולרי
אימונופלורוסנציה-


שקיעה לינארית לאורך כל הממברנה הבזאלית ורק בה!
בביופסיה-


סהרונים ותהליך דלקתי


anti-GBM - חיובי
מהווה 10% מהמקרים בהתקדמות תת חריפה


נדיר מאוד לראות התקדמות חריפה.