Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

כיצד קוראים לתא הצמח ללא הדופן?

Protoplast

איזה אברונים קיימים בתא צמחי?

כל האברונים הקיימים בתא אאוקריוטי רגיל ועוד אברונים היחודיים לתא צמח:


Vacuole, Chloroplast, Glycosome and Cell wall

מהו פלזמו-דזמטה?

Plasmodesmata
חיבור בין הציטופלזמה של תא אחד לציטופלזמה של תא שני, יוצר רצף ציטופלזמתי בין התאים השונים בצמח.
לפזמודזמטה תפקוד כמו של גאפ ג'נקש...

Plasmodesmata


חיבור בין הציטופלזמה של תא אחד לציטופלזמה של תא שני, יוצר רצף ציטופלזמתי בין התאים השונים בצמח.


לפזמודזמטה תפקוד כמו של גאפ ג'נקשין.


סוכר עובר דרך זה.

ממה מורכב דופן התא הצמחי?

הדופן מורכב מתאית - צלולוז ובנוי כפולימר כאשר המונומרים שלו הם גלוקוז בלבד. הפולימר הזה בנוי מקשרי בתא 1-4, קשר חזק ויציב.


חיבור של כמה סיבים יוצר מבנה הנקרא Microfibril.


חיבור של כמה מיקרופיברילות ביחד יוצר סיב הנקרא Macrofibril.


חיבור של כמה מאקרופיברילות ביחד יוצר סיב הנקרא Cellulose fibers.

מה הסיבה העיקרית לחוזק המבני של הצלולוז?

קשרי המימן בין הסיבים השונים.

קשרי המימן בין הסיבים השונים.

למה התא הצמחי צריך דופן תא?

כדי להתמודד עם שינויים אוסמוטיים.


כאשר התא יימצא בסביבה היפוטונית, הוא יכניס מים לתא עד שהוא יגיע לדופן ולא יוכל להתנפח יותר. בכך הוא מונע את פיצוץ התא.

כיצד סיבי הצלולוז מונחים אחד על השני ומה מחבר אותם אחד לשני?

סיבי הצלולוז מונחים כשתי וערב אחד על השני כאשר מה שמחבר את הסיבים ב"קומה" אחת זה חומר הקרוי פקטין ומה שמחבר את הסיבים בין קומה לקומה הוא ה...

סיבי הצלולוז מונחים כשתי וערב אחד על השני כאשר מה שמחבר את הסיבים ב"קומה" אחת זה חומר הקרוי פקטין ומה שמחבר את הסיבים בין קומה לקומה הוא ההמיצלולוז.
Pectin and Hemicellulose.

ממה בנויים ההמיצלולוז והפקטין?

שתיהם הם פוליסכארידים כאשר הם בנויים מסוכרים שונים מצמח לצמח.

מהו החומר המחבר בין שתי תאי צמח?

Middle lamella
היא בנויה בעיקר מפקטינים

Middle lamella


היא בנויה בעיקר מפקטינים

מה תפקידה של הוואקולה? מהו שמה השני?

Vacuole=Tonoplast


תפקידה העיקרי של הוואקולה הוא שמירה על הלחץ האוסמוטי בתא.


הוואקולה היא שק גדול המכיל ריכוז גבוה של מלחים ומומסים אחרים. כאשר יש לחצים אוסמוטיים לא רגילים בציטופלזמה היא יכולה להוציא או להכניס מים ובכך לווסת את הלחץ האוסמוטי.

מה הוואקולה מכילה?

1. מטבוליטיים ראשונים.


2. מטבוליטיים טוקסיים.


3. פירוק של מאקרומולקולות ומחזור מרכיביהם לתא.


4. בחלק מהתאים משמש גם לאחסון פיגמנטים.
הוואקולה היא בעצם מודיפיקציה של הליזוזום.


בכל מקרה יש ליזוזום וגם וואקולה בתוך התא הצמחי.

מהם פלסטידות?

אורגנלות גדולות יחסית בתא הצמחי האחראיות על ייצור ואחסון של מולקולת חיוניות לתא. בחלק מהמקרים הפלסטידות יכילו פיגמנטים המשמשים לפוטוסינתזה.

מהם שלוש הסוגים העיקריים של הפלסטידות ולמה הם משמשות?

1. כלורופלסט - אחראי על פוטוסינתזה
2. כרומופלסט - יכול לעשות פוטוסינתזה אבל אחראי על אחסון פיגמנטים.
3. לויקופלסט - יכול להתמייד לשלוש סוגים...

1. כלורופלסט - אחראי על פוטוסינתזה


2. כרומופלסט - יכול לעשות פוטוסינתזה אבל אחראי על אחסון פיגמנטים.


3. לויקופלסט - יכול להתמייד לשלוש סוגים:


- אליופלאסט - אחראי על אחסון שומנים.


- עמילופלסט - אחראי על אחסון עמילן.


- פרוטאינופלאסט - אחראי על אחסון חלבונים.
כמו שניתן לראות בתמונה נעשה מיון לכל אחד מהאברונים הנ"ל אך המיון הוא הפיך. כמו שבתפו"א העמילופסטים הופכים לכלורופלסטים (ומייצרים חומרים טוקסיים תוך כדי).

תאר את האנטומיה של הכלורופלסט.

מכיל 3 ממברנות:


ממברנה חיצונית - Outer membrane


ממברנה פנימית - Inner membrane


הרווח בינהם נקרא - Inner membrane space


הממברנה התילקואידית - Thylokiod membrane


הרווח בין הממברנה התילקואידית לממברנה הפנימית נקרא - Stroma - זהה למטריקס של המיטוכנדריה


הממברנה התילקואידית יוצרת עמודים הנקראים - Grana


החלל הפנימי ביותר נקרא Thylakoid space/lumen

אילו שתי ראיקציות מרכיבות את תהליך הפוטוסינתזה?

1. ריאקציית האור - בה מים מחומצנים והופכים לחמצן התוצרים הם NADPH וATP
2. ריאקציית קיבוע פחמן - בה פד"ח הופך לסוכר.

1. ריאקציית האור - בה מים מחומצנים והופכים לחמצן התוצרים הם NADPH וATP


2. ריאקציית קיבוע פחמן - בה פד"ח הופך לסוכר.

כיצד נקראות המולקולות שקולטות את האור בכלורופלסט?

מולקולות אנטנה


Anthenna molecules.

תאר את Z Scheme.

על סכמה זו קיימות שתי מערכות אור כאשר כל אחת קולטת אורך גל אחר של פוטון.
מרכז הריאקציה זה המקום בו אור פוגש את האלקטרון.

על סכמה זו קיימות שתי מערכות אור כאשר כל אחת קולטת אורך גל אחר של פוטון.


מרכז הריאקציה זה המקום בו אור פוגש את האלקטרון.

תאר את מהלך האירועים בPhotosystem II.

אורך הגל של מרכז הריאקציה הוא 680nm ולכן, מולקולות האנטנה שמסביב ידעו לקלוט מולקולות באורך גל נמוך יותר. במרכז הראיקציה ישנו קומפלקס הנקרא Water cleaving protein.


תפקיד הקומפלקס לקחת את האלקטורנים מהמים ולהעביר אותם הלאה, בשביל זה יושבים בתוך הקומפלקס 4 יוני מנגן. משתי מולקולות מים הוא יוצר מולקולת חמצן.


לאחר מכן, מולקולה בבשם Pheophytin קולטת את האלקטרון שקיבל את האנרגיה במרכז הראיקציה.

מהם שלושת המצבים בהם Plastoquinone יכול להימצא בהם?

Plastoquinone - no electrons


Semiquinol - 1 electron


Plastoquinol - 2 electorns

כיצד האלקטרון מגיע לקומפלקס ציטוכורום b6 ומה תפקידו של קומפלקס זה?

הם עוברים מPhephytin לפלסטוקווינון על פי פוטנציאל RedOX ומשם לקומפלקס ציטוכרום B6


קומפלקס זה משתמש באנרגיה של האלקטרונים כדי לפמפם פרוטונים מהסטרומה אל התילוקואיד לומן.\


לאחר מכן האלקטורנים יעברו אל מולקולה בשם Plastocyanin - מולקולה הדומה בתפקידה לציטוכרום c. משם האלקטרונים עוברים לPhotosystem I.

תאר את מהלך האירועים בPhotosystem I בפאזה הלא מעגלית.

האלקטרון מתקבל מפלסטוציאנין ישירות אל מרכז הראיקציה ובמקביל מגיע פוטון באורך גל של 700nm.


האלקטרון יעבור במולקולות שונות ואז לחלבון בשם Ferodoxin.


זוהי צומת חשובה מכיוון שמפרודוקסין האלקטרונים יכולים ללכת לכמה כיוונים.


בפאזה הלא מעגלית האלקטרון יפגוש את NADPH Reductase, אנזים פלאביני ואנזים זה יעביר את האלקטרונים לNADP שיהפוך לNADPH.

מהי הNet equation של תהליך הפוטוסינתזה?

ממולקולת מים אחת ניתן להוציא 2 אלקטרונים, אך כדי ליצור מולקולת חמצן צריך שתי מולקולות מים. אז יש ארבע אלקרטורנים שיודעות להיכנס ל2 מולקולות NADP.


כל אלקטרון פגש 2 פוטונים בדרך ולכן יש סה"כ 8 פוטונים המעורבים בתהליך.


נוצרים בערך 3 מולקולות ATP על כל 4 אלקטרונים.
2 H2O + 8 Photons + 2 NADP + ~3 ADP + ~3 Pi ---> O2 + ~3 ATP + 2 NADPH

תאר את מהלך האירועים בPhotosystem I בפאזה המעגלית, מתי מסלול זה יתרחש ומהי התוצאה של מסלול זה?

תהליך פיזיולוגי בו התא מייצר יותר ATP במקום הNADPH.


אז הוא לוקח את האלקטרונים המגיעים לפרודוקסין ומחזיר אותם לציטוכרום b6 במקום לNADPH. ציטוכרום b6 יעביר אותם לפלסטוציאנין ויחזיר אותם בחזרה לפוטוסיסטם 1. מסלול ציקלי.


מתי זה קורה? כשהתא לא רוצה לאגור סוכרים אלא צריך אנרגיה זמינה בצורה של ATP למשל בתקופת הפריחה/רבייה.כל המסלול הזה מתאפשר בזכות הפוטון בפוטוסיסטם 1.


התוצאה של המסלול הציקלי זה שינוי ביחס בין NADPH לATP.

האם בחושך עדיין יש ייצור אנרגיה בתא צמחי?

כן.


במיטוכונדריה.


התא צורך חמצן ופולט פד"ח.

מיהו האנזים הכי שופע בטבע והיכן הוא נמצא?

Rubisco!


הוא הכי שופע בטבע משתי סיבות:


1. זה האנזים שמאפשר לנו לצרוך סוכר.


2. קקה של אנזים.
הוא נמצא בכלורופלסט.

תאר את השלבים השונים של מעגל קלווין.

1. ריבולוז 1,5 ביספוספט בתוספת של פד"ח הופך ל2 מולקולות של 3 פוספוגליצראט על ידי האנזים רוביסקו.
2. 3 פוספוגליצראט הופך ל1,3 ביספוספוגליצראט תוך שימוש בATP על ידי האנזים 3 פוספוגליצראט קינאז (שלב 3 בגליקונאוגנזה).
3. 1,3 ביספוספוגליצראט הופך לגליצראלדהיד 3 פוספט תוך שימוש בNADPH על ידי האנזים גליצראלדהיד 3 פוספט דהידרוגנאז (שלב 4 בגליקונאוגנזה, רק שפה משתמשים בNADPH במקום בNADH).
לאחר מכן יש את הפאזה המחזרת של מעגל קלווין שתפקידה ליצור ריבולוז 1,5 ביספוספט.

כמה מחזורים של מעגל קלווין דרושים ליצירת מולקולות גלוקוז אחת?

במחזור אחד של מעגל קלווין נוצרות לנו 2 מולקולת G3P.


מכל 6 מולקולות G3P, 5 ילכו ליצירת ריבולוז 1,5 ביספוספט ומולקולה אחת יכולה לשמש ליצירת גלוקוז.


לכן, צריך 6 מחזורים של מעגל קלווין בהן יווצרו 12 מולקולות G3P, כאשר 10 מולקולות ילכו ליצירת ריבולוז ו2 מולקולות ילכו ליצירת גלוקוז (בתהליך גלוקונאוגנזה).

למה רוביסקו הוא אנזים חרא?

הוא לא ספציפי לפד"ח, הוא יכול לקבע גם חמצן - פעולה הרסנית ביותר.


בתהליך קיבוע החמצן אנו נקבל מולקולה אחת של 3 פוספוגליצראט ומולקולה אחד של פוספוגליקולאט. זוהי מולקולה דו-פחמנית שלא ניתן לעשות איתה כלום!

מהם צמחי C4?

אלו צמחים שמקבעים בשלב הראשון את הפד"ח למולקולה עם 4 פחמנים - אוקסלואצטט.
צמחים אלו מפרידים את תהליך הפוטוסינתזה במקום.
תאי המזופיל מבצעי...

אלו צמחים שמקבעים בשלב הראשון את הפד"ח למולקולה עם 4 פחמנים - אוקסלואצטט.


צמחים אלו מפרידים את תהליך הפוטוסינתזה במקום.


תאי המזופיל מבצעים את הפוטוסינתזה ואת תהליך קיבוע הפחמן לאוקסלואצטט. הם לא מכילים את האנזים רוביסקו אלא את PEP carboxylase.


תאי נדן הצרור (Bundle sheath) אלו תאים פנימיים יותר שמועבר אליהם מאלאט שמחומצן ומשחרר פד"ח שנכנס למעגל קלווין, כמובן שתאים אלו מכילים את רוביסקו.

תאר את פעולות של שני האנזים הבאים:


PEP Carboxylase


PEP Carboxykinase

לא להתבלבל בין שניהם!!!!


האנזים PEP Carboxylase הוא אנזים צמחי המשמש בצמחי C4 בלבד!


האנזים PEP Carboxykinase הוא אנזים המשמש כחלק מהמעקף הראשון של הגליקונאוגנזה.

מה זה Stoma?

פיונית חיונית לתהליך הפוטוסינתזה, דרכה יכולים לעבור מולקולות מים, מולקולות פד"ח וחמצן.

פיונית חיונית לתהליך הפוטוסינתזה, דרכה יכולים לעבור מולקולות מים, מולקולות פד"ח וחמצן.

מהם צמחי CAM?

אלו צמחים מדבריים שצריכים שהסטומה תהיה סגורה במהלך היום, מכיוון שאם תהיה פתוחה התא יתייבש.


מה שהם עושים זה הפרדה בזמן, במהלך היום הפיונית סגורה אז הם מבצעים את מעגל קלווין ואת ריאקציית האור. ובמהלך הלילה הפיונית פתוחה אז עושים קיבוע פחמן.

מה ההבדל בין צמחי CAM לצמחי C4?

צמחי CAM עושים הפרדה בזמן של שני התהליכים ואילו צמחי C4 עושים הפרדה במקום.

צמחי CAM עושים הפרדה בזמן של שני התהליכים ואילו צמחי C4 עושים הפרדה במקום.

מהי מטרתו של מעגל הGlyoxylate?

מטרתו היא להפוך שומן לסוכר (יונקים לא יודעים בעוד שצמחים וחיידקים יודעים על ידי מעגל זה).


מעגל זה מתקיים בגליקוזום. מעגל זה היא מודיפיקציה של מעגל קרבס.

תאר את מהלך האירועים במעגל הגליוקסילאט.

1. אצטיל קוA נדחס עם אוקסלואצטט ליצירת ציטרט על ידי האנזים ציטרט סינתאז (מעגל קרבס).


2. ציטרט הופך לאיזוציטרט על ידי אקוניטז (מעגל קרבס).


3....

1. אצטיל קוA נדחס עם אוקסלואצטט ליצירת ציטרט על ידי האנזים ציטרט סינתאז (מעגל קרבס).
2. ציטרט הופך לאיזוציטרט על ידי אקוניטז (מעגל קרבס).
3. איזוציטראט הופך גליוקסילאט ופולט מתוכו סוקצינאט על ידי האנזים Isocitrate lyase. סוקצינאט היא מולקולה 4 פחמנית שממנה ניתן לייצר גלוקוז.
4. גליוקסילאט נדחס עם אצטיל קוA ליצירת מלאט על ידי מאלט סינתאז.
5. מאלאט הופך לאוקסלואצטט על ידי מאלאט דהידרוגנאז (מעגל קרבס).

דגשים למעגל הליוקסילאט.

האנזים Isocitrate lyase הוא אנזים צמחי בלבד!


ליונקים יש את האנזים Citrate lyase המפרק ציטרט לאוקסלואצטט ואצטיל קוA. אסור להתבלבל בין השניים.