Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Mga Pamahalaang itinatag ng Amerikano sa Pilipinas

1. Pamahalaang Sibil


2. Pamahalaang Militar

Mga kodigo para sa lokal na pamahalaan

1. Kodigong Panlalawigan


2. Kodigong Pambayan

Mga unang Pilipinong nitalagang Punong Mahistrado

1. Cayetano Arellano


2. Victorino Mapa


3. Manuel Arqullo


4. Ramon Aveceña

Mga batas sa Malayang kalakalan

Batas Underwoods-Simmons


Batas Payne-Aldrich

Unang unang mahistrado ng Korte Suprema

Cayetano Arellano

Unang bayan na nakakapagsagawa ng halalang lokal

Baliwag, Bulacan

Katawagang pinapalaganap laban sa mga rebolusyunaryong Pilipino

Bandolero o Tulisan

Heneral na binitay sa salang sedisyon o panunulisan

Heneral Macario Sakay

Pasipikasyon

Tinatag upang tuwirang supilin ang pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa Amerikano.

Kooptasyon

Proseso ng pagdadagdag ng miyembro sa isang pangkat na hinalal.

Taripa

Buwis na ipinapataw sa produktong galing sa ibang bansa.

Kota

Pagtatakda ng limitasyon sa dami ng maaaring ipasok sa lokal na pamilihan

Dalawang komisyon sa Pilipinas

Komisyong Schurman


Komisyong Taft

Gobernador-Militar

Pinagmumulan ng mga programa at kautusan na naaayon sa pamahalaan ng Estados Unidos

Batas Sedisyon

Pagbabawal sa mga Pilipino na lumaban sa pamahalaan

Batas Brigansiya

Nagbabawal sa mga Pilipino na magtatag at pagsapi sa mga samahang may layunin magbuo ng sariling pamahalaan

Batas Bandila

Pagbawal sa paggamit ng bandila ng Pilipinas ng higit sa sampung taon.

Batas Rekonsentrasyon

Paglilipon sa mga mamamayan ng isang lalawigan upang matigil ang kaisipang paglaban sa Amerikano

William Howard Taft

Unang gobernador sibil sa Pilipinas


Hulyo 4, 1901

Partido Nacionalista

Tinatag ni Pascual Poblete August 1901


Layunin: Sariling pamahalaan at Kalayaan

Partido Democrata

Tinatag ni Jose Maria de la Viña


Layunin: Magkaroon ng sariling pamahalaan sa malayapang paraan

Publikasyon

Pagbabawal sa pagsusulat at paglalathala ng anumang nauukol sa nasyonalismo, kalayaan, sariling pamamahala, at pagbatikos sa pamahalaang Amerikano