Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wat is milieu?
onze leefomgeving
waar bestaat leefomgeving uit?
uit levende elementen en niet levende elementen
wat zijn levende elementen?
planten, dieren en mensen
wat zijn niet levende elementen?
lucht, bodem en water
wat zijn milieuproblemen?
problemen die ontstaan door schade aan leefomgeving
noem 2 kenmerken van een milieu probleem?
1. veroorzaakt door de mens
2. pas een probleem als de mens het een probleem vindt.
noem 3 soorten milieuproblemen?
1. vervuiling
2. uitputting
3. aantasting
wat wordt verstaan onder vervuiling?
je brengt een stof in een bepaalde hoeveelheid die niet thuishoort bij een bepaalde plaats
wat wordt verstaan onder uitputting?
je haalt een stof weg uit het milieu zonder dat het milieu dat voldoende kan herstellen
wat wordt verstaan onder aantasting?
je verandert het landschap waardoor sommige planten en dieren er niet meer kunnen leven.
wat is een wereldwijd milieuproblem?
milieuproblemen die de hele wereld treffen.
noem 3 wereldwijde milieuprobleem?
1. ontbossing
2. het versterkte broeikas effect
3. verdunning ozon laag
4. verandering waterkringloop
wanneer is er sprake van ontbossing?
als de mens meer bos weghaalt dan ze nieuw aanplant
wat zijn gevolgen van ontbossing in het tropisch regenwoud?
1. planten verdwijnen
2. dieren verdwijnen
3. onvruchtbare bodem
4. klimaat veranderen
waarom ontstaan onvruchtbare bodem bij ontbossing van tropische regenwoud?
planten houden met wortel bodem vast. planten weg -> bodem weg.
dode planten en bladeren zorgen voor voeding van de bodem. planten weg -> geen voeding. gevolg winderosie en watererosie.
wat zijn de gevolgen van ontbossing in de savanne
verwoestijning
noem 5 oorzaken voor het verdwijnen van plantengroei?
1. bevolkingsgroei
2. armoede
3. commerciele veeteelt voor export
4. winning delftstoffen voor export
5. winning troppisch hardhout
wat kan er gedaan worden te bevolkingsgroei?
weinig, proberen mensen andere inkomsten bronnen te geven
wat kan er gedaan worden tegen armoede
helpen met geld en opleidingen
wat kan er gedaan worden tegen export naar rijke landen
bijvoorbeeld alleen hout te importen van milieuvriendelijke houtbedrijven
wat is het versterkte broeikaseffect?
door extra CO2 en andere gassen wordt het broeikaseffect versterkt waardoor de aarde steeds warmer worden
op welke manieren zorgt ontbossing voor toename broeikaseffect?
1. verbranden van hout, bos komt CO2 vrij.
2. minder bomen, minder CO2 opname
wat zijn de gevolgen van de versterkte broeikaseffect?
warmer -> zeewater stijgen
-> gletser smelten -> overstrommingen
gebieden droger
gebieden natter, planten en dieren verdwijnen
wat zijn de mogelijke oplossingen tegen broeikaseffecten?
1. minder energie gebruiken
2. meer alternatief energie bronnen gebruiken: wind, zon
2. minder onbossingen
3. bossen aanplanten
wat is verdunning van de ozonlaag?
daling van de hoeveelheid ozon in de ozonlaag
wat is het gat in de ozon laag?
gebied in de dampkring waar heel veel ozon wordt afgebroken,
wat zijn de gevolgen van de verdunning van de ozonlaag?
meer ultraviolet stralen
-> meer huid- en oogziektes
-> meer aantasting landbouwgewassen
-> plankton aangetast -> minder voedsel voor zeedieren
-> plankton aangetast -> minder opname van CO2
waarom is cfk een gevaarlijke stof?
1. cfk is een broeikasstof
2. cfk breekt ozon af
wat is de water kringloop?
verandering van water van vorm (vast, vloeibaar en gas).
wat is verdamping?
verandering van water, sneeuw en ijs in waterdamp.
wat is condensatie?
verandering van waterdamp in water op grote hoogte
wat is het stroomgebied van een rivier?
het hele gebied dat zijn water afslaat aan rivier. Daarbij horen ook de water van de zijrivieren en grondwater
wat is waterscheiding?
de grens tussen twee stroomgebieden.
wat is het bovenloop van de rivier?
het deel van de rivier dicht bij de bron
wat is benedenloop van de rivier?
het deel van de rivier dicht bij de monding.
wat heeft de waterkringloop met milieuprobleem te maken?
door de waterkringloop te veranderen kan de men milieuproblemen creeeren
Extra: Wat is duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling wil zeggen dat we de aarde zo spaarzaam gebruiken dat er voor onze achterkleinkinderen voldoende ruimte, voedsels, grondstoffen, schoon water en schone lucht
wat zijn de gevolgen van vervuiling voor de waterkringloop?
de waterkringloop verspreidt de vervuiling door een grote gebied en de zee. duurder om drinkwater te maken en planten en dieren kunnen door vervuiling sterven
wat zijn gevolgen voor het milieu bij te veel water gebruik?
te veel water gebruik,
grondwater zakken, bodem droog uit, planten dieren sterven.
op welke manier kan de mens de landschap van de benedenloop veranderen
1. door dijken te bouwen
2. door bochten weg te halen
3. door beton en asfalt te leggen waardoor water niet meer door de bodem zakt.
4. door stuwdammen te bouwen
3.4 Noem 6 oplossingen voor water problemen
1 zelf minder vervuilen
2 vervuild water zuiveren
3 minder water gebruiken
4 water maken van zeewater (ontzilting)
5 rivier landschap herstellen door rivieren weer breedmaken en planten groei in stroomgebied herstellen
6 overstroomgebied creeeren en gebruiken
3.2 Waarom is plantengroei belangrijk?
1 planten hebben invloed op het klimaat.
2 planten + bodem houden water vast
3 planten houden bodem vast en brengen voeding in bodem
4 planten nemen CO2 op
5 planten geven O2
wat is overbeweiding?
te veel vee in een gebied rondlopen
wat zijn de gevolgen door overbeweiding?
1. plantengroei wordt weggevreten
2. grondwater zakt door meer water gebruik
3. planten gaan dood
noem bijvoorbeeld 4 werelddeel milieuproblemen?
1. verwoestijning
2. watervervuiling
3. water tekorten
4. overstromingen
Noem een aantal redenen waarom planten groei zo belangrijk zijn?
1 de wortels van de plant houden de bodemvast.
2 de planten beschermen de bodem tegen zonnestralling
3 de planten en de bodem houden watervast (sponswerking)
4 planten zorgen voor verdamping
5 dode planten zorgen voor voedings van de bodem
6 planten nemen CO2 op