Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/127

Click to flip

127 Cards in this Set

 • Front
 • Back

accustomed

alışmış

adult

yetişkin

after that

ondan sonra

amphibian

suda ve karada yaşayabilen hayvan

animal

hayvan

asia

asya

baby

bebek yavru

bar

parmaklık

bark

havlamak

bear

ayı

become extinct

nesli tükenmek

both

her ikisi de

cage

kafes

camel

deve

cat

kedi

charismatic

etkileyici

circus

sirk

cold-blooded

soğuk kanlı

cow

inek

crocodile

timsah

cub

yavru

dangerous

tehlikeli

dark

koyu

deer

geyik

desert

çöl

die out

nesli tükenmek

documentary

belgesel

domesticated

evcilleştirilmiş

donate

bağışta bulunmak

ecology

ekoloji

elephant

fil

endangered

nesli tehlikede

environment

çevre

feather

tüy

feed

beslemek

fight

savaşmak

fishing line

olta ipi

flap

sallamak

forked tongue

çatallı dil

fur

kürk

grass

ot çimen

grassland

otlak

habitat

doğal ortam

horn

boynuz

how many

kaç tane

how much

ne kadar

however

bununla birlikte

human being

insanoğlu

hunt

avlamak

hurt

incitmek

I think

bence

ilness

hastalık

important

önemli

insect

böcek

land

kara

law

kanun yasa

lay eggs

yumurtlamak

leaf

yaprak

leg

bacak

lion

aslan

lucky

şanslı

make suggestions

öneride bulunmak

mammal

memeli

mane

yele

marvellous

olağanüstü

medicine

ilaç

miss

kaçırmak

order

düzen sıra

other

diğer başka

overhunt

aşırı avlanmak

perhaps

belki

pet

evcil hayvan

pig

domuz

plain

ova düzlük

planet

gezegen

poisonous

zehirli

polar bear

kutup ayısı

preserve

korumak

prey

av

rabbit

tavşan

recycle

geri dönüştürmek

reduce

azaltmak

repeat

tekrar etmek

reproduce

çoğalmak

reptile

sürüngen

reuse

yeniden kullanmak

rhino

gergedan

save

kurtarmak

scale

pul

shelter

sığınak

skin

deri cilt

snake

yılan

species

tür

stay away

uzak durmak

still

hala yine

story

hikaye

survive

hayatta kalmak

sustain

sürdürmek

tiger

kaplan

tired

yorgun

trailer

fragman

truck

kamyon

trunk

fil hortumu

turtle

kaplumbağa

unfortunately

maalesef

unhappy

mutsuz

up to

kadar

usually

genellikle

vaccinate

aşılamak

vegetable

sebze

very

çok

weigh

ağırlığında olmak

what a pity

ne yazık

wildlife

vahşi yaşam

with

ile birlikte

without

olmadan -sız -siz

wolf

kurt

world

dünya

zoo

hayvanat bahçesibeak

gaga

claw

pençe

stripe

çizgi

tusk

fildişi

mane

yele

lake

göl

forest

orman

monkey

maymun