Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvilke primære test kan der laves?
(slægsbestemmelse)

Gramfarvning


KOH


Motilitetsagar


Fasekontrasmikroskopi


VLFH


Cytochromoxidasetest


Katalaseprøve


O/F-test


NA vækst


MacConkey


Nitratmedium og nitrat reduktionHvilke sekundære test kan der laves?

Beskriv nigrosin-præparat
(kokker/stave)

Hvordan?Afsæt en lille dråbe nigrosin på objektglas. Koloni påføres derpå og udrøres. Lufttørring
Hvad?Negativ farvning af bakterier. Alt hvad der ikke er bakterier farves med blæk.
Resultat?Farvestoffet trænger ikke ind i bakteriecellen, men danner en sort hinde mellem cellerne. Der kan herudfra bedømmes om det er kokker eller stave.

Eksempel på nigrosin-præparat

Gramfarvning

Hvordan? Objektglas dyppes i methylviolet 1 minut. Skylles med vand. Lugols opløsning 1 minut. Skylles med vand. 99% ethanol 20 sek. Skylles med vand. Safranin 30 sek. Skylles med vand og overskydende vand kan fjernes med filtrerpapir. Lufttørring.
Hvad?Binding af methylviolet til sure grupper i bakteriecellen, kan præcipitere i et kompleks med jod, som danner et sortblåd præcipitat. Dette lader sig udtrække med alkohol i G-, og farves blå i G+.
Resultat?G+: BlåG-: RødeKokker?Stave?Endosporer (ufarvet legeme i cellen)?

Eksempel på gramfarvning

Kaliumhydroxidprøve (KOH)

Hvordan?2 dråber 3% KOH på objektglas med afstand. Kolonimasse oprøres.
Hvad?Gramfarvbarhed ved slimdannelse.
Resultat?G+: mangel på slimdannelse (pga stor peptidoglycan lag i cellevæg)G-: slimdannelse (cellevæg nedbrydes og DNA frigives —> slimdannelse)

Eksempel på KOH

Kulturel bevægelighedsprøve

Hvordan?En flamberet podenal med kultur dyppes 1cm ned i halvflydende agar.
Hvad?Bakterie med eller uden flageller.
Resultat?Bevægelig: Frembringer en skyet uklarhed i glasset. Ubevægelig: Kun vækst i stikkanalen

Bevægelighdesprøve mikroskopisk

Hvordan?Kultur i flydende medium. Kultur anbringes på objektglas. Dækglas pålægges. Fasemikroskopi udføres nu.Hvad?Kigger efter celler der bevæger sig i alle retninger. 1 retning løber de bare med agaren.Resultat?Bevægelig: Ubevægelig:

VL halvflydende medium (VLHF)
(Aerob og anaerob vækst)

Hvordan?Med udrettet podenål podes kultur i rør med VLHF til bunds.
Hvad?Kan bakterien vokse med eller uden ilt.
Resultat? se billeder

Obligat aerobt: hvis bakterien kun kan vokse i overfloden


Anaerob vækst: Hvis bakterien kun kan vokse i bunden er den obligat anaerob

Obligat aerobt: hvis bakterien kun kan vokse i overfloden
Anaerob vækst: Hvis bakterien kun kan vokse i bunden er den obligat anaerob

Behov for ekstra CO2-test

Hvordan?Hvis bakterien kan vokse på agarmedium i almindelig atmosfære har de ikke krav på ekstra CO2.Hvad?Capnofile bakterier kræver 5-10% CO2.
Resultat?Ekstra CO2:

Cytochromoxidaseprøve

Hvordan?Oxidasereagens dryppes på filtrerpapirstrimmel. Podenål med kultur påsmøres. Aflæses efter 10 sek.
Hvad?Cytochrom C påvises.
Resultat?Positiv ved blå farve efter 10 sek

Eksempel på cytochromoxidaseprøve

Katalaseprøve

Hvordan?Kultur afsættes på objektglas. Dryppes med 3% H2O2. Aflæses for luftbobler.
Hvad?Har bakterien katalase og kan den derved spalte H2O2 til ilt og vand.
Resultat?Luftbobler: Katalase positiv
Ingen luftbobler: Katalase negativ.

Eksempel på katalaseprøve

Eksempel på katalaseprøve

Oxidation/fermentation prøve

Hvordan?Der podes til bund med kultur i O/F glukosemedium.
Hvad?Kan bakterien omsætte glukose fermentativt/oxidativt ved anaerobe og aerobe forhold.
Resultat?

Fermentativ reaktion: syredannelse (gulfarvning) både anaerobt og aerobt

Oxidativ reaktion: syredannelse i toppen pga. nedbrydning af glukose til glukonsyre

Glukosenegative: basisk omslag (evt. blåfarvning) som skyldes frigørelsen af ammoniak ved peptonomsætning. Omsætter altsåhverken glukose fermentativt/oxidativt.

Eksempel på OF-prøve


Vækst på nutrient agar (NA)

Hvordan?NA-agar inddeles i 2 felter. Stammerne podes i hvert felt 1 cm streg. Aflæses for vækst.
Hvad?Kan stammerne vokse på NA-agar.
Resultat?Vækst: Ikke vækst:

Vækst på MacConkey agar

Hvordan?MacConkey-agar inddeles i 2 felter. Stammerne podes i hvert felt 1 cm streg. Aflæses for vækst.
Hvad?Kan stammerne vokse på MacConkey-agar. Det er selektivt og indikativt medie der anvendes til påvisning af coliforme bakterier (der lever i tyktarmen) samt differentiering af Enterobacteriaceae
Resultat?Vækst: Ikke vækst:

Eksempel på MacConkey agar
Selektivt princip: Natriumtaurokolat og krystalviolet virker inhibitivt på defleste Gram-positive bakterier. Enterobacteriaceae er galderesistente.
Indikativt princip: Natriumtaurokolat omdannes ved laktoseforgæring tiltaurokolsyre, der danner komplekser med neutralrødt. Neutralrødt erendvidere en indikator, som er rød ved en pH < 6,8 og gul ved en pH > 8,0.

Nitratreduktion

Hvordan?Podes kultur i nitratmedium. Dagen efter tilsættes 1 ml Nit A reagens og 1 ml Nit B reagens (første trin). Ved ingen rødfarvning tilsættes zinkpulver og glasset observeres efter 10 min.
Hvad? Nitrat kan udnyttes af bakterier på 2 forskellige måder. Dels optager nogle bakterier et kvælstof fra nitratmolekylet som anvende i biosyntesen. Dels kan nogle bakterier anvende nitratmolekylets ilt ved en anaerob respiration.
Resultat?Rød farve første trin: Nitrit til stede
Ingen rødfarvning andet trin: Nitrat reduceret ud over nitriteller at nitrat ikke er reduceret

Eksempel på nitratreduktion
Ved en nitratreduktionsprøve kan man påvise følgende 3 muligheder:1. Ingen påviselig reduktion af nitrat.
2. Nitrat reduceres til nitrit, som ophobes.
3. Nitrat reduceres ud over nitrit. Ved dette tilfælde kan man evt. Vise, omslutproduktet er en luftart (læs: N2 eller N2O) ved at benytte et Durham-rør.


Hvilke sekundære test findes der?

Koagulaseprøve

Mannitol saltagar


ONPG


Aeskulin-blodagar


Aeskulin-bouillon


Xylose-rhamnose bouillon


Durhamrør


Skråserum


Æggeblommeagar


Sulfitjernagar


Indol


MR/VP


Methylrødt prøve


Voges proskauer prøve


Simmons citrat


Ureasemedium


Ureaseenzymtest


Koagulaseprøve

Hvordan?Kultur podes i bouillon. Aflæses for koagulation efter 4 og 24 timer, da stafylokokker kan producere fibrinolysin som atter kan bringe det koagulerede plasma på flydende form.
Hvad?Stafylokokkers evne til at koagulere stabiliseret plasma.
Resultater?Koagulation:

Eksempel på koagulaseprøve

Mannitol saltagar

Hvordan?Der podes med kultur på agar.Hvad?Selvektivt og indikativt medium for stafylokokker. Den høje saltkoncentration på 7,5% hæmmer mange andre bakterier.
Resultater?Vækst: Ikke vækst:

Eksempel på mannitol saltagar
Selektivt princip: Den høje saltkoncentration på 7,5 % hæmmer de flestebakterier med undtagelse af Stafylokokker, der er saltresistente.
Indikativt princip: Staphylococcus aureus er mannitol-fermenterende.Under fermenteringen dannes syre, der medfører gult farveomslag af pH-indikatoren fenolrødt. Staphylococcus pseudintermedius ermannitolnegativ, dvs. Der forekommer intet farveomslag af fenolrødt.

ONPG

Hvordan?Kultur overføres til rør med sterilt vand. Med steril pincet tilsættes ONPG-tablet.
Hvad?ONPG spaltes til en gulfarvet nitrophenol af enzymet beta-galactosidase (lactase), der dannes af Staphylococcus pseudintermedius men ikke dannes af Staphylococcus aureus.Resultater?Har laktase: Staphylococcus pseudintermedius
Har ikke laktase: Staphylococcus aureus

Eksempel på ONPG

Eskulin blodagar
(CAMP-test og bouillon)

Hvordan?CAMP: Der podes med beta-toksisk Staphylococcus aureus som diameter. Vinkelret herpå stregpodes med kultur startende væk fra diameteren og ind mod den uden at berøre denne. Bouillon: Med udrettet podenål berøres kultur som derefter berører bouillonen.Hvad?CAMP: Eskulin fluorescerer med blålig farve og eksulinhydrolise viser sig ved at manglende fluoroscens omkring kolonier. Desuden vil eskulinpositive kolonier vise en let brunfarvning fordi spaltningsproduktet eskulin er svagt brunfarvet. Bouillon: Ved positiv sortfarvning skyldes det udfældning af eskuletin med ferricitrat.
Resultater?Fluorescens: Sortfarvning:

Eksempel på eskulin blodagar

Aflæsning: Æskulin-blodagaren aflæses under UV-lys. En positiv test viser sigsom manglende fluorescering ved bakteriekolonierne, dvs. bakteriestammen harhydrolyseret æskulin til æskulitin.

Aflæsning: Æskulin-blodagaren aflæses under UV-lys. En positiv test viser sigsom manglende fluorescering ved bakteriekolonierne, dvs. bakteriestammen harhydrolyseret æskulin til æskulitin.

Eksempel på eskulin bouillon

 Aflæsning: Der aflæses for sortfarvning, som skyldes, at æskulitinudfældes med ferricitrat til et sort jernkompleks.

Aflæsning: Der aflæses for sortfarvning, som skyldes, at æskulitinudfældes med ferricitrat til et sort jernkompleks.

Kulhydratmetabolisme (xylose- og rhamnosebouillon)

Hvordan?Med podenål berøres kultur, som herefter berører bouillon.
Hvad?Bakteriel nedbrydning kan ske fermentativt eller oxidativt.
Fermentativt: syredannelse i både anaerobe og aerobe del af mediet
Oxidativ: syredannelse i den aerobe zone øverst i mediet.Resultater?Fermentativ:Oxidativ:

Eksempel på kulhydratmetabolisme

Skråserum (Loeffler serum)

Hvordan?Kulturen berøres og føres til bunds i glasset uden at berøre mediet. På bunden berøres mediet og zig-zagges tilbage så mediets overflade podes. Der aflæses for proteolyse, der vil vise sig ved en udhuling af mediet under vækststregen.
Hvad?Undersøgelse af bakteriers proteolytiske egenskaber overfor serumproteiner.
Resultater?Proteolyse:

Eksempel på skråserum

Æggeblommeagar

Hvordan?Der podes en diameter på mediet.
Hvad?Påvisning af lecithinaseproduktion hos bla. Bacillus cereus, visse klostriumarter og Staphylococcus aureus.
Resultater? Vækst: Ikke vækst:

Eksempel på æggeblommeagar
Indikative princip: Lecithinspaltende bakterier fraspalter fedtsyrer, derfremtræder som en hvid præcipitationszone omkring kolonierne.

Sulfitjernagar

Hvordan?Med udrettet podenål podes ved stik til bunds.
Hvad?Sulfitreduktion forekommer hos Clostridium og hos Salmonella. Reduktion af sulfit til H2S, vil reagere med Fe+++ under dannelse af sort FeS, der udfælder.
Resultater?Udfældning:

Eksempel på sulfitjernagar
Indikativt princip: Sulfit reduceres til H2S, som reagerer medtilstedeværende Fe+++, hvorved der dannes sort, uopløseligt FeS - dettefælder ud i og omkring de sulfitreducerende kolonier.

Indoltest

Hvordan?Podes i kødvandspeptonbouillon, og tilsættes Kovacs indolreagens. Ved let omrystning ekstraheres indol i amylalkohollaget, der lejrer sig øverst i glasset og udvikler en rød farve. Ved negativ reaktion forbliver det gult.Hvad?Aminosyren tryptofan kan fraspaltes alanin-sidekæden under dannelse af indol.
Resultater?Rød farve: Positivt - bakterien kan fraspalte tryptofanGul farve: Negativt

Eksempel på Indol-test

Methylrødt & Voges Proskauer (MRVP)

Hvordan? Podes med bakteriestamme og inkuberes
Hvad? Anvendes til bestemmelse af slut-pH i et glukose-fosfat-medium.Resultater? Den udvoksede kultur tilsættes nogle dråber af pH-indikatoren methylrødt. Hvis substratets slut-pH < 5, fremkommerder en rød farve (læs: methylrødt-positiv), mens svageresyredannende bakterier viser en gul farve (læs: methylrødt-negativ).

Eksempel på MRVP

Simmons citrat agar

Hvordan?Zig-zag podning på overfladen.
Hvad? bestemmelse af evne til at udnyttet citrat som eneste kulstofkilde og ammoniumioner som eneste kvælstofkilde
Resultater? se billede

Eksempel på simmons citrat agar

Luftproduktion - Dunhamrør (gas fra glucose)

Hvordan?Opsamling af luft i minireagensglas (Durhamrør), anbragt med bunden opad i rør med glukosebouillon.
Hvad?Kan bakterien producere brint? CO2 opløses i vand.
Resultater?Luftproduktion:

Eksempel på Dunham-rør

Urinstof bouillon

Hvordan? Der podes to medier med kolonimasse. Et testmedie og etkontrolmedie. Disse inkuberes ved 37 °C og aflæses efter et døgn. Testmedietvil vise basisk omslag ved rødfarvning.Hvad? Anvendes som særligt led i identifikation af proteus der er urease-positivResultater? Ureaseproducerende bakterier vil i et urinstofholdigt medium spalte urinstoffettil CO2 og NH3, hvilket fremkalder en basisk reaktion, som kan vises vedrødfarvning af pH-indikatoren fenolrødt.

Eksempel på urinstof-bouillon

Kontrolmediet er lig testmediet, dog indeholder det ikke urinstof.Kontrolmediet vil vise en sur reaktion (læs: gul farve), hvis bakterien erglukosefermenterende og eller en neutral, rødgullig farve.

Kontrolmediet er lig testmediet, dog indeholder det ikke urinstof.Kontrolmediet vil vise en sur reaktion (læs: gul farve), hvis bakterien erglukosefermenterende og eller en neutral, rødgullig farve.

Müller Hinton salt-polymyxin bouillon (MHSPB)

Hvordan?Dag 1 —> Svaber fugtes i rør med sterilt isotonisk saltvand. Afsvabring af slimhinde i vestibulum nasi. Svaber deponeres i rør med MHSPB og den frie del afknækkes sådan at den kan være i røret. Inkubation 37 °C. Dag 2 —> Podning på blodagar med øjepodenål. Inkubation 37°C.
Hvad?Saltbouillon er selektivt for flydende opformering af Staphylococcus pseudintermedius og S. aureus. Polymoxin er selektivt for gram + bakterier.
Resultater? Ingen i gruppen havde Staphylococcus aureus. Kan kendes ved dobbelthæmolyse og gule kolonier.

Macfarland, Muller Hinton agar & oxoid dispenser

Hvordan?Gøres for begge kolonier —> Inocolum forberedes ved at overføre 5 kolonier til isotonisk saltvand. Her skal der opnås en uklarhed lig med MacFarland standard 0.5 (rør til sammenligning). Fugt en steril svaber i det netop lavede inokulum. Inokuler hele Müller Hinton agaren i 3 forskellige retninger for at sikre sammenflydende vækst. Sæt agar pladen ind under Oxoid disken og tryk på denne. Inkubation 37 °C. Der aflæses diameter størrelse for hver disk.
Hvad?Oxoid disks A og C indeholder hver især forskellige antibiotika. Der testes herefter for om bakterien er sensitiv eller resistent over for antibiotikaen. Se skema 9.
Resultater?se skemaer for resistensbestemmelse

Resultater for resistensbestemmelse (G+)

Resultater for resistensbestemmelse (G-)

Bestemmelse af MIC-værdi ved agar fortynding

Hvordan?Der bruges 3 Müller-Hinton agar plader med hver især 2, 10 og 40 μg/ml tetracyklin. På disse podes inokulum der tidligere er lavet ved at lave en enkelt streg med et loop i. Inkubation 37°C.
Hvad?MIC-værdien testes ved at teste bakteriens sensitivitet over for tetracyklin. Der hvor der skelner mellem vækst er MIC-værdien.
Resultater?MIC-værdi > 2 μg/ml tetracyklin da der sås en lille smule vækst på denne plade.

Forklar fermentation

Document1 Fermentation er en anaerob nedbrydningsproces, hvor glukose nedbrydestil pyrodruesyre. Pyrodruesyre kan nedbrydes videre til forskelligeslutprodukter. Fermentation er uafhængig af ilt.

Forklar oxidation

Oxidation er en aerob nedbrydningsproces, hvor glukosens aldehydgruppeoxideres til en carboxylgruppe. Dette resulterer i dannelsen af glukonsyre.Oxidation er afhængig af ilt.