Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för Agaricus campestris, ängschampinjon.
Rike: Fungi
Fylum: Basidiomycota
Spridningsenhet i den sexuella livscykeln: basidiesporer
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för Ginkgo biloba.
-
Rike: Plantae
Fylum: Ginkgophyta
Spridningsenhet i den sexuella livscykeln: -
Ange rike och fylum och vad som bildas i meiosen i den sexuella livscykeln för Saprolegnia.
(Saprolegnia = fiskmögel, självlysande)
Rike: Protista
Fylum: Oomycota
Det bildas ägg.
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för smörblomma.
-
Rike: Plantae
Fylum: -
Spridningsenhet: frön
Ange rike och fylum för Ustilago maydis, majssot (eng. corn smut)
Rike: Fungi
Fylum: Basidiomycota
Ange rike och fylum för Ophiostoma ulmi, almsjuka (eng. Dutch elm disease).
Rike: Fungi
Fylum: Ascomycota
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för åkerfräken.
Plantae, Monilophyta, sporer.
Ange rike och klass (latinskt namn) för Macrocystis.
Rike: Protista
Klass: Phaeophyceae
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för Ephadra.
-
Ange rike och fylum för slemsvamp, ex. släktet Physarum.
Rike: Protista
Fylum: Myxomycota
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för björnmossa, släktet Polytrichum.
Plantae, Bryophyta, sporer.
Ange rike och klass (latinskt namn) för Ulva lactuca, havssallad.
Rike: Plantae
Klass: Ulvophyceae
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för levermossa, släktet Marchantia.
-
Plantae, -, sporer
Para ihop rätt organismgrupp/begrepp med rätt position dvs bokstav i kladogrammet.
Angiospermer
Barrträd
Blommor
Embryo
Frön
Mossor
Ormbunkar
Xylem
Para ihop rätt organismgrupp/begrepp med rätt position dvs bokstav i kladogrammet.
Angiospermer
Barrträd
Blommor
Embryo
Frön
Mossor
Ormbunkar
Xylem
Angiospermer - D
Barrträd - C
Blommor - E
Embryo - H
Frön - F
Mossor - A
Ormbunkar - B
Xylem - G
Figuren visar en mindre del av ett fylogenetiskt träd. Para ihop rätt organismgrupp/begrepp med rätt position dvs rätt bokstav i figuren.
heterospori
Isoetes
Lycopodiaceae
mikrofyll
sekundärt xylem
Selaginellaceae
trakeider
Zosterophy...
Figuren visar en mindre del av ett fylogenetiskt träd. Para ihop rätt organismgrupp/begrepp med rätt position dvs rätt bokstav i figuren.
heterospori
Isoetes
Lycopodiaceae
mikrofyll
sekundärt xylem
Selaginellaceae
trakeider
Zosterophyllofyter (ej nu levande grupp)
-
Till vilket gemensamt fylum (latinskt namn) förs de nu levande organismerna bland namnen nedan?
heterospori
Isoetes
Lycopodiaceae
mikrofyll
sekundärt xylem
Selaginellaceae
trakeider
Zosterophyllofyter (ej nu levande grupp)
Lycophyta
Förklara kortfattat begreppet mikrofyll.
-
Förklara kortfattat begreppet heterospori.
-
Ett tallfrö är uppbyggt av flera olika viktiga delar. Rita en figur på ett tallfrö. Ange vilka delar som är haploida och vilka som är diploida och vilka funktioner de olika delarna av fröet har.
-
Lavar består av minst två olika organismer. På vilka sätt har dessa två organismer nytta av varandra i laven?
Svampen ger laven en idealisk livsmiljö för tillväxt.
- behåller fuktighet
- skyddar mot starkt solljus
- utsöndrar toxiska ämnen (skyddar mot konsumenter)
- svampen bygger lavbålen (dess form)

Algen bidrar med näring.
- socker, thiamin, biotin

Cyanobakterier (Nostoc) kan även bidra med organiskt kväve, t.ex. torklaven.
Hos lavar finns soredier och isidier. Vilken funktion har dessa och beskriv kortfattat hur de ser ut.
-
Figuren visar livscykeln för en organism. Vilket rike tillhör organismen?
Figuren visar livscykeln för en organism. Vilket rike tillhör organismen?
Fungi.
Figuren visar livscykeln för en organism. Placera ut följande beteckningar på rätt ställe i figuren.
1. ascus
2. ascospor
3. ascogonium
4. dikaryotiskt svamphyf
5. fruktkropp
6. första meiotiska delningen
7. hymenium
8. karyogami
9....
Figuren visar livscykeln för en organism. Placera ut följande beteckningar på rätt ställe i figuren.
1. ascus
2. ascospor
3. ascogonium
4. dikaryotiskt svamphyf
5. fruktkropp
6. första meiotiska delningen
7. hymenium
8. karyogami
9. konidiespor
10. plasmogami
11. zygot
1. ascus
2. ascospor
3. ascogonium
4. dikaryotiskt svamphyf
5. fruktkropp
6. första meiotiska delningen
7. hymenium
8. karyogami
9. konidiespor
10. plasmogami
11. zygot
1. ascus
2. ascospor
3. ascogonium
4. dikaryotiskt svamphyf
5. fruktkropp
6. första meiotiska delningen
7. hymenium
8. karyogami
9. konidiespor
10. plasmogami
11. zygot
Vilket fylum tillhör organismen (svenska och latin)?
Vilket fylum tillhör organismen (svenska och latin)?
Rhodophyta, rödalger
I vilken miljö lever organismen?
I vilken miljö lever organismen?
I vattnet.
Vilka fotosyntespigment har denna organism?
Vilka fotosyntespigment har denna organism?
Klorofyll A, fykobiliner och karotenoider
Denna organism har en komplicerad livscykel. Vad tror forskarna att det beror på?
Denna organism har en komplicerad livscykel. Vad tror forskarna att det beror på?
Den röda algen har förvärvat en växling av 2 flercelliga generationer tidigt i den evolutionära historien, som adaptiva responsen på deras brist på flagellerande manliga könsceller.
Man brukar dela in organismernas sexuella livscykler i 3 olika typer:
1. zygotisk meios = haplontisk livscykel
2. gametisk meios = diplontisk livscykel
3. sporisk meios = generationsväxling
Vilken typ av livscykel har denna organism, 1, 2 ell...
Man brukar dela in organismernas sexuella livscykler i 3 olika typer:
1. zygotisk meios = haplontisk livscykel
2. gametisk meios = diplontisk livscykel
3. sporisk meios = generationsväxling
Vilken typ av livscykel har denna organism, 1, 2 eller 3? Motivera ditt svar!
3. sporisk meios = generationsväxling
Generationsväxling mellan en haploid gamofytgeneration och en diploid sporofytgeneration. De enda som har 3 olika flercelliga generationer i den asexuella livscykeln.
I figuren finns det 10 pilar/markeringar med siffror utsatta. Välj rätt ord ur nedanstående lista och skriv siffran från figuren efter ordet. Endast ett rätt alternativ per pil, dvs 10 ord kommer att bli över.
Karposporofyt
Zygotens kärna...
I figuren finns det 10 pilar/markeringar med siffror utsatta. Välj rätt ord ur nedanstående lista och skriv siffran från figuren efter ordet. Endast ett rätt alternativ per pil, dvs 10 ord kommer att bli över.
Karposporofyt
Zygotens kärna
Spermatium
Mitos
Strobilus
Arkegon
Perikarp
Tetrasporofyt
Receptakel
Meios
Hongamofyt
Anteridium
Ägg
Karpospor
Tetrasporangier
Zoospor
Trichogyn
Tetraspor
Monospor
Hangamofyt
Karposporofyt - 8
Zygotens kärna - 7
Spermatium - 5
Mitos
Strobilus
Arkegon
Perikarp
Tetrasporofyt - 10
Receptakel
Meios - 2
Hongamofyt
Anteridium
Ägg - 6
Karpospor - 9
Tetrasporangier - 1
Zoospor
Trichogyn
Tetraspor - 3
Monosp...
Karposporofyt - 8
Zygotens kärna - 7
Spermatium - 5
Mitos
Strobilus
Arkegon
Perikarp
Tetrasporofyt - 10
Receptakel
Meios - 2
Hongamofyt
Anteridium
Ägg - 6
Karpospor - 9
Tetrasporangier - 1
Zoospor
Trichogyn
Tetraspor - 3
Monospor
Hangamofyt - 4
Stensöta, släktet Polypodium, är en vanlig ormbunke.
Vilket fylum tillhör den (latinskt namn)?
Pteridophyta.
Ange ett steg i livscykeln hos stensöta som är likartat med det som finns hos vattenlevande organismer.
Den har rörliga spermier som släpps i fritt vatten.
Vad kallas den typ av blad som ormbunkarna har?
Makrofyll (alt. megafyll)
Vilka fotosyntespigment har stensöta?
Klorofyll A, klorofyll B och karotenoider
Det finns två olika huvudtyper av mykorrhiza. Vad heter dessa två huvudtyper och beskriv kortfattat hur de skiljer sig åt.
-
Bilden visar en encellig organism. Vilket rike tillhör organismen?
Bilden visar en encellig organism. Vilket rike tillhör organismen?
-
Bilden visar en encellig organism. Hur förökar sig denna organism?
Bilden visar en encellig organism. Hur förökar sig denna organism?
-
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Flagellum
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Flagellum
-
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Stigma
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Stigma
-
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Pellicle
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Pellicle
-
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Contractile vacuol
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Contractile vacuol
-
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Paramylon granules
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Paramylon granules
-
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Chloroplast
Förklara kortfattat följande begrepp och vad organismen använder de följande organellerna till. Orden är på engelska och syns i figuren!
Chloroplast
-
Hur skiljer sig den tidiga klassificeringen av växter från den vi följer idag?
-
Bryofyter och kärlväxter delar en del egenskaper som skiljer dem från föregångarna kransalger (Charophyceae).
-
När man påstår att djur har varit en drivkraft för evolutionen av blomman, vad baserar man det resonemanget på?
-
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för stensöta.
Plantae, Monilophyta, sporer
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för gran.
Plantae, Coniferophyta, mikro- och makrosporer.
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för vit näckros, Nymphaea alba
Plantae, Anthophyta, mikro- och makrosporer.
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för en, släktet Juniperus.
Plantae, Coniferophyta, mikro- och makrosporer.
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad man kallar den enhet som sprider organismen i den sexuella livscykeln för Rhizopus stolonifer, ett brödmögel.
Fungi, Zygomycota, zygosporer.
Ange rike, fylum och så noggrant som möjligt vad som bildas i meiosen i den sexuella livscykeln för svartrost på vete, Puccinia graminis.
Fungi, Basidiomycota, basidier med 4 haploida basidiesporer.
Coenocytiska hyfer saknar:
a) septa
b) yttre cellvägg
c) kärnor
d) cytoplasma
e) plasmamembran
a) septa
Svamparnas cellvägg består huvudsakligen av:
a) cellulosa
b) glykogen
c) hemicellulosa
d) kitin
e) pektin
d) kitin
Vilket av följande påståenden stämmer inte för svampar:
a) De är heterotrofa
b) De är autotrofa
c) Man känner till ca 75.000 olika arter
d) De är viktiga som nedbrytare
e) De flesta utsöndrar enzymer
b) De är autotrofa
Svamparnas upplagsnäring är oftast:
a) stärkelse
b) hemicellulosa
c) kitin
d) pektin
e) glykogen
e) glykogen
Karyogami är:
a) Sammansmältning av cytoplasman från två organismer
b) Sammansmältning av cellkärnor till en zygot
c) Delning av kromosomerna
d) Bildning av cellvägg
e) Bildning av sporer
b) Sammansmältning av cellkärnor till en zygot
Det sporbildande lagret hos svampar kallas:
a) Monokaryotiskt mycel
b) Hymenium
c) Ascogonium
d) Anteridium
e) Primärmycel
b) Hymenium
Vid meiosen hos skålsvampar bildas:
a) Konidier
b) Ascosporer
c) Fruktkroppen
d) Sterila hyfer
e) Rhizoider
b) Ascosporer
Vilket påstående stämmer inte in på gruppen konidiesvampar:
a) Det är en artificiell grupp av svampar
b) Den omfattar ca 15.000 svampar
c) Penicillium, penselmögel räknas dit
d) De flesta förökar sig sexuellt
c) Penicillium, penselmögel räknas dit
Släktet Lycopodium ex mattlummer och släktet Selaginella ex dvärglummer tillhör båda samma fylum.
Vad heter detta fylum på latin?
Vilket rike tillhör detta fylum?
Fylum Lycopodiophyta
Rike Plantae
Markera med ett X vilka egenskaper som stämmer för släktet Lycopodium.
Mikrofyll
Makrofyll
Mikrosporofyll
Makrosporofyll
Arkegon
Eustele
Strobilus
Isospori
Tvåkönad gamofyt
Sporofyt
Mikrofyll X
Makrofyll
Mikrosporofyll
Makrosporofyll
Arkegon X
Eustele
Strobilus X
Isospori X
Tvåkönad gamofyt X
Sporofyt X
Markera med ett X vilka egenskaper som stämmer för släktet Selaginella.
Mikrofyll
Makrofyll
Mikrosporofyll
Makrosporofyll
Arkegon
Eustele
Strobilus
Isospori
Tvåkönad gamofyt
Sporofyt
Mikrofyll X
Makrofyll
Mikrosporofyll X
Makrosporofyll X
Arkegon X
Eustele
Strobilus X
Isospori
Tvåkönad gamofyt
Sporofyt X
Man brukar dela in organismernas sexuella livscykler i 3 olika typer:
1. zygotisk meios = haplontisk livscykel
2. gametisk meios = diplontisk livscykel
3. sporisk meios = generationsväxling
Vilken typ av livscykel har denna organism, 1, 2 ell...
Man brukar dela in organismernas sexuella livscykler i 3 olika typer:
1. zygotisk meios = haplontisk livscykel
2. gametisk meios = diplontisk livscykel
3. sporisk meios = generationsväxling
Vilken typ av livscykel har denna organism, 1, 2 eller 3? Motivera ditt svar!
3. sporisk meios = generationsväxling
Kan vanligtvis föröka sig både asexuellt genom knoppning & sexuellt med ascosporer (med vissa undantag, som för en del Hemiascomycotes, bl.a. vanlig jästsvamp som är encellig & endast förökar sig genom knoppning).
Bilden är ett sporangium hos stensöta. Markera annulus och läppceller i figuren. Vad kallas denna speciella typ av sporangium?
Bilden är ett sporangium hos stensöta. Markera annulus och läppceller i figuren. Vad kallas denna speciella typ av sporangium?
-
-
Har stensöta isospori eller heterospori? Motivera ditt svar.
Den är homospor, d.v.s. har isospori. Det bildas bara en typ av sporer.
Gymnospermerna delas in i fyra fyla. Vad heter dessa fyra fyla?
Cycadophyta - kottepalmer
Ginkgophyta - ginkoväxter
Gnetophyta - gnetofyter
Coniferophyta - barrväxter
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Detta fylum är det största och dominerar många skogområden på jorden.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
d) Coniferophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Palmliknande växter främst i tropiska områden.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
a) Cycadophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Ephedra som har dubbel befruktning hör till detta fylum.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
c) Gnetophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Världens största träd, jättesekvojan = mammutträdet, hör hit.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
d) Coniferophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Arter med fjädernerviga blad som liknar angiospermernas hör hit.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
c) Gnetophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Lärkträd hör till detta fylum.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
d) Coniferophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Detta fylum består idag bara av en art med solfjädersformade blad.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
b) Ginkgophyta
Para ihop rätt fylum med påståendet:
Cypress hör till detta fylum.
a) Cycadophyta
b) Ginkgophyta
c) Gnetophyta
d) Coniferophyta
d) Coniferophyta
Vilka likheter i uppbyggnad delar Bryofyter med kärlväxter och som skiljer dem från karofyter? Förklara kortfattat.
Både Bryofyter och kärlväxter är i behov av vatten för att reproduktionen ska fungera. Spermierna måste simma (eller stänka) från hangametofyten till hongamofyten.