Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Xà nu

- Xuyên suốt, bao trùm


+ Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời.


+ Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời.


- Đau thương:


+ Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình


+ vết thương: nhựa ứa ra....dần dần bầm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn


- Sức sống:


+ Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời.


+ Cũng có ít loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng,...


+ có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ


+ Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng


+ rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng

Cụ Mết - ngoại hình

- Ông cụ vẫn quắc thước như xưa, râu bây giờ đã dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt vẫn sáng và xếch ngược , vết sẹo ở má bên phải vẫn láng bóng.


- Ông ở trần, ngực căng như cây xà nu lớn

Cụ Mết - giọng nói

- "Sáu mươi tuổi rồi mà tiếng nói vẫn ồ ồ vang dội trong lồng ngực":


- Không có cây gì mạnh bằng cây xà nu đất ta


- Thế là bắt đầu rồi. Đốt lửa lên!


Cụ Mết - yêu thương, đại diện cho lịch sử, quá khứ

- Mười ngón tay mày vẫn cụt thế à? Không mọc ra được nữa à?... Ừ


- ông chia cho mỗi người mấy hạt


- Cán bộ là Đảng, Đảng còn, núi nước này còn.


- Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo.