Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bức tranh nạn đói (4+4)

Đoạn 1


- xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ.


- Người chết như ngả rạ


- Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thấy nằm còng queo bên đường.


- Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người.


Đoạn 2


- Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút


- Hai bên dãy phố, úp súp, tối om


- bóng những người đói dật dờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma


- Tiếng quạ.... gào lên từng hồi thê thiết

Tràng sáng hsau (6)

- Việc hắn có vợ đến hôm này hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.

- Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng.

- Một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng.

- ...hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này

- ...cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà.

- Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.


Bà cụ Tứ sáng hôm sau (3)

- cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên.

- Bà lão xăm xắn thu dọn, quét tước nhà cửa.

- Bà lão nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau này


Mọi người sáng hôm sau (2)

- Giữa cái mẹt rách có độc một lùm chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo

- Một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người