Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/109

Click to flip

109 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerach:

1. rejestry (procesorowa)
2. cache (podręczna)
3. główna (operacyjna)
4. dodatkowa

Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji asynchronicznej:

1. bit startu
2. bit stopu
3. bit parzystości
4. bit znaku

Podaj typowe elementy formatu ramki znaku przy szeregowej transmisji synchronicznej:

1. znaki synchronizujące
2. znaki początku rekordu
3. dane
4. znak końca rekordu
5. suma kontrolna

Podaj metody obsługi przerwań urządzeń we/wy:

1. polling (przegląd)
2. łańcuchowa identyfikacja urządzenia zgłaszającego przerwanie
3. przerwanie wektorowe

Podaj elementy adresu wirtualnego i struktury danych używane przy translacji adresu wirtualnego na adres fizyczny w pamięci stronnicowanej:

1. numer strony adresu wirtualnego
2. numer ramki
3. przesunięcie adresu wirtualnego

Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci SRAM:

1. wejście danych Din
2. wejście odczyt/zapis R/W
3. wejście wybierające CE
4. wyjście danych Dout
5. układ odczytu / zapisu
6. układ wybierający
7. tablica komórek

Podaj znane ci elementy informacyjne i sygnały sterujące związane z dostępem do pamięci DRAM:
1. wejście danych Din
2. wejście odczyt/zapis R/W
3. wejście wybierające CS
4. wyjście danych Dout
5. układ taktujący
6. układy regenerujące

Podaj główne typy pamięci dodatkowej komputerów:

1. dyski elastyczne (floppy)
2. dyski magnetyczne
3. dyski optyczne
4. dyski magneto-optyczne
5. WriteOnceReadMany CD-R
6. Streamer

Podaj podstawowe elementy deskryptora segmentu pamięci segmentowanej:

1. adres tablicy stron
2. długość segmentu (w stronach)
3. różne bity
4. bity ochrony

Podaj podstawową różnicę pomiędzy kombinacyjnymi a sekwencyjnymi układami logicznymi:

1. kombinacyjne - stan wyjść zależy od stanu wejść
2. sekwencyjne - zależy od stanu układu

Podaj główne rodzaje kombinacyjnych układów logicznych:

1. podstawowe bramki (and, or, xor, not)
2. ekspandery
3. sumatory
4. kodery
5. dekodery
6. multipleksery

Podaj główne rodzaje sekwencyjnych układów logicznych:

1. przerzutniki (RS, D, JK)
2. rejestry
3. liczniki
4. pamięci RAM

Podaj składniki architektury komputera (wg Amdahla):

1. schemat blokowy komputera
2. struktura i opis rejestrów
3. struktura i opis pamięci
4. opis bloków funkcjonalnych
5. opis listy rozkazów
6. opis podstawowych mechanizmów sterujących

Podaj elementy procesora, które mogą uczestniczyć w pobraniu rozkazu do wykonania:
1. ALU
2. rejestr danych
3. rejestr adresowy
4. rejestr buforowy pamięci
5. licznik rozkazów
6. jednostka sterująca
Podaj podstawowe elementy cyklu wykonywania rozkazu:

1. pobranie rozkazu
2. zdekodowanie rozkazu
3. wyznaczenie adresu argumentu
4. pobranie argumentu
5. wykonanie rozkazu
6. zapis wyniku

Podaj główne składniki mikroprogramowalnego układu sterowania procesora:
1. licznik mikrorozkazów
2. rejestr rozkazów
3. programowalna tablica rozkazów
4. układ wyboru adresu (szeregujący)
Podaj podstawowe typy rozkazów wewnętrznych komputera:
1. rozkazy arytmetyczne i logiczne
2. operacji na bitach
3. rozkazy sterujące
4. rozkazy przesłań danych
5. inne (testowania, sterowanie kooprocesorem)
Podaj operacje składowe dodawania liczb w zapisie zmiennoprzecinkowym:

1. porównanie wykładników
2. wyrównanie mantys
3. dodawanie / odejmowanie
4. normalizacja, zaokrąglenie wyników

Podaj główne techniki architekturalne dla zrównoleglenia obliczeń w systemach komputerowych:

1. wektorowe
2. systoliczne
3. przepływ danych
4. SIMD

Podaj przykłady 4 typów systemów określonych przez klasyfikację Flynn’a:

1. SISD
2. MISD
3. SIMD
4. MIMD

Podaj typy układów łączących procesory w systemach wieloprocesorowych:

1. magistrala z podziałem czasu
2. przełącznik krzyżowy
3. pamięci wieloportowe
4. transputer
5. hipersześcian

Wymień tryby adresowania argumentów operacji rozkazów wewnętrznych komputera:
1. bezpośrednie
2. pośrednie
3. natychmiastowe
4. względne
5. indeksowe
6. rejestrowe
Wymień główne rodzaje pamięci półprzewodnikowych:

1. static RAM
2. dynamic RAM
3. synchronous RAM (sdram)
4. programmable ROM (prom)
5. erasable PROM (eprom)
6. electricaly EPROM (eeprom)

Wymień główne typy organizacji pamięci cache (podręcz.):

1. asocjacyjna
2. bezpośrednia
3. zbiorowa asocjacyjna

Wymień główne metody adresowania urządzeń we/wy:

1. I/O oddzielone
2. I/O odwzorowane w pamięci

Wymień metody sterowania współpracą z urządzeniami we/wy (metody obsługi urządzeń we/wy):

1. programowa obsługa
2. za pomocą przerwań
3. bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

Wymień sygnały sterujące występujące przy realizacji transmisji poprzez układ DMA:

1. HOLD (stan zawieszenia)
2. HLDA (Hold Aknowledge)
3. DRQn – inicjalizowanie sterownika przez nr kanału
4. Sygnały potwierdzenia
5. EndOfProcess

Wymień główne funkcje systemu operacyjnego:

1. zarządzanie procesami
2. zarządzanie pamięcią
3. zarządzanie zasobami komputera

Wymień podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów krytycznych systemu:

1. „Wyłączenie” przerwań przed testowaniem
2. Użycie odpowiednich rozkazów (np. TestAndSet)
3. Wsparcie programowe (algorytmy Dekkera lub Patersona)

Wymień podstawowe bloki składowe komputera:

1. CPU + ALU
2. pamięć
3. urządzenia we/wy
4. układ sterowania programem

Wymień rodzaje szyn występujące w mikroprocesorach:

szyna systemowa:
1. adresowa


2. sterująca


3. danych

Wymień cechy procesora typu CISC:
1. duża liczba rozkazów (100-250)
2. duża liczba trybów adresowania (5-20)
3. mikroprogramowalna jednostka sterująca
4. rozkazy obsługujące zadania z pamięci do pamięci
5. duży zakres rozkazów o różnych długościach wykonywania
Wymień cechy procesora typu RISC:
1. mało rozkazów w 1 cyklu
2. mało trybów adresowania
3. układowa jednostka sterująca
4. łatwość dekodowania rozkazu
5. ograniczony dostęp do rozkazów store i load
6. dużo uniwersalnych rejestrów

Wymień główne binarne pozycyjne zapisy liczbowe:

1. system kodowania znaku i modułu
2. uzupełnienia do dwóch
3. zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (BCD)
4. naturalny kod binarny (NKB)

Podział sumatorów:

1. sumatory binarne vs. dziesiętne
2. sumatory szeregowe vs. równoległe

Wymień podstawowe typy organizacji pamięci w systemach wieloprocesorowych:

1. systemy MIMD z pamięcią wspólną
2. systemy MIMD z pamięcią rozproszoną
3. systemy z rozproszoną pamięcią wspólną

Wymień 6 poziomów abstrakcji opisów systemów cyfrowych:

6. poziom systemu operacyjnego (p.najwyższy)
5. poziom ogólnego systemu
4. poziom procesorów
3. poziom bloków funkcjonalnych
2. poziom logiczny
1. poziom elektroniczny (p.najniższy)

Sposoby rozpatrywania architektury:

1. exo-architektura
2. endo-architektura

Model architekturalny komputera (określa w jaki sposób będą wykonywane obliczenia na tym komputerze):

1. podstawowe operacje obliczeniowe


2. definicja przestrzeni adresowych dostępnych dla obliczeń oraz mechanizmu dostępu do danych i instrukcji
3. sterowanie operacjami obliczeniowymi
4. zasady komunikacji pomiędzy komputerami pracującymi równolegle
5. mechanizm synchronizacji wymiany informacji

Model architekturalny von Neumanna - opis:
1. procesor wykonuje obliczenia zgodnie z programem, składającym się z instrukcji wewnętrznych, zapamiętanym w pamięci operacyjnej
2. instrukcje wewnętrzne wykonują operacje na danych ulokowanych w
pamięci i rejestrach.
3. pamięć instrukcji wewnętrznych i danych jest wspólna.
4. procesor ma układ sterowania, który pobiera z pamięci operacyjnej kolejne instrukcje wewnętrzne szeregowo z dostępem do danych i steruje wykonaniem tych instrukcji w komputerze

Schemat blokowy komputera von Neumanna:

1. blok arytmetyczno-logiczny
2. układ sterowania programem
3. I/O


4. pamięć

Ogólny schemat blokowy komputera o architekturze Harwardzkiej:

1. blok arytmetyczno-logiczny
2. układ sterowania programem
3. I/O


4. pamięć danych
5. pamięć instrukcji

Podstawowe cechy komputera typu Harvard - opis:
1. procesor wykonuje obliczenia zgodnie z programem, składającym się z instrukcji wewnętrznych, zapamiętanych w pamięci operacyjnej.
2. instrukcje wewnętrzne wykonują operacje na danych ulokowanych w
pamięci operacyjnej i rejestrach.
3. pamięć instrukcji wewnętrznych i danych jest rozdzielna.
4. układ sterowania pobiera kolejne instrukcje z pamięci operacyjnej
równolegle z dostępem do danych dla innych rozkazów i steruje
wykonaniem tych instrukcji w komputerze.
Podstawowe modele obliczeniowe:
1. model Turinga
2. model von Neumanna
3. Data Flow
4. aplikacyjny
5. obiektowy
6. logiczny
Operacje binarnej algebry Bode'a:

1. iloczyn logiczny
2. suma logiczna
3. negacja

Elementarne układy logiczne (bramki logiczne):

1. AND
2. OR
3. NOT
4. NAND
5. NOR
6. XOR

Schemat blokowy układu mikrokomputera:

1. mikroprocesor
2. ROM
3. RAM
4. układ i/o
5. urządzenia zewnętrzne

Mikroprocesor:
1. układ sterowania,
2. zespół rejestrów uniwersalnych i specjalizowanych,
3. układ arytmetyczno-logiczny
4. układ sprzężenia z zewnętrzną szyną systemową.
Te podzespoły podłączone są do trzech szyn procesora: szyny danych, szyny adresowej i szyny sterującej.

Podstawowe parametry mikroprocesorów:

1. cecha i liczba bloków wykonawczych
2. struktura i parametry pamięci
3. rozmiar rejestrów danych i adresów
4. szerokość szyny adresowej
5. szerokość szyny danych
6. cechy układu przerwań
7. dołączalne koprocesory

Wymień podstawowe stany w których może się znajdować proces obliczeniowy:
1. kolejka procesów gotowych
2. kolejka procesów wykonywanych
3. kolejka procesów zablokowanych
Wymień podstawowe typy rejestrów:
1. szeregowe (przesuwne) - dane przesyłane są szeregowo
2. równoległe - równoczesny zapis i odczyt
3. szeregowo-równoległe

Wymień rodzaje dostępu do układu WE/WY:

1. wspólna przestrzeń
2. osobna przestrzeń adresowa

Wymień rodzaje tranzystorów:

1. bipolarne
2. unipolarne

Wymień rodzaje pamięci wirtualnej:

1. stronnicowana
2. segmentowana
3. segmentowana ze stronnicowaną

Wymień sposoby zapisu pamięci podręcznej:

1. Write Throught
2. Write Back

Wymień rodzaje układów sterujących:

1. typ sprzętowy
2. typ mikroprogramowania

Podaj metody mnożenia liczb binarnych:

1. metoda przesuń i dodaj
2. metoda Booth’a
3. metoda macierzowa

Podaj formaty zapisu liczb w systemach komputerowych:

1. stałoprzecinkowy
2. zmiennoprzecinkowy

Podaj tryby pracy kontrolera Intel 8259 (kontroler przerwań):

1. stałe priorytety
2. rotacyjne priorytety
3. maskowanie
4. przeglądanie

Podaj tryby pracy kontrolera DMA Intel 8237:

B – Block
I – Idle (programowanie)
S – Single


C – Cascade (sygnały tylko od master)


D – Demand (DREQn steruje transmisją)
V – Verify (diagnostyka)

Wymień elementy kontrolera przesłań szeregowych Intel 8251(USART):
1. bufor danych
2. szyna danych
3. układ sterowania zapisu odczytu
4. magistrala wewnętrzna
5. bufor nadajnika
6. bufor odbiornika
7. układ sterowania nadawaniem
8. układ sterowania odbiornikiem
Wymień elementy kontrolera przesłań równoległych Intel 8255:
1. bufor danych
2. szyna danych
3. układy sterujące zapisem odczytem
4. magistrala wewnętrzna
5. grupa A sterowanie
6. grupa B sterowanie
Podaj tryby pracy układu 8255:

1. układ WE (port B i część portu C)
2. układ WY (port B i część portu C)
3. układ WE/WY dwukierunkowy (port A i część portu C)

Wymień elementy kontrolera przerwań Intel 8259:
1. bufor danych
2. szyna danych
3. układ zapisu odczytu
4. magistrala wewnętrzna
5. układy sterowania
6. rejestr żądań przerwań
7. rejestr obsługiwania przerwań
8. rejestr maskujący
9. układ rozpoznawania priorytetu
10. kaskadowy bufor-komparator
Wymień elementy układu DMA Intel 8257:
1. bufor danych
2. szyna danych
3. układ zapis odczyt
4. magistrala wewnętrzna
5. kanał 0, 1, 2, 3
6. układ sterujący rodzaj pracy
7. układ rozpoznawania priorytetu
Wymień elementy układu liczników/generatora przebiegów czasowych Intel 8253:
1. bufor danych
2. szyna danych
3. układ zapis odczyt
4. magistrala wewnętrzna
5. licznik 0, 1, 2
6. rejestr sterujący
Sklasyfikuj systemy operacyjne i ich funkcje:

1. wsadowe (serial batch)
2. wieloprogramowe (multi-programming)
3. z podziałem czasu (time-sharing)
4. rozproszone (distributed)

Jakie są metody ochrony zasobów systemu oper i co ochrona powinna zapewniać:

1. zapobieganie
2. wykrywanie
3. zapewnia bezpieczeństwo systemu
4. zapewnia prywatność procesów

Jakie są poziomy uprzywilejowania procesów:

1. obsługa wyjątków
2. nadzór
3. obsługa WE/WY
4. użytkownicy

Wymień poziomy ochrony zadania RPL:

poziom 0 – jądro systemu operacyjnego
poziom 1 – system operacyjny
poziom 2 – biblioteka systemowa
poziom 3 – programy użytkowe

Jakie są rejestry ogólnego przeznaczenia:

1. segmentowe
2. stanu
3. kontrolne
4. adresów systemowych
5. globalne – LDTR, GDTR

Podaj nazwy oraz podstawowe cechy dwóch głównych typów pamięci półprzewodnikowych RAM:

1. static (szybka, droga, stosunkowo mała pojemność, nie wymaga odświeżania, duży rozmiar komórki)
2. dynamic (wolniejsza, tańsza, duża pojemność, wymaga odświeżania, komórka pamięci jest na I tranzystorze)

Podaj główne ogólne sposoby zrównoleglenia obliczeń w systemach komputerowych:

1. przetwarzanie potokowe
2. wiele bloków wykonywanych w jednym procesorze
3. wiele procesorów
4. wiele potoków

Wymień ogólne modele architekturalne procesorów i podaj ich podstawowe cechy:

1. CISC (duża liczba rozkazów (100-250), mikroprogramowalna jednostka sterująca)
2. RISC (niewielka liczba rozkazów i układowa jednostka sterująca)

Typy kontrolerów urządzeń wejścia/wyjścia:

1. przesłań szeregowych
2. przesłań równoległych
3. kontrolery przerwań
4. kontrolery DMA
5. układy licznikowo-zegarowe

Podaj operacje DMA przy przesyłaniu danych z urządzenia zewnętrznego do pamięci operacyjnej:

1. umieszczenie w rejestrze adresowym adresu bufora danych
2. umieszczenie w rejestrze licznika danych liczby bajtów do przesłania
3. umieszczenie w rejestrze poleceń z numerem ścieżki, sektora oraz typu przesłania (odczyt/zapis)
4. czytania strumienia bitów z sektora do rejestru buforowania sektorów
5. skopiowanie bufora do pamięci

Podstawowe elementy komputera zbudowane z przerzutników:

1. rejestr prosty (równoległy)
2. rejestr przesuwany (szeregowy)
3. licznik

Sposoby efektywnego wyznaczania adresu:

1. adresowanie pośrednie
2. adresowane bezpośrednie

Procesor MIPS R3000:
1. 32 32-bitowe uniwersalne rejestry
2. dwa 32-bitowe rejestry do przechowywania wyników dzielenia/mnożenia
3. 32-bitowy licznik rozkazów
4. 32-bitowe formaty rozkazów

Rodzaje programowania:

1. imperatywne - programista bezpośrednio określa porządek wykonywania danych
2. deklaratywne - programista określa funkcję którą chce uzyskać, ale nie drogę jaką jaką należy do tej funkcji dojść

Rodzaje magistral (szyn):

1. systemowa (sterująca, danych, adresowa)
2. synchroniczna

Główne rodzaje układów logicznych:

1. cyfrowe
2. analogowe

Nazwy funkcji opisujących sekwencyjne układy logiczne:

1. Sheffera
2. Pierce'a

Typy technologii półprzewodnikowych:

1. bipolarna
2. unipolarna
3. MOS
4. HMOS
5. CMOS

Główne metody organizacji transmisji szeregowej do urządzeń zewnętrznych:

1. synchroniczna
2. asynchroniczna

Rozkaz w mikroprocesorach:

MOVE - ADD - STORE - STOP

Dwie części najprostszego rozkazu (format rozkazu):

1. kod operacji (rodzaj rozkazu)
2. adres argumentu

Rodzaje układów wejścia-wyjścia:

1. uniwersalne
2. specjalizowane
3. układy sterujące, pomocnicze

Podstawowe funkcje dekodera:

dekodowanie jednego sygnału na drugi

Podstawowe funkcje multipleksera:

kontrola sygnałów z różnych źródeł

Podstawowe funkcje przerzutnika:

przechowuje bit informacji

Podstawowe funkcje licznika:

zliczna impulsy na wejściu dając na wyjściu kolejne liczby binarne

Podstawowe funkcje rejestru:

przechowuje liczby binarne

Podstawowe funkcje sumatora elementarnego (1 bitowego):

sumuje 3 elementy: dwa bity na danej pozycji i przeniesienie z poprzedniej pozycji. Na wyjściu generuje tę sumę i ewentualne przeniesienie na następną pozycję.

Zasady lokalności cache:

1. lokalność przestrzenna - dane umieszczane są stosunkowo blisko siebie
2. lokalność czasowa - dane pobierane są z pamięci wielokrotnie

Rejestry sterujące kanału DMA:
1. rejestr sterujący
2. rejestr stanu
3. licznik adresu
4. licznik słów

Podstawowe operacje DMA:

1. żądanie dostępu ze strony DMA
2. żądanie zwolnienia szyn przez procesor
3. potwierdzenie zwolnienia szyn przez procesor
4. potwierdzenia dla urządzenia zewnętrznego
5. wysłanie adresu do pamięci
6. wysyłanie sygnałów zapis/odczyt do pamięci

Metody szeregowania procesów:

1. First come first served
2. szeregowanie cykliczne

Typy interfejsów:

1. równoległe
2. szeregowe

Procesory wektorowe SIMD zawierają:

1. pamięć główną
2. główną jednostkę sterującą
3. elementy przetwarzające z pamięcią lokalną M

Blok kontrolny procesu (PCB):

1. identyfikator procesu
2. kontekst procesu
3. informacje sterujące
4. lista zasobów

Podaj główne założenia modelu obliczeniowego sterowanego przepływem danych:

1. wszystkie instrukcje powinny wykonywać się jednocześnie
2. po wykonaniu instrukcji wytworzone wyniki częściowe rozprowadzane są do wszystkich instrukcji programu

Wymień główne parametry pamięci stosowanych w komputerach:
1. pojemność pamięci
2. czas dostępu do pamięci
3. czas cyklu pamięci
4. szybkość transmisji danych z parametrów

Podaj rodzaje pamięci komputerowej w zależności od stopnia swobody dostępu poprzez adresy:

1. z dostępem swobodnym
2. z dostępem sekwencyjnym
3. z dostępem cyklicznym

Podaj jakie czynności spełnia w komputerze układ sterowania:

1. pobieranie instrukcji wewnętrznych z pamięci operacyjnej
2. wytwarzanie sygnałów sterujących pracą elementów składowych komputera

Podaj co jest określone przez format rozkazu wewnętrznego komputera:
1. długość słowa rozkazu
2. podział na pola bitowe
3. sposób interpretacji poszczególnych pól

Wymień podstawowe poziomy języków programowania:

1. makropoleceń
2. algorytmiczny
3. asemblerowy
4. wewnętrzny

Podaj formaty zapisu liczb w systemach komputerowych i ich elementy składowe:

1. stałoprzecinkowy: pole znaku, pole liczbowe
2. zmiennoprzecinkowy: mantysa (część ułamkowa), wykładnik (cecha), znak

Podaj w jaki sposób organizuje się potokowe wykonywanie operacji w komputerach:
1. podzielenie operacji obliczeniowej na pewną liczbę operacji składowych wykonywanych sekwencyjnie
2. zbudowanie dla każdej operacji odrębnego układu wykonawczego, tzw. „stopnia potoku”
3. połączenie „stopni potoku”
4. zbudowanie układu synchronizacji przechowywania danych między stopniami