Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/323

Click to flip

323 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Magazine article
Dergi makalesi
Questionnaire
Anket
Contract
Kontrat, sözleşme
Monitor
Monitör
Computer tower
Bilgisayar kasası
Printer
Yazıcı
Speaker
Hoparlör
Keyboard
Klavye
Mouse
Fare
Modem
Modem
Scanner
Tarayıcı
Computer part
Bilgisayar parçası
The most
En, en çok
important
Önemli
Part
Parça
Power
Enerji vermek, güç sağlamak
Use
Kullanmak
Type
Yazmak, klavyede yazı yazmak
Let
İzin vermek
Also
Ayrıca, bunun yanında
Need
İhtiyacı olmak
Print
Yazdırmak, basmak
Document
Belge
Click
Tıklamak
icon
Simge, ikon
Connect
Bağlamak, bağlanmak
if
Eğer
Want
İstemek
Sound
Ses
Useful
Faydalı, yararlı
Scan
Taramak
Photo
Fotoğraf
Burn
CD üzerine dosya kaydetmek, yazmak
Crash
Bilgisayarın arızalanması
Download
Bilgisayara dosya indirmek
Start up
Bilgisayarı başlatmak
Log on
İnternete bağlanmak
Save
Kaydetmek
Search
Araştırma yapmak
Grandmother
Büyükanne
Little girl
Küçük kız
Have
Sahip olmak
Get
Almak
Family
Aile
information
Bilgi
Say
Söylemek
Better
Daha iyi
Walk
Yürümek
Library
Kütüphane
Old
Yaşlı
For free
Bedava
And then
Daha sonra
Full colour
Tam renkli
Get angry
Sinirlenmek
Again
Tekrar
Lose
Kaybetmek
File
Dosya
Last month
Geçen ay
So
Bu yüzden
Everything
Her şey
Hard disc
Sabit disk
Even
Bile
CD writer
CD yazıcı
Ago
Önce
Online
Çevrimiçi
Offline
Çevrimdışı
Chat room
Sohbet odası
Service provider
Servis sağlayıcısı
Publish
Bir sayfayı yayınlamak
Search engine
Arama motoru
Put
Koymak
Page
Sayfa
Software
Yazılım
Find
Bulmak
Talk
Konuşmak
Other
Diğer
Place
Yer
Purpose
Amaç, gaye
Pay the bills
Faturaları ödemek
Watch movies
Film izlemek
Chat
Sohbet etmek
Buy ticket
Bilet satın almak
Join
Katılmak
internet habit
İnternet alışkanlığı
How often
Hangi sıklıkta?
Which
Hangi?
Teenager
Genç, ergen
Good fun
İyi eğlenceli
Just for fun
Sadece eğlence için
Most of us
Çoğumuz
Habit
Alışkanlık
Talk
Konuşmak
Find out
Bulmak, keşfetmek
Of course
Tabii ki
Enjoy
Sevmek, hoşlanmak
Learn
Öğrenmek
Brilliant
Harika, mükemmel
Draw
Çizmek
Design
Tasarlamak
Hate
Nefret etmek
Look for
Aramak
Really
Gerçekten
Boring
Sıkıcı
Quick
Hızlı
Easy
Kolay
internet access
İnternet erişimi
i think
Bence
Life
Yaşam
Homework
Ev ödevi
Project
Proje
Everyone
Herkes
Smart phone
Akıllı telefon
So much more
Çok daha fazlası
However
Fakat
Mum
Anne
A lot
Çok
Amazing
Şaşırtıcı
Website
Web sitesi
Video show
Video gösterisi
Fun
Eğlenceli
Enough
Yeterli, yeterince
Because of school
Okul yüzünden
in the future
Gelecekte
Definitely
Kesinlikle
Without the internet
İnternet olmadan
Happy
Mutlu
Already
Çoktan, halihazırda
Own
Kendi
interesting
İlginç
Make
Yapmak
How many
Kaç tane?
Addict
Bağımlı
Real friend
Gerçek arkadaş
Loads of
Bir sürü, yığınla
Sometimes
Ara sıra
Several
Birbirinden farklı, değişik
Conversation
Karşılıklı konuşma, diyalog
Go on
Devam etmek
At the same time
Aynı zamanda
Upload photo
İnternete fotoğraf yüklemek
Update profile
Profil güncellemek
All the time
Her zaman
Recently
Son zamanlarda
Start
Başlamak
Feel
Hissetmek
Worried
Endişeli
For a few hours
Birkaç saatliğine
Last weekend
Geçen hafta sonu
Forget
Unutmak
Meet
Buluşmak
Think
Düşünmek
Have
Sahip olmak
Decide
Karar vermek
Give up
Terk etmek,
For a while
Bir süreliğine
Hard
Zor
Learn
Öğrenmek
Reason
Sebep
Wonder
Merak etmek
Call
Telefonla aramak
Later
Sonra
Bad
Kötü
Actually
Gerçekten, sahiden
Concentrate
Konsantre olmak
Speak
Konuşmak
At the end
Sonunda
Week
Hafta
Reactivate
Tekrar aktifleştirmek
Account
Hesap
Post message
Mesaj göndermek
Spend
Harcamak
So much time
Bu kadar çok zaman
Leave
Ayrılmak, terk etmek
React
Tepki göstermek
How
Nasıl?
What happened
Ne oldu?
Bug
Virüs, böcek
Thing
Şey
Share
Paylaşmak
Sell
Satmak
So on
Buna benzer, falan filan
Picture
Resim
Careful
Dikkatli
Virus
Virüs
Enter
Girmek, giriş yapmak
Stop
Durdurmak
Destroy
Tahrip etmek
Delete
Silmek
Strange
Tuhaf, garip
Special
Özel
Protect
Korumak
Surf the Net
İnternette sörf yapmak
Safely
Güvenli bir şekilde
Have to
Zorunda olmak
Update
Güncellemek
New
Yeni
Communicate
İletişim kurmak
Appear
Ortaya çıkmak
Explain
İzah etmek, açıklamak
Mean
Anlamına gelmek
Addicted
Bağımlı
Maybe
Belki
More
Daha fazla
Similar
Benzer
Accepting
Kabul etme
Refusing
Reddetme
Making an excuse
Mazeret göstermek
Prefer
Tercih etmek
Mostly
Çoğunlukla
Busy
Meşgul, yoğun
Exam
Sınav
Tomorrow
Yarın
Must
Zorunda olmak
Study
Ders çalışmak
Tell
Anlatmak
Work right
Düzgün çalışmak
internet connection
İnternet bağlantısı
i think so
Sanırım öyle.
Follow
Takip etmek, anlamak
internet usage
İnternet kullanımı
How many hours
Kaç saat?
instant messenger
Anlık mesajlaşma programı
News
Haberler
Webcam
Web kamerası
Only
Sadece
Allow
İzin vermek, müsaade etmek
Miss
Kaçırmak, yetişememek
Suggest
Önermek
Swap
Değiş tokuş yapmak, değiştirmek
Ask
Soru sormak
Be careful
Dikkatli ol.
Dangerous
Tehlikeli
Compare
Karşılaştırmak
Give out
Yaymak, herkese vermek
Personal information
Kişisel bilgi
Without
... olmadan
Permission
İzin, müsaade
Without permission
İzin olmadan, izinsiz
Find
Bulmak
Disturbing
Rahatsız edici
See
Görmek
Someone
Birisi
Date
Tarih
Time
Zaman
install software
Yazılım kurmak
Person
Kişi
Hurt
İncitmek
Shop
Alışveriş yapmak
Promise
Söz vermek
Obey rules
Kurallara uymak
Sign
İmzalamak
Scan a photo
Fotoğraf taramak
Design a website
Web sitesi tasarlamak
Safety
Güvenlik
Open
Açmak
Visit
Ziyaret etmek
Real name
Gerçek isim
Create an account
Hesap oluşturmak
Deactivate
Etkisizleştirmek
interview
Röportaj
Harmless
Zararsız
Serious
Ciddi
Similar
Benzer
Thirty
Otuz
Forty
Kırk
Call
Adlandırmak
Press
Basın
Get lost
Kaybolmak
Forget
Unutmak
Lose
Kaybetmek
Sense of time
Zaman algısı
Without using
Kullanmadan
Easily
Kolayca
Difficult
Zor
Really
Gerçekten mi?
The same as
Aynısı
Collecting stamps
Pul koleksiyonu yapma
Too much
Çok fazla, çok aşırı
Mean
Anlamına gelmek
in fact
Aslında...
World
Dünya
Event
Olay, etkinlik
Organise
Organize etmek, düzenlemek
Another
Başka bir tane
Way
Yol
Social interaction
Sosyal etkileşim
There are
Vardır
Advantage
Avantaj
Most of
Çoğu
User
Kullanıcı
Over
Üzerinde
Live
Yaşamak
Be
Olmak
ignore
İhmal etmek, önemsememek
Obligation
Zorunluluk
Common
Yaygın
Very few
Çok az
Avoid
Kaçınmak, sakınmak
Set
Belirlemek, ayarlamak
Time limit
Zaman sınırı
Stick to
Sadık kalmak, bağlı kalmak
For example
Örneğin
An hour a day
Günde bir saat
Work
Çalışmak, iş
Advice
Tavsiye
Create
Oluşturmak,
Often
Sık sık
Feel worried
Endişeli hissetmek
Blog
Web günlüğü, internet sayfası
Tonight
Bu gece
Block
Engellemek
Password
Şifre
Write
Yazmak
Anything
Herhangi bir şey
Anymore
Artık, bundan sonra
Exam result
Sınav sonucu
Show off
Gösteriş meraklısı, artist
Wonder
Merak etmek
ill
Hasta
For ages
Uzun zamandır, epeydir
Send an email
E-mail göndermek
Read the news
Haberleri okumak
Everything
Her şey