Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Bekvämlighetsurval
Ett urval som görs för att enheterna är lättillgängliga för forskaren. Det är en form av icke-sannolikhetsurval
Beroende variabel
En variabel som påverkas kausalt av en annan (oberoende) varibel
Bivariat analys
Studiet av två variabler vid en enda analys (korrelationstabeller eller egenskapsrymder)
Bortfall
Data som har med en enhet (individ, organisation, dokument) att göra men som inte är tillgängliga, t.ex. då en respondent i en surveyundersökning inte är möjlig att nå, inte besvarar en fråga, inte skickar tillbaka en enkät eller av någon annan anledning inte svarar
Dagbok
En term som när det gäller samhällsvetenskapliga metoder kan stå för olika saker. Det går att sklja mellan tre typer av dagböcker: (a) den som skrivs på uppmaning av en forskare, (b) personliga dagböcker som kan analyseras som presonliga dokument och som skrivits spontant och (c) dagböcker som skrivs av en forskare för att den ska fungera som en loggbok över handlingar och reflektioner
Deduktiv
Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier.
Deltagande observation
En metod som innebär att forksaren under en längre tidsperiod lever i en social miljö och observerar beteenden, lyssnar till vad som sägs i olika samtal (som inbegriper både andra människor och fältforskaren) och ställer frågor. Deltagande observation inkluderar ofta intervjuer med nyckelinformation och studier av olika dokument och är på så sätt svårt att skilja från det som kallas etnografi. I den här boken betraktas deltagande observation som den observationsdel som ingår i etnografin
Dolda metoder
Ett uttryck som ofta används i samband med etnografiska undersökningar då forskaren inte berättar om sin verkliga roll. Den typen av metoder bryter ofta mot den etiska princip som går ut på att deltagarna i en undersökning ska ge sitt samtycke till att deltaga
Ekologisk validitet
Detta rör frågan om huruvida samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag
Empiricism/empirism
Ett synsätt på studiet av verkligheten som säger att det bara är kunskap som man fått via erfarenheten och sinnen som kan accepteras
Enkät
Ett frågeformulär som respondeterna fyller i på egen hand; man delar antingen ut det personligen till respondenterna eller skickar det med post ("vanlig" post eller e-post)
Etnografi
I lekhet med deltagande observation är etnografi en undersökningsmetod där forskaren under en längre tid engagerar sig i en social miljö för att observera hur människor beter sig och lyssnar på vad de säger (till varandra och till forskaren). Termen har dock en mer omfattande betydelse än "deltagande observation" som verkar ha en tonvikt vid observationerna. "Etnografi" brukar också även innebära den skriftliga slutprodukten av en etnografisk studie
Extern validitet
Detta begrepp rör frågan huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den speciella undersökningskontext i vilken undersökningen genomfördes
Extremvärde
Ett ytterlighetsvärde i en fördelning. Om en variabel uppvisar ett extremvärde kommer medelvärde och vidd att påverkas av detta
Fallstudie
En undersökningsdesign som går ut på en detaljerad och ingående analys av ett enda fall (t.ex. en individ, organisation eller situation). Ibland vser man med den termen också studiet av ett fåtal fall i jämförande syfte.
Flerstrategisk forskning
En term som används för att beskriva en forskning där kvantitativ och kvalitativ strategi kombineras med varandra
Fokusgrupp
En form av gruppintervju där det förutom ledaren/intervjuaren finns flera deltagare närvarande. Betoningen ligger dels på frågor som hör till ett förhållandevis snävt eller definierat tema eller ämnesområde, dels på samspelet i gruppen och den gemensamma konstruktionen av mening
Frågeguide (intervjuguide)
En ganska vag term som används dels för att beskriva den korta minneslista en intervjuare har över vilka områden som ska behandlas i ofta ostruktuerarde intervjuer, dels för att beskriva den något mer struktuerarade lista över teman som ska behandlas eller frågor som ska ställas i en semi-strukturerad intervju
Frågeschema (intervjuschema)
Ett antal frågor som en intervjuare ska ställa och som alltid används vid strukturerade intervjuer
Generalisering
Forskningsresultatens externa validitet
Grundad teori (grounded theory)
Ett synsätt på analys av kvalitativa data som syftar till att generera teori ur data genom att skapen en passform mellan de två
Hermeneutik
En term som hämtats från teologin och som inom samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel
Hypotes
Ett oftast välgrundat antagande som formuleras i syfte att prövas; hypotesen rör en möjlig relation mellan två eller fler variabler.
Icke-sannolikhetsurval
Ett sampel (urval) som inte valts ut med hjälp av en slumpmässig urvalsmetod. Det innebär i grunden att vissa enheter i populationen har större möjlighet att väljas ut än andra
Indikator
Ett mått som används för att referera till ett begrepp då inget direkt mått finns tillgängligt
Induktiv
Ett synnsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken.
Intern reliabilitet
Den utsträckning i vilken de indikatorer som utgör en skala är samstämmiga med varandra
Intern (inre) validitet
Frågan om i vilken utsträckning ett resultat som inbegriper ett kausalt förhållande mellan två eller fler variabler är riktigt eller giltigt
Intervallvariabel
En variabel där avståndet mellan en variabels kategorier är lika stora överallt
Kategorivariabel (nominalvariabel)
En variabel som inbegriper kategorier som inte kan rangordnas
Kausalitet
En inriktning på att etablera orsakssamband mellan variabler och inte enbart relationer eller samvariationer mellan dem
Kedjeurval (snöbollsurval)
Ett icke-sannolikhetsurval där forskaren får en initial kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta för undersökningens frågeställning och med deras hjälp därefter får kontakt med andra individer
Konstruktionism
En ontologisk ståndpunkt (som ibland kallas "konstruktionism") som innebär att sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd. Ståndpunkten ställs ofta mot objektivism och essentialism.
Korrelation
Ett mått som tillämpas vid analysen av intervall/kvotvariabler och/eller ordinalvariabler vars syfte är att bestämma strykan i och riktningen på den relation som finns mellan variablerna. Pearsons R och Spearmans Rho är exempel på metoder för bestämning av korrelationen mellan variabler