Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ayon sa kanya, ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon; isang pisikal at mental na aktibiti

Bernales

ayon sa kanya, ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang mga elemento

Xing at Jin

ayon sa kanya, ang pagsulat ay isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito

Keller

ayon sa kanya, ang pagsulat ay ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig, pagsasalita at pagbabasa

Peck at Buckingham

ano mang tumutukoy sa pag-iisip; nauugnay ito sa mga empirikal o paktuwal na kaalaman

kognitibo

pagsulat sa pagpapahayag ng iniisip o nadarama

layuning ekspresibo

naghahangad na makapagbigay ng impormasyon at mga paliwanag; expository writing

impormatibong pagsulat

naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katuwiran, opinyon o paniniwala; persuasive writing

mapanghikayat na pagsulat

ginagawa ng mga manunulat ng ga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha, nobela, tula at iba pang malikhain o masining na akda

malikhaing pagsulat

isang mataas at estandardisadong pagsulat katulad ng mga kasulatan/kasunduan sa negosyo/bisnes at iba pang transaksyong legal

pormularing pagsulat

sa bawat pakikipagtalastasan, nagsisimula ang lahat sa isang ____; pokus sa impormatibong pagsulat; elemento ng pagsulat

paksa

isang salitang tumutukoy sa lipunan ng mga tao

sosyo

pagsusulat ng mga pangungusap o parirala sa papel nang tuloy tuloy hanggag makabuo ng isang burador

malayang pagsulat

isang epektibong paraan upang matulungan ang sumusulat na makapag-isip ng mga posibleng paksa sa iba't ibang anggulo

pagtatanong

tinatawag ding brainstorming ang ___

paglilista

siya ay mayroong tatlong paraan sa balangkas -- impormal, pangungusap at pormalna balangkas

Pharr at Buscemi

pokus sa mapanghikayat na pagsulat

mambabasa

ito ay nangangailangan ng puspusang mental at konsiderableng antas ng kaalamang teknikal at pagkamalikhain

pagsulat

layunin ng pagsulat na ito'y pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan

transaksyonal

uri ng balangkas; hindi nangangailag mahigpit na sundin ang herarkiya ng pagkakasunod-sunod ng mga ideya at detalye

impormal na balangkas

inihahalintulad sa isang blueprint na magsisilbing gabay para makabuo ng isang magandang teksto

balangkas

ito ay madalas nabubuo pagkatapos ng preliminaryo o pinal na burador

pormal na balangkas

ito ay kakayahang mipakita ang ugnayan ng mga ideya; uri ng pagrerebisa

kohirens

tinitingnan nito ang gramatika't estrakturang ginamit; uri ng pagrerebisa

kasanayan sa pangungusap

metod na ginagamit kung nais mong ipakita ang ideya sa paraang biswal

pagkaklaster

uri ng pagrerebisa na nakahaylayt ang mga mahalagang salita o punto na ginagamit sa loob ng isang teksto

empasis

sa balanhkas na ito, hindi lamang paksa ang maaaring ipasok sa bawat talata kundi maging ang mga paksang pangungusap at mga pangunahing detalye nito na ninanais gamitin

balangkas na pangungusap

uri ng pagrerebisa na kinakailangan ang sapat na mga materyal para masuportahan ang paksang tinatalakay

kasapatan

uri ng pagrerebisa na kailangang ang mga ideya ay malinaw na magkakaugnay sa isa't isa at umiikot ang talakay sa isang sentral na ideya

kaisahan

sa yugtong ito, kinakailangang tingnan muli ang nabuong teksto

pagkatapos sumulat

sa yugtong ito, tinatanong ang "paano ito sisimulan?"

bago sumulat

ito ang pinakabuod ng kabuuan ng teksto

lagom

ito ang pinakakaluluwa ng isang teksto

nilalaman

ito ay ang pinakakalansay ng isang teksto

order at estraktura

dito inilalahad ang mga inferences, proposisyon o deductions na mahahango sa pagtatalakay sa teksto

kongklusyon

ito ay ang pinakamahalagang bahagi ng ano mang teksto

katawan

ayon sa kanya, ang depinisyon ay napakahalagang sandata sa isang manunulat at maging sa mga mambabasa

Casanova

sa tekstong ito, ang batayan ng order ay ang panahon o pagkakasunod-sunod na pagkakaganap ng mga pangyayari

sikwensyal

sa tekstong ito, ang paksa ay tao o kung ano pa mang mga bagay na inilalahad sa isang paraan batay sa isang tiyak na baryabol

kronolohikal

isang uri ng teksto tungkol sa serye ng mga gawain upang matamo ang inaasahang hangganan o resulta

prosidyural

ginagamit ang hulwarang ito sa pag-aanalisa ng mga paksa sapagkat malinaw na inihahayag ang pinagmulan at kahinat nang sitwasyon

sanhi at bunga

ang hulwarang ito ay nagbibigay daan ng lubos na pag-uunawa sa mambabasa ng teksto

depinisyon

ito ay pagtalakay sa pangunahing paksa at pagbanggit ng mga mahalagang salita at mga kaugnay na kaisipan na naglilinaw ng paksa

enumerasyon

naglalarawan ito ng sunod-sunod na pangyayari o serye ng gawain upang matamo ang inaasahang resulta

order

pagpapakita ito ng pagkakaiba at pagkakatulad ng isang bagay upang malinaw na mabigyan ng tamang paghuhusga ang mambabasa

paghahambing at pagkokontrast

ginagamit ang hulwarang ito upang maglahad ng isang suliranin at pagkatapos ay magtala ng isa o higit pang lunas sa suliranin

problema at solusyon

ayon sa kanya, nangangahulugang sa pagsasalin ay may nagaganap na paglilipat at ang inililipat ay ang kahulugan ng mga mensaheng naipahayag sa pinagmumulang wika patungo sa tumatanggap na wika

Nida

ayon sa kanya, ang pagsasalin ay itinuturing ding isang gawaing pagpapalit

Newmark

ayon sa kanya, ang pagsasalin y pagpapalit ng isang mensahe mula sa pinagmulang wika tungo sa tunguhing wika

Catford

daan sa pagsuri ng kawastuhan ng isinagawang salin o paglilipat

ebalwasyon

wikang ginagamit sa pagsasalin

panumbas

katangian ng tagasaling tinutukoy sa pahayag na "hindi sapat sabihin na nakakapagsalita at nakauunawa ang isang tao ng dalawang magkaibang wika ay makapagsalin na siya

sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot

katangian ng tagasaling inilalarawan ng pahayag na "kailangan laging isaisip na ang paggamit ng wika ay laging nakapaloob sa isang konteksto at ang konteksto ay laging may papel na ginagampanan sa pagpapakahulugan "

sapat na kaalaman sa kultura ng bansang kasangkot

katangian ng tagasaling tinutukoy ng pahayag na "maaaring isalin ng sino mang may kakayahang pangwika ang ano mang teksto basta maging maingat lamang sa tumbasan"

sapat na kaalaman sa paksan isasalin