Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ưu điểm của Hỗn dịch

1. BC đc với DC ít / k tan trong chất dẫn dạng uống , tiêm , nhỏ giọt2. Hạn chế nhược điểm của DC khi hoà tan k ổn định , mùi vị khó uống , kích ứng niêm mạc3. kéo dài tác dụng4. Hạn chế tác dụng tại chỗ

Nhược điểm

1. Không bền với nhiệt động học , khó bào chế2. phân liều kém chính xác

A

B