Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Forklar celle, vev, organ og organsystem. Gi eksempler

.

Forklar homøostase

j

Hvilke organsystemer styrer kommunikasjon i kroppen?

k

Forklar hva som skjer fra et hormon blir produsert til det fører til en reaksjon i kroppen

k

Forklar hva som skjer fra en nervecelle mottar en stimulus til nervesignalet er overført til neste celle

k

Hva er likt og forskjellig mellom hormon- og nervesystemet?

i

Forklar endokrin kjertel. Gi eksempel.

f

Hvorfor kaller vi hormoner for signalmolekyler?

k

Forklar hva vi mener med at et hormon har en målcelle

k

Hva er kjønnshormoner? Gi eksempel på utvikling i kroppen som styres av kjønnshormoner

k

Hva mener vi med tilbakekoplingsmekanismer i hormonsystemet? Gi eksempel på et hormon som er regulert av dette.Hvorfor må hormoner være regulert?

k

Hvor blir insulin produsert?


Hvilken funskjon har insulin?


Hvor blir glukagon produsert?

k

Beskriv hvordan produksjonen av insulin og glukagon foregår ved hjelp av tilbakekopling.Hvordan blir produksjonen av disse hormonene påvirket om det er kort eller lang tid siden et måltid?

k

Forklar type 1 og type 2 diabetes.


Hva er de vanligste behandlingsmåtene?

k

Hva er en hormonhermer? gi eksempel.


k

Hvordan kan flammehemmere skade oss?

d

Tegn en nervecelle og navngi delene.


k

Hvilke oppgaver har en nervecelle?

d

Hvilke tre typer nerveceller har vi og hva er forskjellene på de?

k

Hva er gliaceller, hvor finner vi dem og hvilken funksjon har de?

k

forklar nervecellens hvilepotensial og hvordan det oppstår

k

Forklar hvordan natrium-kalium pumpen virker og hvilken betydning denne har for ladningsforskjell på inn/utsiden av cellen.

k

Hva skiller natrium-kalium pumpen fra de andre natrium og kaliumportene i cellemembranen hos nerveceller?

k

forklar aksjonspotensial

.

Tegn og forklar hvordan en stimulus gir en nerveimpuls

f

Hvilken betydning har gliacellene for forflytningen av nerveimpulsen?

k

Hva vil det si at det skjer en adaptasjon i nervecellene. gi eksempler

l

Hva er en synapse og hvilken funksjon har transmittere i synapsen?

k

Transmittere passer til synapsen som en nøkkel i en lås. hvilken betydning har dette for impulsoverføringen?

j

Forklar med egne ord hva som skjer i synapsen

k

Hva er frekvensen av nerveceller ett mål på?

k

Forklar hva som skjer i nervecellen ved svak og sterk smerte

.

Hvordan kan løsemidler påvirke nervesystemet?

k

Hvilke deler av nervesystemet hører til i det sentrale nervesystemet?

k

Hvilke deler av nervesystemet hører til i det perifere nervesystemet?

k

Hvordan er delene i sentralnervesystemet beskyttet?

k

Hva består ryggmargen av?

k

Hva er forskjellen mellom det sensoriske og det motoriske nervesystemet?

k

Hva er forskjellen mellom det somatiske nervesystemet og det autonome?

k

Hvordan kan vi si at det sympatiske og parasympatiske nervesystemet er motsatt av hverandre?

j

Tegn ett tverrsnitt av en hjerne. Sett navn på delene og forklar funksjonene.

e

Hva er en refleks og hvorfor har vi dem?

j

Gi eksempler på at hormon og nervesystemet er koplet sammen

k

Hvilke sanser har vi?

k

Hvilke sansereseptorer har vi og hvor er de?

k

Hvilke funksjoner har senehinnen, årehinnen, netthinnen, hornhinnen og regnbuehinnen i ett øye?

k

Lag en tegning av et øye og navngi delene

k

Hvilke funksjoner har pupillen, den blinde flekken og den gule flekken?

k

Hvor i øyet sitter linsen?

k

Hvordan blir fasongen på linsen regulert og hvorfor er det viktig at den kan forandre fasong?

k

Hva kjennetegner staver og tapper?

k

Forklar hva som skjer fra vi fester blikket på noe til hjernen har tolket hva vi ser

k

Forklar langsynthet, nærsynthet og hvordan dette korrigeres

.

Hva heter ørets tre hoveddeler og hva består de av?

k

Hva er lyd?

k

Hva skjer når lyden fanges opp av det ytre øret?

k

Hva skjer når vibrasjonene i trommehinnen forplanter seg til mellomøret?l

k

Tegn sneglehuset i det indre øret og forklar hvordan det er oppbygd

,

Hvilken funksjon har basilarmembranen

j

hva skjer når en lydbølge forplanter seg via det ytre øret og mellomøret til det indre øret?

k

Hvordan blir lyden overført til nerveimpulser i hørselsnerven?

,

Er høy musikk farlig?

k

Hva gjør at vi hører forskjell på svak og sterk lyd?


og diskant- og basstoner?

k

Hvor i øret er balanseorganet og hvordan registerer det hvilken posisjon vi har?(hvorfor blir man svimmel av å snurre kroppen for mye?)

k