Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Akhirulkalam

penutup / akhir

altruisme

prinsip suka mengutamakan kebahagian atau kebajikan orang lain daripada kebahagian atau kebajikan sendiri

anjakan paradigma

peralihan zaman

belenggu

sesuatu yang dianggap seperti mengikat ( kebebasan dan lain - lain )

aspirasi

cita - cita

dangkal

tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam

deduksinya

kesimpulannya

diimplimentasikan

dilaksanakan , ditunaikan , dijalankan

dominan

berkuasa atau berpengaruh

eksplisit

( dinyatakan) dengan tepat dan jelas

efisien

dapat menjalankan tugas dengan cekap

entiti mithali

sesuatu yang patut diteladani

evasif

sikap mengelak diri daripada sesuatu tanggungjawab

filsafat

falsafah

globalisasi

seluruh dunia

hedonisme

mementingkan keseronokan / kesenangan hidup

heterogen

berbagai - bagai jenis

holistik

bersifat saling berkait anatara satu dengan yang lain sebagai suatu sistem bersepadu yang menyeluruh , bukan sekadar menyentuh aspek - aspek tertentu sahaja

ideal

(dianggap) sempurna atau paling sesuai

implisit

tidak langsung atau tidak terang - terangan

inovasi

sesuatu baru diperkenalkan

ironi

sarcasm

izhar

menjadikan jelas

justifikasi

sesuatu alasan yang menjadikan sesuatu yang wajar dilakukan atau diberikan , hujah yang dikemukakan sebagai alasan bagi sesuatu

kebejatan moral

kerosakan moral

kekangan

halangan

kemelut

keadaan atau saat yang genting atau berbahaya ( berkenaan ekonomi , politik dan sebagainya )

kandatipun begitu

walaupun begitu

komitmen

sikap memberikan sepenuh tenaga dan perhatian dan sebagainya menunjukkan sokongan dan azam yang sepenuhnya kepasa sesuatu iltizam

kontemporari

pada masa ini / kini

Khusyuk

menumpuhkan perhatian dan minat yang sepenuhnya

luwes

terlalu ketat , mudah disesuaikan, dapat diubahsuaikan

Mangkin yang efektif

faktor yang dapat mempercepat

mantan perdana menteri

bekas perdana menteri

mapan

tidak berubah -ubah

memanifestasikan

melahirkan , memperlihatkan , menunujukkan , menjadikan nyata

menyoroti

menguraikan atau membicarakan

metropolitan

bandar raya

nafsi

mementingkan diri , tidak mempedulikan orang lain

nirmala

bernoda , bersih , suci

petualang

melakukan sesuatu yang nekad ( curang dan lain

lain ) untuk kepentingan sendiri

Pidana

kejahatan , kesalahan jenayah

polemik

perbahasan dengan rencana atau tulisan

pragmatis

bersifat praktikal

prestij

penghormatan yang diperoleh kerana kejayaan

ruwet

tidak keruan , kacau , kalut , kusut , rumit , sulit

tegar

tidak berubah

tergusur

tertarik, terheret

seantero

seluruh , segenap

sebagai intiha

sebagai penutup

secra analogi

perbandingan

serampang dua mata

sesuatu dasar , program , dan sebagainya yang mempunai dua matlamat, kepentingan, objektif dan sebagainya

signifikan

bermakna , penting

sinergi

tindakan bersama , usaha sama

sofistikated

mempunyai cita rasa yang tinggi dan halus , bersifat kompleks

swadaya

kekuatan sendiri, tenaga ( daya ) sendiri

tamsilan

contoh , ibarat , persamaan , perumpaan

tarbiah

pendidikan

ukhrawi

berkaitan dengan akhirat

uswah

teladan

utopia

masyarakat yang ideal atau terlalu sempurna

wadah

alat , asas , medan , saluran ( untuk menyampaikan sesuatu )