Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/256

Click to flip

256 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ABDOMEN
BETEN
בטן
ABORTION
HAPALA
הפלה
ADDICTON
HITMACRUT
התמכרות
ABSCESS
MURSA
מורסה
ACID
CHUMTSA
חומצה
ADENOIDS
SHKEIDIM
פוליפים
AGGRESSIVE
TAKIF
תוקפני
ADHESIONS
HITDABKUT
הידבקויות
ADMIT TO HOSPITAL
LE'ASHPEZ
להודות בחולים
ADMISSION
ISHPUZ
כניסה
ALERT
EIR
התראיתי
AMPUTATION
KE'TIYA
קטיעה
ANESTHESIA
HARDAMA
הרדמה
ANESTHETIC (GENERAL)
HARDAMA CLALIT
הרדמה )כללי(
APPENDIX
TOSAFTAN
נספח
ARTERY
OREK
עורק
ARTERIOSCLEROSIS
HISTAYDUT HA ORKIM
טרשת עורקים
ARTHRITIS
DALEKET PRAKIM
דלקת פרקים
ASPHYXIA
CHENEK
חנק
ASTHMA
KATZERET
אסתמה
ANTIBODIES
NOGDANIM
נוגדנים
ATTACK
HETKEF
התקפה
ATTACK, HEART
HETKEF LEV
התקפה, לב
ARCH
KESHET
קשת
BACTERIA
CHAYDAKIM
חיידקים
BANDAGE
TACHBOSHET
תחבושת
BENIGN
SHAFIR
שפיר
BILATERAL
DU TZDADI
דו צדדי
BLADDER
SHALPUCHIT HASHETEN
שלפוחית ​​שתן
BLOOD
DAM
דם
BLOOD COUNT
SFIRAT DAM
ספירת דם
BLOOD CLOT
KRISH DAM
קריש דם
BLOOD PRESSURE
LACHATZ DAM
לחץ דם
HIGH
GAVOHA
גבוה
BODY
GUF
גוף
BOWELS
ME'AYIM
לרוקן את המעי
BRAIN
MO'ACH
מוח
BREATH
NESHIMA
נשימה
BREATH DEEPLY
'NSHOM AMOK
לנשום עמוק
BREAST(S)
SHAD(AYIM)
שד
BRONCHUS
SIMFON
הסמפונות
BRONCHITIS
DALEKET SIMFONOT
ברונכיטיס
BRANCH
S'IF
ענף
BRUISE
CHAVURA
חבורה
BROWN
CHUM
חום
EFFORT
MA'AMATZ
מאמץ
EMERGENCY
D'CHIFUT
חירום
EDEMA
BATZEKET
בצקת
EXPIRATION
N'SHIFA
פקיעה
ELASTIC
GAMISH
אלסטי
ERYTHROCYTE SED. RATE
SHKIYAT DAM
שקיעת דם
ELECTRICAL APPLIANCE
MACHSHIR CHASHMALI
מכשיר חשמלי
EXUDATE EFFUSION
TAFLIT
Exudate השתפכות
GALL BLADDER
KIS HAMARA
כיס מרה
GENETIC
TORASHTI
גנטי
GERM
CHAYDAK
ניבט
GLAND(S)
BALUTA (BALUTOT)
בלוטה
GROWTH
GIDUL
צמיחה
GREEN
YAROK
ירוק
INFLAMATION
DALEKET
דלקת
INFECTION
ZIHUM
זיהום
IMMUNE SYSTEM
MA'ARECHET HACHISUN
מערכת חיסונית
INTENSIVE
NIMRATZ
אינטנסיבי
I.C.U.
TIPUL NIMRATZ
יחידה לטיפול נמרץ
INJECTION
ZRIKA
הזרקה
INCREASE
ALIYA
להגדיל
IRRADIATE
L'HAKRIN
להקרין
IRRADIATION
HAKRANA
הקרנה
IODINE
YOD
יוד
IRREGULAR
BILTI SADIR
לא סדיר
INTERNAL
PNIMI
פנימי
INFILTRATE (NOUN)
TASMIN
לחדור ל( שם עצם)
IMPROVE, TO
L'HISHTAPER
להשתפר,
INTRAVENOUS
ERU'I
לתוך וריד
LATERAL
TZDADI
צדדי
LABORATORY
MA'ABADA
מעבדה
LEVEL
RAMA
רמה
LECTURE
HARTZA'A
הרצאה
MEDICINE
TRUFA
רפואה
LEPROSY
TZARA'AT
צרעת
LUBRICANT
MISHCHA
חומר סיכה
LIQUID
NOZEL
נוזלי
LOBE
UNA
אונה
LUNG(S)
RE'A (RE'OT)
ריאות
NAUSEA
B'CHILA
בחילה
NERVE(S)
ETZEV (ATZABIM)
עצב
NERVOUS
ATZBANI
עצבני
NOSEBLEED
DIMUM BA'AF
דימום מאף
NOSTRILS
N'CHIRAYIM
אפים
NUMB
CHASAR T'CHUSHA
חסר תחושה
NEGATIVE
SHLILI
שלילי
NG TUBE
ZONDA
צינור nasogastric
PAIN
KE'EV
כאב
PALPITATIONS
D'FIKOT
דפיקות
PANCREAS
LAVLAV
לבלב
PARALYSIS
SHITUK
שיתוק
PATIENT
CHOLEH (PATZ'IENT)
חולה
PERSPIRATION
HAZA'A
זעה
PERSPIRE
L'HAZIA
להזיע
PROTEIN
CHELBON
חלבון
PINK
VAROD
ורוד
PILLS
KADURIM
גלולים
PNEUMONIA
KALEKET RE'OT
דלקת ראות
POSTITIVE
CHIYUVI
חיובי
PRESCRIPTION
MIRSHAM
מרשם
PROGRESS
HITKADMUT
התקדמות
PULMONARY FUNCTIONS
TIFKUDEI RE'OT
פונקציות ריאתי
PULSE
DOFEK
דופק
PUS
MUGLA
מזכיר נושא
RADIATION THERAPY
RIPUI B' HAKRANA
טיפול בקרינה
RARE
NADIR
נדיר
RASH
PRICHA
פריחה
RALES
CHIRCHURIM
Rales
RED
ADOM
אדום
REGULAR
SADIR
רגיל ב
REJECTION
D'CHIYA
דחייה
REPAIR, TO
L'TAKEN
תיקון, ל
RESULTS
TOTZA'OT
תוצאות
REGURGITATES
MAKI
מקיא
REACTION
T'GUVA
תגובה
RETARDED
M'FAGER
מפגר
RIB
TZELA
צלע
RISE (IN TEMP.)
ALIYA (B'CHOM)
לעלות (לפי טמפ.)
RELEASE (NOUN)
SHICHRUR
שחרור (שם עצם)
RELEASE, TO
L'SHCHRER
שחרור, ל
RESIDENCY
HITMACHUT
התושבות
RESPIRATOR
MACHSHIR HANSHAMA
מכונת נשמה
THERMOMETER
MADCHOM
מד חום
THIRSTY
TZAME
צמא
THORAX
CHAZEH
בית חזה
THYROID
BALUTAT HATRIS
תריס
TONSILS
SH'KEDIM
שקדים
TREMOR
RE'ADA
רעד
TUBERCULOSIS
SHACHEFET
שחפת
TUBE
TZINOR
שפופרת
TRANSPLANT
HASHTALA
להשתיל
LIVER TRANSPLANT
HASHTALAT KAVED
השתלה כבדה
TREATMENT
TIPUL
טיפול
TRANSFUSION
IRUI DAM
עירוי
ULCER
KIV
כיב
URINE
SHETEN
שתן
URGENT
DACHUF
דחוף
UNDRESS
L'HITPASHET
להתפשט
TO DRESS
L'HITLABESH
להתלבש
UREMIA
SHATENET
Uremia
CALCIFICATION
HIDSTAYDUT
הסתידות
CANCER
SARTAN
סרטן
CARTILAGE
SCHUS
סחוס
CAST (PLASTER)
GEVES
CAST (טיח)
CAVITY
M'ARA
חלל
CELL
TA
תא
CEREBRAL
MOCHI
מוחי
CHEST
CHAZEH
חזה
CHILL
TZMARMORET
קור
CHRONIC
MEMUSHACH
כרוני
COLLAPSE
HITMOTTETUT
התמוטטות
CONGESTION
GODESH
גודש
COMPLICATIONS
SIBUCH
סיבוכים
COURSE (OF DISEASE)
MAHALACH
כמובן (של מחלה)
COMA
TARDEMA
תרדמת
CONTROL, TO
L'HISHTALET
שליטה,
CONTAGIOUS
M'DABEK
מדבק
COUGH
SHI'UL
שיעול
COUGH, TO
L'HISHTA'EL
שיעול, ל
CULTURE
TARBIT
תרבות
CONSTIPATION
ATZIRUT
עצירות
DEAF
CHERESH
חירש
DIABETES
SUKERET
סוכרת
DIAGNOSIS
AVCHANA
אבחנה
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
AVCHANA MUVDELET
אבחנה מבדלת
DISTEND
N'FACH
להתנפח
DIZZINESS
SCHARCHORET
סחרחורת
DROPS
TIPOT
טיפין
DRUGGIST
ROKE'ACH
רוקח
DRUGSTORE
BEIT MERKACHAT
בית מרקחת
DILATION
HITERACHVUT
הרחבה
DIAPHRAGM
SAR'EFET
סרעפת
DISCHARGE FROM
L'SHACHRER MI
שחרור מ
HOSPITAL
BEIT HACHOLIM
בית חולים
FAINT
L'HITALEF
להתעלף
FAT (ADJ)
SHAMEN
שָׁמֵן
FAT (NOUN)
SHUMAN
שומן
FATIGUE
AYEFUT
עייפות
FAECES
TZO'A
צואה
FINDING FEMUR
ETZEM HA YARECH
מציאת עצם ירך
FEVER
CHOM
קדחת
FINGER
ETZBA
אצבע
FINGERNAIL(S)
TZIPORN(AYIM)
ציפורן
FLU
SHAPA'AT
שפעת
FRACTURE
SHEVER
שבר
FUNGUS
PITRIA
פטרת
FOREIGN BODY
GUF ZAR
גוף זר
FLUOROSCOPY
SHIKUF
Fluoroscopy
FISSURE
SEDEK
סדק
FOLLOW UP
MA'AKAV
מעקב
HAEMORRHAGE
DIMUM
שטף דם
HAEMORRHOIDS
T'CHORIM
טחורים
HEALTHY
BARI
בריא
HEART ATTACK
HETKEF LEV
התקף לב
HEART
LEV
לב
JAUNDICE
TZAHEVET
צהבת
JOINT(S)
PEREK (P'RAKIM)
משותף
KIDNEY(S)
KILYA (KLAYOT)
כליות
KNEE(S)
BERECH (BIRKAYIM)
ברכיים, בֶּרֶך
MALIGNANT
MAM'IR
ממאיר
MASS
GUSH
מסה
MATERIAL
CHOMER
חומר
MIDDLE
EMTZAYI(T)
התיכון
LOWER
TACHTON(A)
להפחית
MENOPAUSE
HAFSKAT HAVESET
גיל מעבר
MURMUR
IVSHA
רשרוש
METASTASIS
G'RURA
גרורות
UPPER
ELYON(A)
עליון
ORGAN
EVER
איבר
OXYGEN
CHAMTZAN
חמצן
OPERATION
NITUACH
פעולה
O.K. (IN WORKING ORDER)
TAKIN
אשור (במצב עבודה)
MUCOUS
RIR
ריר
SALT
MELACH
מלח
SCALES
MOZNAYIM
מאזניים
SCAR
TZALEKET
צלקת
SCANT
METZUMTZAM
זעום
SECRETIONS
HAFRASHOT
הפרשות
SENSITIVE
RAGISH
רגיש
SHALLOW
SHATUACH
רדוד
SCRATCH (NOUN)
S'RITA
שריטה (שם עצם)
SCRATCH, TO (ITCH)
L'GARED
לגרד, ל( גירוד)
SHARP, STRONG
CHARIF
SHARP, חזקה
SHARP (POINTED)
CHAD
חַד
SHOULDER(S)
KATEF (KTEFAYIM)
כתף
SLOW
LE'AT
לאט
SNEEZE
L'HITATESH
להתעטש
SOLITARY
YECHIDI
בודד
SPECIALISE
L'HITMACHOT
להתמחות
STAIRS
MADREGOT
מדרגות
SPUTUM
KEI'ACH, LEICHA
לח
SWELLING
N'FICHUT
נפיחות
STOMACH
KEIVA, BETEN
בטן
STENOSIS
HETZERUT
צרות
SPLEEN
T'CHOL
טחול
SHORTNESS OF BREATH
KOTZER NESHIMA
קוצר נשימה
SPINE
SHIDRA
עמוד שדרה
SPINAL COLUMN
AMUD HA'SHIDRA
עמוד השדרה
SUSPICION
CHASHAD
חשד
SWELLING
N'FICHUT
נפיחות
VALVE
MASTEM
שסתום
VOMIT
L'HAKI
להקיא
VERTEBRA
CHULIYA
חוליה
VEIN
V'RID
וריד
VOLUME
NEFACH
כרך
VIRUS
VI'RUS
וירוס
WEIGHT INCREASE
ALIYA BAMISHKAL
עלייה במשקל
WEIGHT LOSS
YERIDA BAMISHKAL
ירידה במשקל
WEAKNESS
CHULSHA
חולשה
WHEEZES
TZIFTZUFIM
גניחות
WET (MOIST)
RATUV (LACH)
(רטוב (לח