Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
stad
stede


stadjie
pad
paaie


paadjie
kop
koppekoppie
lig
ligteliggie
gesig
gesigtegesiggie
boom
bomeboompie
bom
bommebommetjie
oog
oëeogie
vraag
vraevragie
kind
kinderskindjie
dag
daedaggie
nag
nagtenaggie
telefoon
telefonetelefoontjie
ma
ma'sma'tjie
ouma
oumasoumatjie
kam
kammekammetjie
neef
neefsnefie
besem
besemsbesempie
gat
gategaatjie
glas
glaseglasie
hemp
hemdehempie
brug
brûebruggie
skip
skepeskippie
dorp
dorpedorpie
vliegtuig

(plane)
vliegtuievliegtuigie
vloeistof

(liquid)
vloeistowwevloeistoffie
bees

(cattle)
beestebesie
knie

(knee)
knieëkniegie
vlieg
vlieëvliegie
stoof

(stove)
stowestofie
glas
glase
gat
gate
vat
vate
pad
paaie
wa
waens
kind
kinders
goed
goedere
bad
baddens
kalf
kalwers
lewe
lewens
skip
skepe
hemp
hemde
stad
stede
buurman
bure
gebed
gebede
speelding
speelgoed
lied
liedere
nooi
nooiens
lam
lammers
bees
beeste