Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/407

Click to flip

407 Cards in this Set

 • Front
 • Back
5-hydroxy-indoleacetic acid, 5-HIAA
Serotoniinin aineenvaihduntatuote. Saattaa muodostua suuria määriä karsinoidioireyhtymässä.
6-hydroxydopamine, 6-OHDA
Kemikaali, joka imeytyy hermosoluihin, jotka vapauttavat dopamiinia tai noradrenaliinia. Siellä 6-OHDA hapettuu myrkyllisiksi kemikaaleiksi, jotka tappavat hermosolun.
AMPA-receptor
Glutamaattireseptori, joka reagoi myös lääkkeeseen nimeltään a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxa-zolepropionic-happo. Ionotrooppinen reseptori; kun glutamaatti sitoutuu reseptoriin, kanava avautuu ja yksi tai useampi nattriumioni pääsee sisään postsynapsiseen soluun.
amphetamine
Keskushermostoa kiihottava, piristävä, lääke- ja huumausaine (sympatomimeetti). Lisää dopamiinin vapautumista.
amplitude
Ääniaallon intensiteetti. Havainnon tasolla puhutaan äänenvoimakkuudesta.
amyloid beta protein 42
Proteiini, jolla on 42 aminohappoa, joka kasaantuu aivoissa ja huonontaa hermo- ja hermotukisolujen toimintaa johtaen Alzheimerin tautiin.
anabolic stereoid
Mieshormonien eli androgeenien johdoksia, jotka miesmäistävien (virilisoivien) vaikutusten ohella lisäävät valkuaisaineiden synteesiä ja siten esim. kasvattavat lihaksia.
analgesia
Johtuu usein, muttei aina, aivoissa esiintyvien välittäjäaineiden (endorfiinit) aktivoitumisesta ja vapautumisesta.
anandamide
Aivoissa esiintyvä kemikaali, joka sitoutuu samoihin reseptoreihin kuin kannabiksessa esiintyvät kemikaalit. Näitä reseptoreita esiintyy aivoissa lähinnä hippokampuksessa, tyvitumakkeissa ja pikkuaivoissa.
androgen
Mieshormonit ovat steroideja, joita valmistuu kiveksissä, lisämunuaisten kuorikerroksessa ja naisilla jonkin verran munasarjoissa. Tärkein mieshormoni on testosteroni, jonka vaikutuksesta miehen piirteet kehittyvät.
androgen insensitivity
Kromosomeiltaan henkilö on mies (XY) mutta ulkoiset sukupuolielimet kehittyvät naisen kaltaisiksi. Munasarjojen tilalla on kaksi sisäistä kivestä. Syynä tähän on, että vaikka keho tuottaakin mieshormoneja normaalisti, niin ne eivät sitoudu geeneihin solun tumassa, eivätkä solut tämän johdosta reagoi androgeeneihin. Kutsutaan myös testikulaariseksi feminisaatioksi.
angiotensin II
Peptidi, joka syntyy maksan tuottamasta esiasteesta munuaisten reniinin vaikutuksesta. On hormoni, joka veren tilavuuden ja verenpaineen laskiessa saa aikaan hypovoleemisen janon. On myös yksi voimakkaimmista verenpainetta kohottavista aineista.
anomia
Kykenemättämyys löytää oikeita sanoja puhuttaessa tai kirjoittaessa. Johtuu vasemman aivopuoliskon ohimolohkossa sijaitsevan Wernicken alueeseen liittyvästä vammasta, jota laajemmin kutsutaan Wernicken afasiaksi.
anorexia nervosa
Etenkin nuorilla naisilla esiintyvä sairaus, jolle on tyypillistä oman ruuminkuvan vääristynyt kokeminen. Oireina mm. syömättömyys, laihduttaminen, lihomisen pelko ja alipainoisuus.
anosmia
Hajuaistittomuus. haistamiskyvyttömyys.
antabuse
Kauppanimi tietylle alkoholismin hoidossa käytetylle lääkkeelle, disulfiraamille, joka käytettynä yhdessä alkoholin kanssa saa aikaan pahoinvointia.
antagonist
Aine, joka estää tietyn välittäjäaineen vaikutuksen.
antagonist muscle
Vastavaikuttajalihas. Lihakset, jotka aiheuttavat toisilleen päinvastaiset liikkeet. esim. ojentaja ja koukistaja.
anterior
Edessä sijaitseva, etummainen.
antipsychotic
Lääke, joka vähentää skitsofrenian <br /><br />oireita.
apex
Simpukan toinen pää. Kauimpana jalustimen ja simpukan <br /><br />kohtaamispaikasta. (Sanat liittyvät kuulemiseen).
aphasia
Vaikea kielellinen ilmaisun heikentyminen. Henkilö kyvytön <br /><br />puheen ymmärtämiseen tai sen tuottamiseen.
apomorphine
Morfiinin johdannainen, joka stimuloi dopamiini <br /><br />(kiihottava keskushermoston välittäjäaine) reseptoreita (ärsykkeen vastaanottajasolu). Ei kuitenkaan aiheuta minkäänlaista hyvänolon tunnetta, eikä sen ole voitu todistaa aiheuttavan riippuvuutta.
apoptosis
Ohjelmoitu solukuolema, solun 'itsemurha' (solut poistetaan normaalista kehityslinjasta). Apoptoosi liittyy mm. syövän torjuntaan mutta myös kudosten normaaliin kehitykseen.
artificial selection
Esim. eläinten kasvattaja valitsee eläimistä yksilöt, joilla aikoo teettää jälkikasvua.
associativity
Liittyy oppimiseen ja muistiin. Heikon syötteen yhdistäminen voimakkaaseen syötteeseen vahvistaa myöhemmin reaktiota heikkoon syötteeseen.
astigmatism
Hajataittoisuus. Liittyy näkökykyyn. Yhdensuuntaiset viivat nähdään epäselvästi esim. horisontaaliset, vertikaaliset tai diagonaaliset viivat. Astigmatismin aiheuttaa silmän epäsymmetrinen kaarevuus.
Astrocyte
Tähtisolu. Eräs hermotukisolun tyyppi. Astrosyytit ympäröivät pitkillä jatkeillaan mm. aivojen verisuonia ja osallistuvat veri-aivoesteen muodostamiseen. Tämä taas estää useimpia aineita pääsemästä vapaasti verenkiertoon.
atom
Alkuaineen pienin kemiallisin menetelmin jakamaton yksikkö. Atomi koostuu protoneista, neutroneista ja elektroneista.
atomic number
Suure, joka ilmaisee protonien lukumäärän tietyn alkuaineen atomissa. Esim. raudan järjestysluku on 26.
atomic weight
Suure, joka ilmoittaa atomin painon suhteessa yhden protonin painoon. Esim. raudan paino on 55,847.
autoreceptor
Presynaptinen reseptori, joka moduloi sitä stimuloivan välittäjäaineen vapautumista. Negatiivinen palautejärjestelmä; estää presynaptista solua erittämästä lisää välittäjäainetta.
autosomal gene
Muissa kuin sukupuolikromosomeissa (X,Y) sijaitseva geeni.
axon
Hermosolusta lähtevä ohut, halkaisijaltaan vakionen, pitkä jatke, joka vie impulssia eteenpäin toisiin neuroneihin, lihakseen tai rauhaseen. Useat aksonit ovat myeliinituppien peittämiä; nämä aksonit ovat nopeita tiedon välittäjiä.
axon hillock
Aksonin keilamainen lähtökohta josta hermoimpulssit saavat alkunsa.
B cell
B-lymfosyytti (imusolu), joka kypsyy luuytimessä ja lisääntyy imukudoksessa; toimii elimistön puolustuksessa, kiinnittyy tunkeilijaan (esim. bakteeriin) ja tuottaa erityisiä vasta-aineita tunkeilijan antigeeniä vastaan.
Babinski reflex
Jalkapohjaheijaste, jossa iso varvas kipristyy alaspäin, kun jalkapohjaa ärsytetään. Vauvoilla heijaste on positiivinen (varvas kääntyy ylöspäin), kunnes heijastekaari alkaa kehityksen tietyssä vaiheessa kulkemaan aivokuoren kautta ja refleksi muuttuu negatiiviseksi.
ballistic movement
Liike, joka etenee yhtenä yksikkönä, jota ei voi ohjata uudelleen sen alkamisen jälkeen.
barbiturates
Lääke(ryhmä), jota käytetään kouristuksenestolääkityksenä pitkittyneessä epilepsiakohtauksessa, rauhoittavina lääkkeinä sekä anestesialääkkeinä. Sairaalan ulkopuolella barbituraatteja ei juurikaan Suomessa enää käytetä. Bentsodiatsepiinit ovat korvanneet barbituraatit rauhoittavina ja unilääkkeinä turvallisuutensa takia. Barbituraattien vaikuttavan annoksen ja tappavan yliannoksen ero on pieni.
baroreceptor
Painereseptori, joka havainnoi laskimoiden verenpainetta.
basal forebrain
Hypotalamukseen nähden etuaivojen edempi ja selänpuoleinen alue. Sisältää soluryhmiä jotka säätelevät vireyttä, ja toisia soluryhmiä jotka säätelevät unta. Edistää siis vireyttä, unta tai tarkkaavaisuutta. Saa syötettä hypotalamukselta ja tyvitumakkeilta, lähettää aksoneja aivokuorelle.
basal ganglia
Joukko aivokuoren alaisia etuaivojen rakenteita, jotka sisältävät häntätumakkeen (gaudate nucleus), aivokuorukan (putamen) ja linssitumakkeen pallon (globus pallidus). Tyvitumakkeilla on yhteyksiä aivokuorelle ja väliaivojen talamukseen. Vauriot tyvitumakkeissa vaikeuttavat ihmisen liikkeitä. Tyvitumakkeet ovat tärkeitä myös tapojen oppimisessa ja liikkeiden valikoinnissa.
basal metabolism
Energian kulutuksen taso, kun keho on levossa (elimistön aineenvaihdunta lepotilassa). Perusaineenvaihduntaa käytetään ylläpitämään kehon tasaista lämpötilaa.
base
Tärykalvon osa, joka on lähimpänä jalustinta. Jalustin kohtaa tässä kohdassa simpukan ja simpukkatiehyen.
basilar membrane
Simpukan sisältämän kanavan (Scala media) pohja.
behavioral medicine
Lääketieteen ala, joka tutkii ruokavalion, tupakoinnin, stressin, liikunnan ja muiden käyttäytymismuuttujien vaikutuksia.
Bell-Magendie law
Havainto, jonka mukaan selkäytimen sisään tulevat dorsaaliset (selän puoleiset) hermojuuret tuovat aistitietoa <br /><br />ja ulos menevät ventraaliset (vatsan puoleiset) hermojuuret vievät motorista tietoa lihaksiin ja rauhasiin.
benzodiazepines
Rauhoittava lääke, jota käytetään ahdistus- ja masennustiloissa.
binding problem
Kysymys siitä, miten visuaaliset, auditiiviset ja muut aivoalueet vaikuttavat toisiinsa ja tuottavat yhtenäisen havainnon objektista.
binocular vision
Ihmiselle tyypillinen näkemisen muoto. Kahden eri<br /><br />kohdassa sijaitsevan silmänsä vuoksi ihminen näkee<br /><br />maailman kolmiulotteisena (syvyysnäkö) ja näin hyvin todellisuutta vastaavana. Kaksisilmäinen näkeminen perustuu molemmille silmille samanaikaisesti esitettyyn hieman erilaiseen ärsykkeeseen.
biological clock
Sisäinen järjestelmä/ rytmi, joka säätelee säännöllisen aikataulun mukaista käyttäytymistä, kuten nukkumista ja liikkumista. Ihmisellä sisäinen vuorokausirytmi poikkeaa esim. hieman vuorokauden pituudesta, siihen vaikuttavat myös henkilön valppaus ja ruumiinlämpö. Tämä sisäinen rytmi on keskimääräisesti 24,2 tuntia päivässä. Biologista kelloa ulkoisesti ajastaa mm. valo, jonka vaihtelut vaikuttavatkin merkittävästi sen toimintaan.
biological psychology
Suuntaus, joka on keskittynyt käyttäytymisen eri mekanismien fysiologiseen, evolutioniseen sekä kehitykselliseen tutkimiseen. Keskittyy käytännössä lähinnä aivojen tutkimiseen ja niiden toiminnan selvittämiseen.
bipolar cell
Silmän verkkokalvon eräs hermosolutyyppi, joka vastaanottaa tietoa (input) suoraan aistinsoluilta. Bipolaarisolu välittävää<br /><br />tietoa hermoimpulsseina valoaistinsoluista gangliosoluihin ja osallistuu näin merkittävällä tavalla näkemiseen.
bipolar disorder
bipolaarihäiriö, maanis-depressiivisyys. Psyykkinen häiriö, jossa henkilön mieliala vaihtelee vuorotellen masennuksen ja manian välillä (mania= levoton aktiivisuus, kiihtyneisyys, nauru,<br /><br />rönsyilevä puhe, estojen höllentyminen). Alkamisikä on keskimäärin lähempänä 30 ikävuotta. Tilalla on vahva perinnöllinen pohja ja se vaatii lääkehoitoa. Litiumin suolat ovat tehokkain hoitomuoto. Mielialan vaihtelu ei aina ole säännöllistä: depressiivinen tai maaninen vaihe voi kestää pidempään.
blind spot
Silmän ns. sokea piste sijaitsee verkkokalvolla kohdassa, josta näköhermo lähtee. Siinä ei ole aistinsoluja, mistä johtuu kyseisen alueen sokeus.
blindsight
Tila, jossa henkilöt eivät koe näkevänsä mitään, mutta pakotettuna voivat paikallistaa näköärsykkeitä, esim. esineitä. Tämä johtuu siitä, että rajallinen määrä näkötiedon käsittelyä voi tapahtua ilman tietoisuutta.
Blood-brain barrier
Aivojen suojaksi kehittynyt verisuonten ja aivojen välinen valli, astrosyyttien muodostama, joka säätelee, mitä molekyylejä aivoihin pääsee ja mitä ei.
Borna's disease
Virusinfektio, joka vaikuttaa hermostoon aiheuttaen muutoksia käyttäytymisessä. Käyttäytyminen voi vaihdella äärimmäisestä aktiivisuudesta passiivisuuteen. Vakavissa tapauksissa virus on tappava. Bornan tauti on yleisin eläimillä. Ihmisillä tautia tavataan harvoin.
brain stem
Väliaivojen, keskiaivojen, aivosilla ja ydinjatkeen muodostama kokonaisuus.
Broca's aphasia
Motorinen afasia. Sujumaton afasia. Brocan afasiaan liittyy vaikeuksia puheen ja kielen tuottamisessa. Tyypillistä on työläs ja katkeileva, ns. sujumaton puhe. Lisäksi ongelmia aiheuttavat konjuktiot, prepositiot, sanaloput ja muut kieliopilliset keinot.
Broca's area
Puheen tuottamiselle keskeinen aivoalue, joka sijaitsee otsalohkon sivulla ja on yli 95%:lla ihmisistä vasemmalla puolella.
bulimia nervosa
Syömähimo. Bulimia on mielenterveyshäiriö, johon liittyy huoli ruumiin painosta ja muodosta. Syömishäiriötä luonnehtii vaihtelu laihduttamisen ja ylensyömisen välillä. Liikasyömisvaihetta seuraakin pakko-oksentelu ja ulostuslääkkeiden käyttö. Sairastuneilla on usein tavanomaista korkeampi peptidi YY:n taso ja alhaisempi kolekystokiinin taso. On myös havaittavissa merkkejä alentuneesta serotoniinin tuotannosta ja reseptorien serotoniini-herkkyydestä.
butyrophenones
Antipsykoottisten lääkkeiden luokka. Ne sisältävät haloperidoli- neuroleptin, jolla on spesifinen maniaa estävä sekä antipsykoottinen vaikutus. Lääke toimii lähinnä tukkimalla dopamiinireseptorit, jolloin skitsofreniaan liittyvä liiallinen dopamiiniaktiviteetti vähenee.
caffeine
Kofeiini on keskushermostoa stimuloiva aine ja maailman suosituin huume. Kofeiinia on mm. kahvissa ja kola-juomissa. Se supistaa aivoihin meneviä verisuonia ja aiheuttaa adenosiinin erittämisen salpautumisen. Adenosiini on eräs välittäjäaine uni- ja valverytmin säätelyssä. Valveen aikana solun ulkoisen adenosiinin määrä kasvaa ja alkaa vähentää hermosolujen toimintaa muun muassa vireyttä säätelevissä keskuksissa, mikä lopulta johtaa uneen. Unen aikana adenosiinin pitoisuus vähenee ja valvetila mahdollistuu jälleen. Kahvin piristävä vaikutus perustuukin kofeiinin aiheuttamaan adenosiinin erittämisen salpautumiseen. Kofeiini estää adenosiinia inhiboimasta dopamiinin ja asetyylikoliinin vapautumista.
cannabinoids
Yhteisnimitys kannabiksen huumaavan vaikutuksen aiheuttaville alkaloideille. Hamppu-kasvi syntetisoi ainakin 400 kemiallista yhdistettä, joista yli 60 on kannabinoideja. Tärkein psykoaktiivinen yhdiste on tetrahydrokannabinoli eli THC (=D9-THC).
Cannon-Bard theory
Koskee emotionaalisesta käyttäytymisestä. Sen mukaan emootioiden kokeminen ja autonomisen hermoston muutokset ovat rinnakkaisia, mutta toisistaan riippumattomia tapahtumia.
capsaicin
Kemikaali, joka saa P-ainetta sisältävät hermosolut vaputtamaan P-ainetta nopeasti. P-aine on neuromodulaattori tai glutamaatin kanssa yhdessä toimiva välittäjäaine, jota ei-myelinoidut tai vain ohuesti myelinoidut aksonit käyttävät välittämään kiputietoa selkäytimeen. Tieto kulkee siis selkäytimeen verrattain hitaasti. Kapsaikiinin vaikutus johtaa lopulta kivun tuntemuksen vähenemiseen, sillä hermosolut vapauttavat P-ainetta nopeammin kuin kykenevät sitä tuottamaan. Lisäksi kapsaikiini ärsyttää suoraa kohtalaiseen kuumuuteen reagoivia kipureseptoreita. Kapsaikiinia on esimerkiksi paprikoissa.
cardiac muscle
Sydänlihaskudos säätelee sydämen toimintaa. Sydänlihaskudos on yksi kolmesta selkärankaisen lihaksesta. Muita lihastyyppejä ovat sileä- ja poikkijuovainen lihaskudos, joiden kanssa sydänlihaskudos on yhteydessä. Sydänlihaskudoksen solut ovat yhteensulautuneet.
carnivore
Lihansyöjä eli karnivori on eläin, joka syö lihaa. Lihansyöjä on yksi syöjätyypeistä. Muita syöjätyyppejä ovat kasvinsyöjä eli herbivori ja kaikkiruokainen eli omnivori, joka syö sekä lihaa että kasveja.
cataplexy
Katapleksia tarkoittaa lihasheikkouskohtauksia valveillaollessa. Katapleksia on yksi narkolepsiaan liittyvistä oireista. Narkolepsia tarkoittaa odottamattomia uneliaisuuden jaksoja valveillollessa päivän mittaan. Ihminen voi siis nukahtaa täysin, vaikka kesken autolla ajon.
catecholamine
Katekoliamiini on kemiallinen yhdiste, eräs välittäjäaine. Katekoliamiini on yläkäsite dopamiinille, noradrenaliinille ja adrenaliini. Katekoliamiini sisältää sekä katekolia(vety,happi) että amiinia (typpi,vety, hiili).
caudate nucleus
Häntätumake kuuluu ryhmään aivokuoren alaisia rakenteita etuaivoissa eli tyvitumakkeisiin (basaaliganglioon). Tyvitumakkeet ovat tärkeitä liikkeiden ohjaamisessa ja tapojen oppimisessa. Häntätumake on vastaanottava alue yhteyksissä aivokuorelle ja väliaivojen talamukseen.
cell body
Soluruumis eli sooma sisältää tuman, solulimakalvoston, ribosomit, sauvajyväsen, solukalvon ja saattaa myös sisältää synaptisia reseptoreita. Soluruumis kuuluu hermosolun rakenteeseen, johon kuuluvat myös tuoja- ja viejähaarake, myeliinituppi, ja synapsia edeltävä pääte. Osa hermosolun aineenvaihduntatyöstä tapahtuu juuri soluruumiissa. Soluruumis on pinnaltaan peitetty synapseilla niin kuin dendriitti eli tuojahaarake.
central canal
Nesteen täyttämä kanava selkäytimen keskellä. Selkäytimen keskuskanava on yhteydessä neljään aivokammioon (ventrikkelit), jotka ovat onteloita aivojen sisällä.
central executive
Mekanismi, joka suuntaa tarkkaavuuden tiettyyn ärsykkeeseen ja ohjaa mikä tieto tallentuu työmuistiin.
central nervous system, CNS
Aivot ja selkäydin. Koostuu monista "alirakenteista".
central pattern generator
Hermojärjestelmä selkäytimessä tai muualla, joka aiheuttaa liikkeiden rytmisiä kuvioita. Esim. linnuilla siipien iskut, kaloilla evien liike.
central sulcus
Yksi näkyvimmistä uurteista aivoissa. Jakaa poikittain aivokuoren otsalhokon ja päälaenlohkon.
cerebellar cortex
Pikkuaivojen kuorikerros. Selkäytimestä tuleva syöte päätyy pikkuaivojen kuorialueelle.
cerebellum
Pikkuaivot sijaitsevat aivokopan takaosassa aivosillan korkeudella. Niihin tulee hermoratoja mm. lihaskäämeistä, ihon reseptoreista, kuulo- ja näköareseptoreilta sekä sisäelinten reseptoreista. Pikkuaivot koordinoivat eli sovittavat yhteen lihasten toimintaa. Ne antavat lihaksille toimintamääräyksiä sellaisessa järjestyksessä, että tuloksena on liikesarja.
cerebral cortex
Isojenaivojen ja pikkuaivojen uloin kerros on solujen soomaosista ja dendriiteistä koostuvan harmaan aineen muodostama aivokuori. Aivokuori on välttämätön useimmille suurta tarkkuutta vaativille hermotoiminnoille, kuten tahdonalaisten liikkeiden aikaansaamiselle, aistimusten syntymiselle ja niiden tulkinnalle. Todennäköisesti myös <br /><br />tietoinen tekeminen perustuu aivokuoren toimintaan.
cerebrospinal fluid, CSF
Aivo-selkäydinnestettä sijaitsee aivokammioissa ja selkäytimessä. Aivot uivat siinä ja ovat näin töytäisyiltä suojattuina. Aivo-selkäydinnestettä muodostavat suonipunokset. Neste muistuttaa mineraalipitoisuudeltaan elimistön muita solunulkoisia nesteitä, kuten esim. veriplasmaa. Soluja siinä ei ole lainkaan. Aivo-selkäydinnestettä muodostuu jatkuvasti lisää.
chihuahua problem
Aivojen koon ja älykkyyden välistä suhdetta tutkittaessa huomattiin, että chihuahualla on kokoonsa nähden suuret aivot. On oletettu, että mitä suuremmat aivot ovat kokoon nähden, sitä älykkäämpi elälin on. Väite on tosin jo todettu harhaanjohtavaksi. Tästä syntyi chihuahua ongelmaksi kutsuttu vertauskuva.
chlorpromazine
Ensimmäinen löydetty lääke, joka helpottaa skitsofrenian oireita.
cholecystokinin, CKK
Sappirakkoa supistava ja haiman eritystä lisäävä hormoni. Toimii aivoissa eräänä näläntunteen säätelijänä. Vaikuttaa hypotalamukseen näläntunnetta vähentävästi.
chromosome
Kromosomi muodostuu DNA-ketjusta, joka sisältää perintötekijät eli geenit. Kromosomi sijaitsee solun tumassa. Kromosomit ovat pareittain, ihmisellä on 23 paria kromosomeja.
chronic condition
Krooninen sairaus puhkeaa vähitellen ja on kestoltaan pitkäaikainen. Esimerkiksi skitsofrenia voi syntyä pitkän ajan aikana ja kestää lopun elämän (skitsofrenia voi olla myös akuutti eli syntyä nopeasti ja paraneminen voi olla pikaista).
classical conditioning
Klassiseksi ehdollistumiseksi kutsutaan venäläisen psykologin Pavlovin tekemää koirakoetta. Siinä kaksi ärsykettä yhdistetään toisiinsa siten, että toiseen reagoiminen muuttuu. Ensiksi esitetään ehdollinen ärsyke (CS esim. kello), johon koira ei reagoi. Seuraavaksi esitetään ehdoton ärsyke (UCS esim. pihvi), johon koira automaattisesti reagoi ehdottomalla reaktiolla eli kuolaamalla. Usean toistokerran jälkeen (CS ja UCS yhdessä) koira alkaa reagoimaan jo kelloon kuolaamalla eli se on muodostanut uuden opitun reaktion, jota kutsutaan klassiseksi ehdollistumiseksi.<br /><br /><br /><br />Ihmisellä toistokertoja ei tarvita useita, joskus yksikin kerta riittää opitun reaktion muodostamiseksi.
closed head injury
Suljettu pään vamma voi syntyä esim. putoamisen, pahoinpitelyn tai auto-onnettomuuden yhteydessä, jos päähän tulee terävä isku, joka ei kuitenkaan läpäise aivoja. Aivoihin syntyy turvotusta, koska vaurio ei ole avonainen, eikä paine täten pääse purkautumaan. Vaurio syntyy, kun aivoihin kohdistuvat kiertävät (rotatoivat) voimat painavat aivot kallon sisäpintaa vasten. Myös aivojen normaali verenkierto estyy. Tämä on yleisin aivovaurion aiheuttaja nuorilla ihmisillä.
cocaine
Kokaiini on vahvasti riippuvuutta aiheuttava piristävä huumausaine. Se lisää dopamiinin määrää aivoissa aktivoimalla dopamiinisynapseja sekä ehkäisee sen imeytymistä solua edeltävään synaptiseen hermosoluun. Jos kokaiinia käytetään pitkään, se ei vapauta enää yhtä paljon dopamiinia, jolloin käyttäjän on käytettävä ainetta useammin tai lisättävä annostusta saadakseen saman vaikutuksen. Vastoin yleistä luuloa kokaiinin käyttö (= dopamiini-välittäjäaineen lisääntynyt määrä) vähentää aivojen toimintaa suurimmassa osassa aivoja. Kokaiinin käyttö voi aiheuttaa muutoksia aivojen metaboliseen systeemiin ja verenkiertoon, joten käyttäjien riskit saada kohtauksia, epilepsia tai muistihäiriöitä lisääntyy. Piristävien aineiden vaikutukset ovat usein lyhytaikaisia, mutta pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa pitkäaikaisia tai pysyviä häiriöitä aivojen toimintaan.
cochlea
Simpukka on sisäkorvan muodostama rakenne, jossa on kolme nesteellä täyttynyttä kanavaa: eteiskäytävä eli scala vestibuli, scala media ja kuulokäytävä eli scala tympani. Kun neste simpukassa tärähtelee, kuuloaistinsolut ärsyyntyvät, mikä aiheuttaa kuulohermosolujen ärsyyntymisen.
coding
Yksi-yhteen -vastaavuus fyysisen ärsykkeen tietyn piirteen ja hermostollisen toiminnan teityn piirteen välillä.
collateral sprout
Vahingoittumattoman aksonin muodostama haara, joka kiinnittyy tuhoutuneelta aksonilta vapaaksi jääneeseen synapsikohtaan.
color constancy
Kyky havaita kohteen väri valaistuksen muutoksista huolimatta. Jos esimerkiksi laitat vihreäsävyiset lasit silmillesi tai vaihdat valkoisen hehkulapun vihreäksi, tunnistat silti huoneessa olevien esineiden värit oikein.
color vision deficiency
Kyvyttömyys havaita värieroja kuten useimmat ihmiset havaitsevat. Yleisin värisokeuden muoto on punavihersokeus, jonka yleisin muoto johtuu vihreälle valolle herkkien tappisolujen poikkeavasta toiminnasta tai puuttumisesta kokonaan.<br /><br /><br /><br />Punavihervärisokeutta esiintyy hyvin eri asteisina. Jotkut eivät pysty erottamaan punaista ja vihreää toisistaan käytännössä olenkaan, kun taas toisille tuottaa hankaluuksia vain joidenkin vivahteiden erottaminen toisten joukosta. Esimerkiksi sinisen erottaminen vihreästä voi olla hankalaa. Täydellinen värisokeus on harvinaista. Täydellisessä värisokeudessa henkilö näkee vain valkoista, mustaa ja harmaan eri sävyjä.
column
Pylväs. Joukko soluja, jotka ovat järjestäytyneet pystysuoraan suhteessa aivokuoreen ja joilla on samanlaisia ominaisuuksia. Jokainen pylväs ulottuu läpi useiden aivokuoren kerrosten. Esimerkiksi tuntoaivokuorella kaikki tietyn sarakkeen hermosolut vastaavat ihon saman alueen ärsykkeisiin.
complex cell
Kompleksit solut ovat yksi näköaivokuoren solujen kolmesta päätyypistä. Nämä solut reagoivat parhaiten silloin, kun tietynsuuntainen viiva tai reuna liikkuu koko reseptiivisen kentän yli. Liikkuva ärsyke vaikuttaa niihin voimakkaammin kuin paikallaan pysyvä; liikkeen suunta on usein ratkaiseva. <br /><br /><br /><br />Kompleksi hermosolu siis laukoo impulsseja voimakkaasti, kun valon ja varjon raja on oikeassa kallistuskulmassa; solun koko reseptiivisen alueen valaisu ei anna vastetta. Kompleksin solun reseptiivinen kenttä on yleensä suurempi kuin yksinkertaisen. Kompleksien solujen reseptiivistä kenttää ei voi jakaa tarkkarajaisiin toimintaa edistäviin ja ehkäiseviin alueisiin. Kompleksit solut auttavat havaintojen jäsentelyssä.
conditioned taste aversions
Käyttäytymisen muutos, joka auttaa ruoan valinnassa. Tarkoittaa opittua vastenmielisyyttä tiettyä ruokaa, ruoka-ainetta tai juomaa kohtaan, jonka nauttimisen ajallisessa läheisyydessä on esim. aikaisemmin sairastuttu. Tämä on elimistön oma suojeleva mekanismi, joka perustuu henkilön aikaisempaan kokemukseen.
conductive deafness
Äänen puutteellisesta johtumisesta aiheutuva kuulovika. Esiintyy silloin kun välikorvan kuuloluut eivä onnistu johtamaan ääniaaltoja oikein simpukkaan. Voi johtua esim. sairaudesta, tulehduksesta tai kasvaimesta.
cone
Näköaistinsolu verkkokalvolla, joka on erikoistunut värinäköön (punainen, vihreä, sinine). Tappisolut sijaitsevat lähinnä verkkokalvon keskikuopan (fovea) tarkan näön alueella.
confabulation
Tyypillinen Korsakovin oireyhtymän (Korsakoff's syndrome) oire. Muistinmenetyksestä kärsivä henkilö keksii tarinoita tai vastauksia kysymyksiin, joita alkaa pitää todellisina muistoinaan. Tämä on tapa täyttää muistissa olevia aukkoja. Korsakovin oireyhtymä johtuu pitkittyneen tiamiinin puutteen aiheuttamasta aivovauriosta, joka esiintyy yleisimmin kroonisilla alkoholisteilla.
configural learning
Tällaista oppimista tapahtuu esim. tehtävässä, jossa ärsykkeen merkitys riippuu samanaikaisesti esitettävistä muista ärsykkeistä. Aiemmin on oletettu hippokampuksen olevan välttämätön tämänkaltaiselle oppimiselle. Nykyään oletetaan, että muutkin alueet voivat osallistua tämänkaltaiseen oppimiseen.
consolidation
Asioiden painuminen pitkäkestoiseen muistiin eli pitkäkestoisten muistijälkien muodustuminen ja vahvistuminen.
contralateral
Vartalon vastakkaisella (oikealla/vasemmalla) puolella sijaitseva. (lateraalinen=kaukana keskitasosta sijaitseva, vrt. <br /><br />ipsilateraalinen=vartalon samalla puolella sijaitseva).
cooperativity
Kahden tai useamman aksonin lähes yhtäaikainen ärsytys samassa kohteessa, joka tuottaa voimakkaamman synapsin pitkäkestoisen vahvistumisen (LTP) kuin pelkästään yhden aksonin ärsytys. Yksittäisen aksonin ärsytys aiheuttaa vain heikon reaktion, jos sitäkään.
coronal plane
Aivorakenteita edestäpäin kuvaava taso. (vrt. sagittaalinen: aivorakenteita sivultapäin kuvaava ja horisontaalinen: aivorakenteita ylhäältäpäin kuvaava taso).
corpus callosum
Valkeasta aineesta (aksoneista ) muodostunut aivokurkiainen yhdistää (muiden vähäisempien yhdysosien, kuten etummaisen kommissuuran, kanssa) vasemman ja oikean aivopuoliskon toisiinsa. Aivokurkiainen ylittää poikittaisesti aivopuoliskojen välissä olevan syvän uurteen. Se kehittyy vähitellen ihmisen ensimmäisten 5-10 elinvuoden aikana. Mikäli henkilön aivokurkiainen katkaistaan (esim. vaikean epilepsian takia), hän <br /><br />pystyy selviytymään useista normaaleista motorisista ja älyllisistä toiminnoista, mutta ei tavallisella tavalla tehtävistä, jotka edellyttävät tiedonsiirtoa aivopuoliskojen välillä.
cortisol
Lisämunuaiskuoren steroidi (=hormoni). Se kuuluu <br /><br />glukokortikodeihin, jotka vaikuttavat erityisesti hiilihydraattien aineenvaihduntaan. Kortisolin eritys vaihtelee vuorokaudenajan ja elimistön toimintatilan mukaan. Kortisoli vaikuttaa mm. glukoosin uudismuodostuksessa (kortisoli lisää valkuaisaineiden pilkkoutumista ja pilkkoutuneet aminohapot ovat glukoosin muodostuksen raaka-aineita) ja elimistön kyvyssä kestää stressiä (vähäinen kortisolimäärä heikentää <br /><br />stressistä selviytymistä). Hoidossa käytettynä kortisoli vähentää allergisia oireita ja vähentää vasta-ainetuotantoa (suuret määrät).
cytokine
Immuunijärjestelmän vapauttamat kemikaalit, jotka hyökkäävät infektioita vastaan ja ovat yhteydessä aivojen kanssa saadakseen esiin sairauden vastaista käyttäytymistä.<br /><br /><br /><br />Tavallaan sytokiinit ovat immuunijärjestelmän tapa kertoa aivoille, että keho on sairas. Yleensä vain pieni määrä sytokiinejä läpäisee veri-aivoesteen (vaikka joskus se on heikentynyt sairauden aikana). Vaikutus tulee ennemminkin kiertäjähermon (vagus nerve) kautta, josta menee syöte hypotalamukselle ja hippokampukselle, jotka
deafferent
Poistaa aistin-hermot ruumiinosasta.<br /><br /><br /><br />Esim. apina, jolta yhdestä raajasta on poistettu aistihermot, käyttää mieluummin kolmea muuta, sillä niillä käveleminen on helpompaa. Pakotettuna se kuitenkin voisi käyttää vaurioitunuttakin. <br /><br /><br /><br />Samoin toimivat monet aivovauriopotilaat, vaikka monet heistä kykenisivät enempään kuin aavistavatkaan. Aivovaurioisille tarkoitettu terapia osoittaa miten paljon he jo voivat tehdä ja rohkaisee heitä harjoittamaan heikentyneitä taitojaan.
declarative memory
Säilömuistin osa, joka jakautuu episodiseen (tapahtumamuisti) ja semanttiseen muistiin (merkitys- tai tietomuisti), joiden sisällöt ovat kielellisesti palautettavissa tietoisuuteen, voidaan kuvata sanoin.<br /><br /><br /><br />Episodisessa muistissa eli tapahtumamuistissa ovat ihmisen omaan elämään
delayed-response task
Tehtävä, jossa eläimen täytyy vastata/reagoida aiemmin esitetyn merkin perusteella, joka ei ole vastaustilanteessa enää läsnä.<br /><br /><br /><br />Esimerkiksi valo paistaa (useista ovista) vain yhden oven päällä. Valo sammutetaan ja viiveen jälkeen yksilön pitää mennä sen oven luo, jonka päällä valo näkyi. Viive voi olla pidempi tai lyhyempi, jotta voidaan testata työmuistin rajoja. Monet kokeet ovat osoittaneet, että kun ihmiset ja muut nisäkkäät suorittavat viivästetyn vasteen tehtävää, solut etuotsalohkon (prefrontaalisella) kuorella ylläpitävät korkeaa aktiviteettia viiveen aikana, otaksuttavasti koska ne ylläpitävät muistia. Ihmisillä, joilla on etuotsalohkon vaurio, tulokset viivästetyn vasteen tehtävissä ovat heikentyneet.
delayed matching-to-sample task
Käytetty eläinten deklaratiivisen muistin tutkimisessa. Tehtävässä eläin näkee kohteen (näyte) ja viiveen jälkeen tulee valita kohde joka vastaa aiempaa näytettä. Tehtävänä on siis tunnistaa mikä ärsyke on ennestään tuttu. Vaurio hippokampuksessa heikentää suoriutumista.
delayed nonmatching-to-sample task
Tehtävä, jossa eläin näkee kohteen ja viiveen jälkeen tulee valita kohde joka ei vastaa näytettä. Tehtävänä on siis tunnistaa mikä ärsyke on uusi.
delusion
Harhaluulo. Perusteettomia uskomuksia ihmisistä, kuten uskomus vainotuksi tulemisesta.
dendrite
Tuojahaarake. Hermosolun haarautuva syy, joka kapeutuu ulottuessaan kauemmaksi soluruumiista, siis lähestyessään periferiaa.
dendritic spine
Dendriittien pienet ulokkeet.
denervation supersensitivity
Lisääntynyt synapsin jälkeinen herkkyys, kun sitä hermottanut aksoni on poistettu.
deoksiribonucleid acid, DNA
Kaksoiskierteinen kemikaali, josta kromosomit koostuvat; se antaa mallin RNA:n synteesille.
depolarization
Solukalvon ylisen jännitteen väheneminen. Varaukset eri puolilla (sisällä ja ulkona) siis lähenevät toisiaan.
dermatome
Ihojaoke, joka on yhtä selkäydinhermoa sensorisesti<br /><br />hermottava ihoalue eli yhden selkäydinhermon reseptiivinen kenttä. Esim. 4. kaulahermon reseptiiviseen kenttään kuuluu kaistale ihoa rinnan yläosasta, solisluiden alta, sekä olkapäiltä. Dermatomien rajat eivät kuitenkaan ole aivan selvät, vaan niissä on jonkin verran päällekkäisyyksiä.
diaschisis
Jäljelle jääneiden hermosolujen vähentynyt toiminta, kun muita hermosoluja on tuhoutunut. Tämä ilmenee tilanteessa, jossa yksi hermosolu kuolee ja tällöin muut hermosolut, jotka ovat riippuvaisia ko. hermosolun syötteestä, tulevat vähemmän aktiivisiksi. Esim. vaurio oikean aivopuoliskon tietyllä alueella aiheuttaa, että vastaava alue vasemmalla aivopuoliskolla tulee väliaikaisesti vähemmän aktiiviseksi.
diazepam-binding inhibitor, DBI
Tunnetaan myös nimellä endozepiini. Aivoproteiini joka sitoutuu GABAn reseptorikompleksin reseptoripaikkaan<br /><br />ja estää diatsepaamin ja muiden bentsodiatsepiinien vaikutukset käyttäytymiseen.
dichotic listening task
Koetilanne, jossa henkilöllä on kuulokkeet, joista tulee eri viesti samanaikaisesti molempiin korviin; henkilön tulee yrittää toistaa toinen tai molemmat viestit. Käytetty monenlaisissa kuulohavaintoa tutkineissa kokeissa.
differential diagnosis
Kahden eri taudin tunnistaminen ja erottaminen. Henkilön tilan erottaminen muista tiloista, joilla on samankaltaiset oireet. Käytetään esim. mielenterveyshäiriöiden diagnosoinnissa.
differentiation
Erilaistuminen. Aksonin ja dendriittien järjestäytyminen, josta seuraa hermosolujen tunnusmerkillinen muoto.
distal
Hermoston rakenteessa suuntaa merkitsevä käsite. Etäinen, kaukana keskuksesta. Esimerkiksi sormet ovat kaukana vartalosta. Vastakohtana proksimaalinen eli läheinen.
disuse supersensitivity
Postsynaptisen solun lisääntynyt herkkyys välittäjäaineille. Johtuu toimivien aksonien vähemmästä määrästä, jolloin herkkyysalue solussa laajenee.
dizygotic twins
Ei-identtiset kaksoset. Erimunaiset kaksoset viettävät sikiökauden erilaisessa ympäristössä, kun taas samamunaisilla kaksosilla prenataalinen ympäristö on sama. Kaksostutkimusta on käytetty avuksi perimää tutkittaessa. Erimunaisia kaksosia on verrattu samamunaisiin kaksosiin, ja samamunaiset kaksoset ovat perimässä lähempänä toisiaan.
dominant
Dominantti eli vallitseva geeni ilmentyy sekä homotsygoottisessa (vastingeenit identtisiä) että heterotsygoottisessa (vastingeenit erilaisia) tilassa. Resessiivinen eli västyvä geeni taas ilmentyy vain homotsygoottisena. Esimerkiksi ruskeasilmäisyys liittyy vallitsevaangeeniin ja sinisilmäisyys väistyvään. Näin ollen heterotsygoottisessa tilanteessa ruskeasilmäisyys ilmentyy.
dopamine
Katekoliamiineihin kuuluva välittäjäaine synapsiraossa, vaikuttaa hermosolun impulssitoimintaan. Esimerkiksi huumeet vaikuttavat vahvasti dopamiinin vapautumiseen. Parkinsonin taudissa dopamiinineuronit rappeutuvat.
dopamine hypothesis of schizophrenia
Dopamiinihypoteesi olettaa, että skitsofrenia johtuu tiettyjen dopamiinisynapsien liiasta aktiivisuudesta. Väitettä on todisteltu mm. ajatuksella, että jotkut huumeet lieventävät skitsofreenisiä tiloja estämällä dopamiinin aktiivisuutta.
dorsal
Selänpuoleinen hermoston rakenne, ventraalisen (vatsanpuoleisen) vastakohta.
dorsal root ganglion
Joukko aistinhermosolujen soluruumiita selkäytimen ulkopuolella selänpuolella.
dorsal stream
Toinen näköaistin, pääosin magnoselluraalinen, rata ventraalisen (vatsanpuoleisen) radan ohella. Dorsaalinen rata on erikoistunut näön ja liikkeen yhdistämiseen. Se mahdollistaa kyvyn liikkua nähtyä kohti ja tarttua haluttuun esineeseen. Dorsaalinen ratajohtaa päälakilohkon aivokuorelle.
dorsolateral prefrontal cortex
Selänsivunpuoleinen, etuotsalohkon aivokuori.
dorsolateral tract
Selkäytimessä kulkeva aksonirata, joka tulee sinne vastakkaisesta aivopuoliskosta ensimmäiseltä liikeaivokuorelta ja sen läheisiltä alueilta sekä keskiaivojen punatumakkeesta. Kutsutaan myös pyramidiradaksi ydinjatkoksen muodon vuoksi (paikka, jossa rata ylittyy selkäytimen toiselle puolelle keskiviivaa). Rata säätelee käsien, jalkojen, sormien ja varpaiden liikkeitä. Siihen kohdistuva vaurio aiheuttaa pikkutarkkojen liikkeiden vaikeutta.
Down syndrome
Kehityshäiriö, jossa 21. kromosomi on kolmena kappaleena. Sitä esiintyy noin 1,5 %:lla syntyneistä ja se on yleisin synnynnäisen kehitysvamman aiheuttaja. Älyllisen kehitysvammaisuuden lisäksi tyypillisiä oireita ovat litistynyt kasvoprofiili, lyhyet sormet ja nivelten velttous. Suomessa syntyy vuosittain noin 130 Down-tapausta.
dualism
Uskomus, että mieli ja ruumis ovat erillisiä ja itsenäisiä, mutta jollain tavalla yhteydessä toisiinsa.
duodenum
Mahalaukun vieressä olevan pienen suolen osa. Pohjukkaissuoli on ensimmäinen osa ruuansulatusjärjestelmää jossa ruoka imeytyy.
dyslexia
Erityinen lukemaan (ja usein kirjoittamaan) oppimisen henkilöllä, jolla on normaali näkökyky ja ainakin keskivertoiset taidot muilla akateemisilla alueilla. Yleiskielessä dysleksiasta käytetään sanaa "lukihäiriö" tai "lukivaikeus".
easy problems
Kysymykset, jotka koskevat monia ilmiöitä joista käytämme käsitettä tietoisuus. Esim. unen ja valvetilan ero sekä mekanismit, jotka mahdollistavat tarkkaavaisuuden <br /><br />suuntaamisen. Näitä ongelmia ei ole sinänsä helppo ratkaista, mutta ne eivät herätä filosofisia kysymyksiä.
edema
Turvotus, ödeema, (kudos)nesteen liiallinen kerääntyminen.
efferent axon
Vievä viejähaarake eli aksoni, joka kuljettaa tietoa poispäin rakenteesta.
efficacy
Lääkkeen taipumus aktivoida tiettyä reseptoria.
endogenous circannual rhythm
Jokin asia toistuu vuosittain. Koostuu sanoista endogeeninen (endogenous) eli sisäsyntyinen ja sirkannuaalinen (circannual) eli noin kerran vuodessa toistuva.
endoplasmic reticulum
Lähes kaikkialla solulimassa esiintyvä verkosto, joka koostuu toisiinsa liittyneistä solukalvosta muodostuneista ohuista putkista ja rakkuloista. Solulimakalvosto osallistuu proteiinien kuljetukseen.
endorphins
Aivoissa esiintyvä aine, jolla on morfiininomainen vaikutus. Endorfiinit ovat kehon tuottamia kemikaaleja, jotka stimuloivat samoja reseptoreita kuin opiaatit. Endorfiinit estävät tasaisen ja yksitoikkoisen kivun tuntemuksen, mutta eivät terävää kipua.
endozepine
Aivoproteiini, joka estää diatsepamin ja muiden benzodiatsepiinien käyttäytymistason vaikutuksen.
engram
Muistijälki, opitun fyysinen edustus aivoissa.
enzyme
Proteiineja jotka saavat aikaan kemiallisia reaktioita elimistössä. Niitä tunnetaan tuhansia (esim. laktaasi). Entsyymit nopeuttavat reaktioita eikä elämä olisikaan mahdollista ilman niitä.
epilepsy
Tila, jossa esiintyy toistuvaa ylenmääräistä synkronisoitua hermosolujen toimintaa, eli useat neuronit tuottavat aktiopotentiaaleja samanaikaisesti. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi vähentyneestä inhiboivan GABA (gamma-aminovoihappo) välittäjäaineen vapautumisesta. Epilepsiaan saattavat johtaa monet syyt, kuten esimerkiksi perimä, syntymän aikaiset vauriot tai muut traumat sekä aivokasvaimet. Epileptisiä häiriöitä pyritään diagnosoimaan ja <br /><br />tutkimaan EEG:n (elektroenkefalogrammi) avulla.
epinephrine
Hormoni ja välittäjäaine joka lisää etenkin sydämen lyöntitiheyttä.
equipotentiality
Kaikki korteksin eli aivokuoren osat osallistuvat yhtä paljon korkeammantason funktioihin (esimerkiksi oppiminen) siten, että mikä tahansa osa voi korvata toista.
estradiol
yhdenlainen estrogeeni eli naishormoni jota on veressä <br /><br />paljon (estronin ja estriolin ohella). Estradioli on myös tärkein naishormoni. Kuukautiskierron keskivaiheessa munarakkula tuottaa estradiolia, mikä johtaa lopulta munasolun vapautumiseen. Kierron lopussa estradiolitaso laskee.
estrogen
Steroidihormonien yläluokka. Estrogeeneja on <br /><br />useimmissa lajeissa enemmän naarailla kuin koirailla.
fitness
Populaation kelpoisuus. Määrä kopioita yksilön geeneistä, jotka kestävät ja siirtyvät tuleville sukupolville. Huolimatta siitä, että tietyt geenit ovat hyväksi tietyssä ympäristössä, ne eivät sitä välttämättä ole toisessa. Esimerkkinä fasaani, joka saattaa houkuttaa lajinsa naaraiden lisäksi myös kirkkaista väreistä kiinnostuneita petoja.
flexor
Lihas, joka koukistaa raajaa eli koukistaja. Lihas voi vain supistua ja näin raajaa liikutettaessa kahteen suuntaan tarvitaan koukistajan lisäksi ojentajalihas. Esimerkiksi <br /><br />kävelemiseen tarvitaan molempien lihasten vuorottelevaa supistumista.
follicle-stimulating-hormone, FSH
Follikkelia stimuloiva hormoni. Aivolisäkkeen etulohkon hormoni, joka edistää munarakkuloiden kehittymistä munasarjoissa.
forebrain
Etuaivot on aivojen etummaisin ja kehittynein osa. Ihmisillä ne ovat kehittyneet isoaivoiksi ja väliaivoiksi.
fornix
Aksonirata, joka yhdistää hippokampuksen ja hypotalamuksen sekä useita muita rakenteita. Se muodostaa suuren kaaren, joka kiertää sivukammion (joka on hippokampuksen ja hypotalamuksen välissä) ympäri. Se on nimetty muinaisen Roomalaisen holvikaaren mukaan, joka oli kuuluisa <br /><br />kokoontumispaikka prostitoiduille.
fovea
Ihmisen verkkokalvon keskellä oleva alue, joka on erikoistunut <br /><br />yksityiskohtaiseen näkemiseen. Se on osa keskellä makulaa (macula), joka on tarkimman näön alue. Fovean alueella ei ole tuskin ollenkaan näöntarkkuutta häiritseviä verisuonia tai aksoneita. Lisäksi reseptoreiden suuri tiheys lisää havaitsemisen tarkkuutta. Fovealla on myös yhtä monta bipolarsolua kuin reseptoreita ja näitä hyödyntäen <br /><br />systeemi pysyy hyvään paikallistamiseen.
free-running rythm
Rytmi, joka ilmenee ilman ulkoisia ärsykkeitä, luonnnollisesti. Voi olla vuorokausittainen tai vuosittainen. Esim. rannekello joka jää vuorokaudessa jälkeen 2 minuuttia = rytmi 24 tuntia ja kaksi minuuttia.
frequency
Esim. ääniaaltojen kertautumistahti sekunnissa.
frequency theory
Teoria, jonka mukaan äänen korkeuden havaitseminen riippuu kuulohermosolujen aktiopotentiaalin taajuudesta ja eroista siinä.
frontal lobe
Isoaivopuoliskon etuosa. Sijaitsee aivojen keskiuurteen etupuolella. Sisältää primaarisen (ensimmäisen) motorisen aivokuoren ja prefrontaalisenlohkon. Osallistuu liikkeiden, tuoreen muistin ja osan tunteista suunnitteluun. Rajautuu takaosaltaan keskusuurteeseen.
functional explanation
Selitys sille, kuinka jokin rakenne tai käyttäytyminen on kehittynyt siten kuin se on. Esim. vain koiraslinnut usein osaavat laulaa, sillä tämän tarkoituksena on houkutella naaraita ja toimia varoituksena muille koiraille.
functional magnetic resonance imaging, fMRI
Muunneltu versio MRI:stä, joka on aivojen magneettikuvausmenetelmä. fMRI mittaa energian määrän, joka vapautuu hemoglobiinimolekyyleistä magneettikuvauksessa ja täten määrittää aivojen alueet, jotka saavat eniten verta ja happea.
ganglioside
Molekyyli joka koostuu hiilihydraateista ja rasva-aineista.
gate theory
Olettamus jonka mukaan ärsykkeiden antaminen ei-kipuhermosyihin aivoissa voi estää kiputuntemuksen siirtymistä selkäytimeen. Sähkö ärsyttää eniten paksuja myelinisoituneita kosketushermosyitä, joiden tuottamat impulssit vähentävät kipuimpulsseja selkäytimen synapseissa.
gender identity
Se sukupuoli johon henkilö samaistuu. Noin 5-vuoden iässä lapsi joutuu hyväksymään sen, että hänestä tulee isona mies tai nainen. Hän joutuu myös hyväksymään sen, että sukupuolet ovat erilaisia eikä hän voi samanaikaisesti olla sekä mies että <br /><br />nainen.
gender role
Yhteisön ja kulttuurin asettamat sukupuolten käyttäytymisodotukset. Esim. miehet eivät itke.
gene
Perintötekijä. Perinnöllistä ominaisuutta ohjaava DNA-jakso, joka sisältää tiedon proteiinin tai RNA:n rakenteesta. Myös perinnöllisyyden yksikkö (yhtenäinen osa eliön DNA:ta), joka ohjaa solun ja eliön elintoimintoja tai kehitystä.
general anaesthetics
Nukutus, puutuminen, narkoosi lääke joka vähentää aivotoimintaa avaamalla kaliumkanavat suuremmiksi kuin <br /><br />yleensä, jolloin kaliumionit pääsevät ulos yhtä nopeasti kuin natriumionit tulevat sisään, jolloin pystytään estämään suurin osa aktiopotentiaaleista.
generalized seizure
Kliininen tai subkliininen (oireeton) aivokuoren toiminnan häiriö, jonka aiheuttaa äkillinen, epänormaali, ylenmääräinen, ei-järjestynyt hermosolujen sähköisen toiminnan häiriö. Tämä leviää nopeasti hermosolujen yli molempien aivopuoliskojen laajoilla alueilla. Oireina epänormaalia motorista, psyykkistä ja tunnekäytöstä. Esim. epilepsia.
glia
Hermotukisolu on hermoston solutyyppi (hermosolujen ohella), joka ei johda impulsseja toiseen soluun. Ympäröivät ja tukevat neuroneita (hermosoluja).
globus pallidus
Kuuluu aivokuoren alaisiin rakenteisiin etuaivoissa. Tyvitumakkeiden osatekijä, komponentti, joka välittää tietoa häntätumakkeelta (caudate nucleus) ja aivokuorukalta (putamen) talamukseen (väliaivojen osa).
glucagon
Haimasaarekkeiden alfasolujen erittämä (veren sokeripitoisuutta lisäävä) peptidihormoni, jonka vaikutuksesta mm. maksan glykogeenia muuntuu glukoosiksi vereen.
glucose
Verensokeri. Esiintyy luonnossa vapaana (mm. verensokerina) ja hiilihydraattien osana.
glutamate
Aminohappo, joka on aivojen tärkein toimintaa edistävä (eksitoiva) välittäjäaine. Glutamaatti osallistuu myös esim. hermosolujen kasvuun ja erilaistumiseen, liikkeiden säätelyyn, oppimiseen ja muistiin sekä tunne-elämyksiin.
glutamate hypothesis of schizophrenia
Näkemys, jonka mukaan skitsofreniaa aiheuttaa glutamaattireseptoreiden puutteellinen toiminta erityisesti etuotsalohkon kuorialueilla. (vrt. dopamiinihypoteesi.)
Golgi tendon organ
Jännesukkula. Aistinelin, joka välittää lihaksesta tulevaa tietoa koskien kehon asentoa ja liikkeitä. Reagoi lihasjännitykseen sijaiten lihasjänteessä, säätelee lihaksen supistumista ja estää liian voimakkaat ja nopeat lihaksen supistumiset.
gonad
Sikiökehityksen varhaisessa vaiheessa sukupuolirauhanen on kaksineuvoinen, raskauden toisen kolmanneksen aikana sikiön sukupuolirauhaset kehittyvät kromosomien ohjaamana joko munasarjoiksi tai kiveksiksi.
graded potential
Pienet paikalliset hermosolut, joilla ei ole aksoneita, tuottavat kooltaan vaihtelevia asteittaisia potentiaaleja, eivät noudata kaikki-tai-ei-mitään -lakia.
grand mal seizure
Toonis-klooninen epileptinen kohtaus. Yleistyvä epileptinen kohtaus, joka leviää nopeasti hermosolujen välityksellä molemmissa aivopuoliskoissa. Kohtauksen aikana henkilöllä esiintyy äkkinäisiä ja nykiviä pään sekä raajojen liikkeitä muutaman sekunnin tai minuutin ajan, jonka jälkeen henkilö on uupunut ja vaipuu uneen.
grasp reflex
Imeväisikäisillä esiintyvä refleksi; kun vauvan käteen asetetaan jokin esine, vauva refleksinomaisesti tarttuu siihen.
gray matter
Harmaata hermokudosta, joka peittää aivojen valkoisen aineen. Harmaa aine koostuu hermosoluista ja niiden dendriiteistä sekä tukikudoksesta. 2) Äly - harmaassa aineessa tapahtuu oppiminen, ymmärtäminen, tiedon käsittely ja ongelmanratkaisu sekä luova ajattelu.
gyrus
Aivojen puoliskoista ulkonevia, kohonneita osia, jotka ovat muodostuneet aivokuoren sisääntaittumisesta (infolding).
habituation
Vasteen väheneminen toistuvaan ärsykkeeseen, missä yhteydessä muut ärsykkeet eivät muutu.
hair cell
Karvamainen solu korvan rakenteessa. Mm. kuulo-, <br /><br />liike, ja tasapainoaistimien aistinsolutyyppi, jossa ärsykkeenä toimii erikoistuneisiin karvoihin kohdistuva liike-energia.
hallucination
Näön, kuulon, tunnon, hajun tai maun aistiminen ilman ulkopuolista ärsykettä, joka vaikuttaa voimakkaasti todelliselta. Yleensä hallusinaatio johtuu mielenhäiriöstä tai tiettyjen huumeiden käytöstä.
hallucinogenic drugs
Joistain sienistä, kasveista tai eläimistä löydettävät aineet, jotka muuttavat yksilön tietoisen tilan, aiheuttaen näköharhoja, kuuloharhoja, näkyjen näkemistä, äänien kuulemista, itsensä tuntemisen heikkeneminen tai kadottaminen, vaikeuksia keskittyä pitkiksi ajanjaksoiksi, sekä äärimmäisen ilon, surun <br /><br />ja pelon tunteita. Huumeiden vaikuttava aine on hyvin samankaltainen kemialliselta rakenteeltaan kuin <br /><br />välittäjäneuroneilla (neurotransmitters). Yleisin allusinogeeninen huume on LSD. Myös PCP eli ennen nukutuslääkkeenä käytetty aine sekä MDMA eli amfetamiini aiheuttavat hallusinaatioiden lisäksi psykoottisia oireita. Nämä huumeet voivat aiheuttaa riippuvuutta.
homozygous
Samaperintäinen. Ihminen, kasvi, tai eläin, jonka jotakin ominaisuutta säätelevän geenin molemmat alleelit ovat identtiset.
horizontal cell
Ehkäisevä verkkokalvon hermosolu, aistinsolujen (sauva- ja tappireseptorit) sekä bipolaarisolujen välissä, joka muodostaa synaptisen yhteyden näiden välillä. Välittää ärsyketietoa aistinsoluilta bipolaarisoluihin.
horizontal plane
Rakennetta (aivoja) yläpuolelta esittävä kuva.
hormones
Elintoimintoihin (mm. kasvu, kehitys, toiminta) vaikuttava orgaaninen yhdiste, jota erittyy eri umpirauhasista tai soluista. Kulkeutuu verenkierron ja kudosnesteen välityksellä kehon eri elimiin (yhteen tai useampaan) ja vaikuttaa niiden toimintaan
HPA axis
Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais -akseli. <br /><br /><br /><br />Stressin aktivoiva järjestelmä (toinen on autonominen hermojärjestelmä). Hypotalamus -> käynnistää aivolisäkerauhasen tuottamaan ACTH -hormonia -> joka puolestaan stimuloi lisämunuaiskuorta valmistamaan kortisolia -> joka näin kohottaa verensokeritasoa ja lisää aineenvaihduntaa.
huntingtin
Huntingtonin tautia aiheuttavan (mutaatioituneen) geenin valmistama proteiini.
Huntington's disease
Peritty kuoleman johtava sairaus, jota kuvaavat ensin nykivät kädenliikkeet sekä kasvojen nykiminen, myöhemmin vapina, vääntelehtivät liikkeet ja psyykkiset oireet kuten masennus, muistihäiriöt, aistiharhat ja harhakuvitelmat.
hypercomplex cell, end-stopped cell
Näköaivokuoren solu, joka muistuttaa komplekseja soluja eli hyperkompleksi solu vastaa parhaiten tietynlaiseen ärsykkeeseen laajalla reseptiivisellä kentällä. Sillä on kuitenkin vahvasti toimintaa ehkäisevä kohta palkin muotoisen reseptiivisen kentän laidoilla.
hyperpolarization
Solukalvon ylittävä jännite kasvaa. Solun sisäinen, negatiivinen varaus siis kasvaa.
hyperventilation
Liiallinen, tarpeellista tiheämmin (pinnallisemmin tai syvemmin) toistuva engitys. Liittyy erityisesti ahdistuneisuuteen ja stressitilanteisiin.
hypothalamus
Väliaivojen alaosan rakenne, talamuksesta katsottuna ventraalinen (vatsanpuoleinen). Tärkeä esim. emotionaaliselle käyttäytymiselle.
hypovolemic thirst
Veren tilavuuden ja paineen laskemisesta johtuva janon tunne. Syynä esim. syvä haava, oksentelu tai liiallinen hikoileminen.
identity position
Näkökanta, jossa henkiset prosessit ovat sama asia kuin tietynlaiset aivoprosessit, niiden kuvailu on vain toisistaan poikkeavaa. Esim. pelon tunteminen on sama asia kuin tietty aivoissa tapahtuva aktiviteettisarja. Niitä vain kuvaillaan eri termein.
immuunijärjestelmä
Vastustuskykyrakenne, joka suojelee elimistöä viruksilta ja bakteereilta.
implicit memory
Vasta sattuneen kokemuksen vaikutus muistiin ja käytökseen, jopa silloinkin kun henkilö ei tunnista tätä vaikutusta tai huomaa edes muistavansa.
impotence
Miehen kyvyttömyys saada erektio.
infant amnesia
Taipumus unohtaa suurin osa <br /><br />varhaisimpien vuosiemme tapahtumista.
inferior
Jonkin toisen osan alapuolella.
inferior colliculus
Keskiaivojen katon kummallakin puolella <br /><br />sijaitseva kukkula, jossa sijaitsee kuuloratoihin liittyviä <br /><br />heijastekeskuksia.
inferior temporal cortex
Aivokuoren alue, jonka solut reagoivat visuaalisen ärsykkeen muotoon suurella reseptiivisellä kentällä.
inhibitory postsynaptic potential, IPSP
IPSP aiheuttaa hyperpolarisaation. Aksoni hyperpolarisoi postsynaptisen solun ja samalla lisää solun negatiivista latausta ja vähentää aktiopotentiaalin mahdollisuutta. IPSP on estäjä joka vaimentaa ärsytysreaktion. IPSP on vastakohta EPSP:lle (joka aiheuttaa depolarisaation).
inhibitory postsynaptic potential, IPSP
Solukalvon väliaikainen hyperpolarisoituminen, jolloin aktiopotentiaalin muodostuminen tulee epätodennäköisemmäksi. Esiintyy kun synaptinen syöte avaa valikoivasti portit kalium-ioneille, jotta ne voivat poistua solusta tai kloridi-ioneille, jotta ne voivat tulla sisään soluun.<br /><br /><br /><br />Vastakohta on eksitatorinen postsynaptinen potentiaali (EPSP).
inner-ear deafness
Sensorineuraalinen kuulovika. Sisäkorvan tehtävä on muuttaa alkujaan ilmanpaineen aiheuttama värähtely sähkökemiallisten tapahtumien avulla hermoimpulsseiksi, jotta tieto äänestä voisi siirtyä hermoratoja pitkin aivojen kuorikerrokselle. Kuurous voi olla perinnöllistä, jolloin joillakin on jo syntyessään epänormaali sisäkorva tai se voi olla hankittua, jolloin sisäkorva on vahingoittunut esim. onnettomuuden tai infektion, kuten tuhkarokon tai aivokalvontulehduksen seurauksena. <br /><br /><br /><br />Sisäkorvan aistinsolujen värekarvat muuttavat tärykalvon ja kuuloluiden mekaaniset värähtelyt sähköimpulsseiksi. Jos värekarvat ovat tuhoutuneet, ääniaallot ja niiden aiheuttama värähtely eivät välity aivoihin asti. Sisäkorvan kuurous aiheutuu siis vauriosta hiussolussa tai kuulohermossa.
inner ear deafness
Sisäkorvan kuurous on seurausta simpukan, karvasolujen tai kuulohermon vaurioitumisesta. Kuuroutta voi esiintyä eri asteina ja ongelma saattaa olla vain osassa simpukkaa. Esimerkiksi kuulemisongelmia saattaa esiintyä vain korkeiden taajuuksien kuulemisessa. Kuurous voi olla perinnöllistä tai se saattaa olla seurausta ennen syntymää tai varhaislapsuuden aikana kärsityistä vaurioista. Vaurioita voivat aiheuttaa esimerkiksi äidin <br /><br />raskauden aikana sairastamat sairaudet, lapsen hapenpuute synnytyksessä, tai jatkuva altistus koville äänille. Kuulolaitteet eivät auta laajoihin hermovaurioihin, mutta pienimpiin simpukan vaurioihin laitteista on apua.
insomnia
Insomniaa on kolmen laista: ihmisellä voi olla vaikeuksia nukahtaa, tai hän saattaa herätä useita kertoja yössä, tai hän saattaa herätä liian aikaisin eikä pysty enää nukahtamaan takaisin. On myös mahdollista sairastaa enemmän kuin yhden tyyppistä insomniaa. Insomnia saattaa johtua jatkuvasta kovasta äänestä, stressistä, lääkityksestä tai kivuista, tai siitä että yrittää nukahtaa silloin kuin kehon lämpötila ei ole nukahtamiseen sopiva. Insomnia saattaa myös olla seurausta erilaisista neurologisista tai psykiatrisista sairauksista, kuten Parkinsonin taudista, epilepsiasta, aivokasvaimista, masennuksesta tai ahdistuksesta. Uniapnea eli hengityskatkot unen aikana on yksi syy insomniaan, samoin kuin rauhoittavien lääkkeiden käyttö unilääkkeinä. Ihmisellä on krooninen insomnia jos univaikeuksia ilmenee vähintään kolme kertaa viikossa kuukauden ajan tai enemmän. Insomniaa hoidetaan alussa yrittämällä selvittää häiriön mahdollinen syy, ja tämän <br /><br />jälkeen lääkityksen ja käyttäytymisterapian avulla.
insulin
Insuliini on peptidihormoni ja sitä erittyy beetasoluista. Sen eritystä säätelee ennen kaikkea veren glukoosipitoisuus. Insuliinin eritystä lisäävät useat ruuansulatuskanavan erittämistä hormoneista. Insuliini tehostaa voimakkaasti glukoosin kulkua solukalvojen läpi. Insuliinin vaikutuksesta <br /><br />glukoosin käyttö pilkkoutumisreaktioissa solun sisällä lisääntyy, samoin kuin sen varastoituminen glykogeenina ja rasvana. Insuliini ei tehosta glukoosin kulkua hermosoluihin, joten insuliinin ylimäärästä aiheutuva hypoglykemia voi aiheuttaa kouristuksia, tajuttomuutta tai kuoleman. Insuliini tehostaa aminohappojen siirtymistä soluihin, ja se lisää myös eräiden muiden pienimolekyylisten aineiden kulkua solukalvon läpi. Sillä on myös vaikutusta rasva-aineenvaihduntaan. Häirötiloja ovat diabetes ja lihavuus.
intersex
Ihminen jonka seksuaalinen kehitys on epäselvä. Hänellä saattaa olla sekä miehen että naisen sukupuolielimiä. Miehellä saattaa olla XY-kromosomit vaikka hänellä on naisen sukupuolielimiä ja naisella taas XX-kromosomit vaikka hän ulkoisesti muistuttaisikin miestä. Ihmisellä voi myös olla <br /><br />molemmille sukupuolille kuuluvia elimiä. Kromosomeihin ei siis voi luottaa määritettäessä kumpaa sukupuolta lapsi itse asiassa on, kromosomit eivät voi tarkasti määrittää lapsen myöhempää ulkoasua tai käyttäytymistä.
intrinsic neuron
Solun dendriitit ja aksonit ovat kokonaan toisen rakenteen sisällä. Esimerkiksi talamuksen intrinsisen neuronin dendriitit ja aksonit ovat talamuksen sisällä eli se kommunikoi ainoastaan muiden talamuksen solujen kanssa.
ion
Ioni on atomi, joka on saanut tai menettänyt yhden tai useampia elektroneita (elektroni on atomin ulkokehällä sijaitseva negatiivisesti varautunut, lähes massaton hiukkanen). Esim. Ionista Na + tai Cl -
ionic bond
Kemiallinen vetovoima kahden eri tavalla varautuneen ionin välillä. Positiivisesti varautuneet ionit vetävät puoleensa negatiivisesti varautuneita ioneja ja muodostavat ionisiteen.<br /><br />(Elektroneja voidaan myös luovuttaa toiselle atomille, jolloin jotkut ionit jakavat yhteisesti elektroneja, muodostaen näin toisistaan riippuvaisen, suhteellisen vahvan, kovalenttisen sidoksen).
ionotropic effect
Synaptinen vaikutus (= välittäjäaine sitoutuu kalvossa sijaitsevaan reseptoriin), mikä aiheuttaa lähes välittömästi porttirakennelman aukeamisen hermosolun kalvonpinnassa. Tämä mahdollistaa tiettyjen ionien kulun kalvon läpi. Porttirakennelma on kalvossa sijaitseva proteiini.
Ipsilateral
Kehon samalla puolella sijaitseva (oikealla tai vasemmalla).
ischemia
Paikallinen verenkierron riittämättömyys, koska veritulppa tai muu tukos on tukkinut verisuonen.
James-Lange theory
Käsitys, että fysiologinen tila aiheuttaa tunteet, eikä päinvastoin, esim. pelkään, koska juoksen pakoon.
jet lag
Biologisten rytmien häiriö, joka johtuu aikavyöhykkeiden ylityksestä.
K-complex
Terävä, korkea-amplitudinen, negatiivinen aalto, jota seuraa pienempi, hitaampi, positiivinen aalto.
Kennard's principle
Yleistys, jonka mukaan aivovauriosta on helpompi toipua nuorempana kuin myöhemmin elämässä. Ei aina pidä paikkaansa.
kin selection
Geenin valintaa sillä perusteella, että se hyödyttää yksilön sukulaisia.
Klüver-Bucy syndrome
Ohimolohkon tai mantelitumakkeen vauriosta tai sen poistosta johtuva normaalin pelon ja ahdistuksen puute, epätavallinen tyyneys ja kesyys apinoilla.
Korsakoff's syndrome
Pitkittyneestä tiamiininpuutoksesta johtuva aivovaurio, joka ilmenee muistinmenetyksenä, apatiana ja sekavuutena.
l-dopa
Dopamiinin esiaste, jota käytetään yleisesti Parkinsonin <br /><br />taudin hoidossa. L-dopa läpäisee veri-aivoesteen, ja keho muodostaa siitä dopamiinia.
labelled-line principle
Ne tietyn aistipiirin aistinsolut (reseptorit), jotka <br /><br />reagoivat rajalliseen määrään ärsykkeitä ja johtavat <br /><br />tiedon tästä suoraan aivoihin. Kuuluu kehon aistin- ja <br /><br />havaintojärjestelmään; kemialliset aistit.
lactase
Suolientsymi, joka on tärkeä laktoosin pilkkomiselle. <br /><br />Laktaasin vähyys johtaa laktoosin sietokyvyn alenemiseen.
lactose
Maitosokeri. Suurin osa nisäkkäistä menettää kyvyn <br /><br />pilkkoa sitä jo imeväisiän jälkeen (vrt. laktaasi).
lamarckian evolution
Tietyn rakenteen tai käyttäytymisen käyttö ja harjaannuttaminen tai vastaavasti käytön puute vaikuttaa evoluutioon - uskotaan opittujen piirteiden periytyvän. Teorian <br /><br />kehitti biologi Jean Lamarck.
lamina
Rivi tai kerros soluruumiita, joita muista soluista <br /><br />erottaa kerros aksoneita ja dendriittejä. Kerrosten paksuus ja ulkonevuus vaihtelevat korteksin eri osissa.
language acquisition device
Erään teorian mukaan ihmisillä on synnynnäinen kielenoppimismekanismi.
lateral
Tarkoittaa sivunpuoleista, keskitasosta kaukana olevaa. Käytetään rakenteita kuvattaessa.
lateral geniculate nucleus, LGN
Talamuksen tumake, joka välittää näkötietoa.
lateral hypothalamus
Säätelee mm. juomista ja syömistä, osallistuu homeostaasin säätelyyn.
lateral inhibition
Sivunpuoleinen ehkäiseminen. Tietyn hermosolun <br /><br />aktiviteetin estäminen viereisten hermosolujen aktiviteetista johtuen.
lateral interpositus nucleus
Tumake pikkuaivoissa, joka kontrolloi silmän räpäytysrefleksiä <br /><br />klassisessa ehdollistumisessa.
lateral preoptic area
Lateralinen preoptinen alue. Tämä alue sijaitsee hypotalamuksessa, jossa tietyt hermosolut kontrolloivat juomista. Tätä hypotalamuksen aluetta, jossa on janoon vaikuttavia osmoreseptoreita, sanotaan janokeskukseksi. Sijaitsee hypotalamuksessa optisen alueen edessä (preoptic).
lateralization
Lateralisaatio liittyy aivojen työnjakoon eli tarkoittaa aivopuoliskojen erilaistumista. Esim. lapsen oppiessa puhumaan kehittyvät samalla vähitellen hänen isoaivopuoliskonsa toiminnaltaan erilaisiksi. Lateralisaatio liittyykin pitkälti juuri puhekykyyn. Sitä ei esiinny läheisillä apinasukulaisillamme, mutta sen sijaan kyllä joillakin laululinnuilla. Ihmisenkin primaariset sensoriset alueet ovat vasemmalla ja oikealla jokseenkin samanlaiset toiminnaltaan, mutta sekundaaristen alueiden toiminta on jo melkoisesti lateralisoitunutta. Vielä pidemmälle lateralisaatio menee aivojen assosiatiivisten alueiden kohdalla.
law of specific nerve energies
Tietyn hermon mikä tahansa aktiviteetti välittää aina sille tyypillistä tietoa. Solut voivat viestittää tietyn tyyppisestä ärsykkeestä lisäämällä aktiopotentiaalin laukomistahtia tai vähentämällä sitä. Joissain tapauksissa vastaanotettujen aktiopotentiaalien ajoitus määrää sen, mitä havaitsemme. Tietyn hermosolun aktiopotentiaalin merkitys määräytyy muiden hermosolujen aktiviteetin kautta. Annettu impulssien taajuus saattaa tarkoittaa yhtä asiaa kun se tapahtuu yhdessä hermosolussa ja jotain toista toisessa. Tämän ilmiön Johannes Müller kuvasi vuonna1838 nimellä law of specific nerve energies. Esim. kokemuksen tasolla näemme optisen hermon toiminnan ja kuulemme kuulohermon toiminnan.
lazy eye, amblyopia ex anopsia
Lapsi jättää huomioimatta toisen silmän näön ja päästää silmän joskus jopa vaeltamaan toiseen suuntaan. Hoidetaan pakottamalla lapsi käyttämään toista silmää, asetetaan peite mieluummin käytetyn silmän päälle, jolloin lapsi joutuu käyttämään toista, laiskaa silmää.
leptin
Leptiini on rasvasolujen vapauttama hormoni. Leptiini kertoo aivoille kuinka paljon rasvaa kehossa on. Kun leptiinin taso on korkea, ruokahalu vähentyy, kun leptiinin taso on matala aivot välittävät tiedon nälästä. Lisäksi leptiini vaikuttaa ihmisen aktiivisuustasoon.
lesion
Leesio tarkoittaa aivojen rakenteen vauriota, esim. vaurio alueella, jonka tutkijat ovat aiheuttaneet eläimelle laboratoriossa tutkiessaan käyttäytymistä.
leu-enkephalin
Toinen aivojen omista opiaateista, toinen on met-enkefaliini. Peptidi-välittäjäaine, viiden aminohapon ketju, joka vähentää kivun tuntemusta. Vaikka enkefaliinien kemiallinen rakenne on hyvin erilainen kuin morfiinin, vaikuttavat ne samojen reseptorien kautta. Myös jotkut muut aivojen kemikaaleista käyttävät samoja reseptoreita ja yhteisnimi näille on endorfiinit.
leukocyte
Valkosolu. Immuunijärjestelmän tärkein osa. Niitä tuotetaan luuytimessä ja kuljetetaan kateenkorvaan, pernaan ja ääreisiin imusolmukkeisiin. Valkosolut vartioivat verta ja muita ruumiin nesteitä tarkistaen jokaisen solun. Ne tunnistavat kehon omat solut niiden pinnan proteiineista, eivätkä tuhoa niitä. Viruksilla, bakteereilla ja siirtoelimillä nämä pintaproteiinit ovat erilaisia ja kun valkosolut havaitsevat nämä antigeenit (antigens) ne hyökkäävät niiden kimppuun.
limbic system
Limbinen järjestelmä koostuu etuaivon keskenään yhteen liitettyneistä osista, jotka muodostavat rajan aivorungon ympärille. Limbinen systeemi on erittäin tärkeä motivoituneelle ja emotionaaliselle käyttäytymiselle, kuten syöminen, juominen, seksuaalinen aktiivisuus, pelko ja väkivaltaisuus.
lithium
Litiumin suoloja käytetään hoitona kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (bipolaarihäiriö, maanis-depressiivinen häiriö). Se vakaannuttaa potilaan mielialoja ja ehkäisee joko manian tai masentuneisuuden laukeamisen. Australialainen J.F. Cade havaitsi vahingossa litiumin tehokkuuden. Sen käyttöä tulee säädellä tarkasti - vain vähän liian suurina annoksina se on myrkyllinen. Vielä ei tiedetä täsmälleen litiumin vaikutusmekanismeja bipolarihäiriössä.
local anaesthetic
Lääke, joka kiinnittyy solukalvon natrium-kanaviin ja estää siten natriumioneita pääsemästä soluun sisään. Tästä seuraa hermosolujen aktiopotentiaalien ehkäistyminen vaikutusalueella. Jos puudutusainetta käytetään aistinhermoihin, jotka välittävät kipuviestejä, se estää niiden saapumisen aivoihin.
local neuron
Pieni hermosolu, jolla ei ole aksonia tai jolla on vain hyvin lyhyt aksoni. Se voi välittää viestejä ainoastaan viereisille hermosoluille. Paikallisen hermosolun viestintä, potentiaalit, ovatkin porrasteisia eli eivät noudata aktiopotentiaalin "kaikki tai ei mitään" -lakia. Paikallisia hermosoluja on hankala tutkia, sillä on vaikea sijoittaa elektronia pieneen soluun vahingoittamatta sitä. Suurista hermosoluista on saatu suhteessa paljon enemmän tietoa.
luteinizing hormone, LH
Edemmästä aivolisäkkeestä erittyvä hormoni, joka stimuloi munasolun irtoamista. (munasolun irtoamiseen vaikuttaa myös follitropiinin - follicle stimulating hormone - lisääntynyt vapautuminen edemmästä aivolisäkkeestä).
macrophage
Immuunijärjestelmän solu, joka ympäröi bakteerin tai muun tunkeutujan, sulattaa sen ja asettaa sen antigeenit alttiiksi magrofagin omalla pinnalla.
magnetic resonance imaging, MRI
Menetelmä, joka perustuu elävien aivojen kuvantamiseen hyödyntämällä magneetti- ja radiotaajuuskenttiä. Niiden avulla tehdään atomeja, joilla on pariton atomipaino, mistä johtuen atomit pyörivät samansuuntaisesti. Tämän jälkeen kentät poistetaan ja mitataan atomien vapauttama energia.
magnetoencephalograph, MEG
Laite, joka mittaa aivotoiminnan synnyttämiä heikkoja magneettikenttiä.
magnocellular neuron
Näköjärjestelmän suuri hermosolu, joka on herkkä muuttuville tai liikkuville ärsykkeille suhteellisen laajalla näkökentällä.
maintenance insomnia
Toistuva heräily yön aikana nukahtamisen jälkeen.
major depression
Tila, jossa henkilö kokee surullisuutta, avuttomuutta, energian puutetta ja kyvyttömyyttä nautintoihin useampien viikkojen ajan kerrallaan. Lisäksi voi esiintyä univaikeuksia ja arvottomuuden tunnetta.Masennus on usein jaksoittaista.
mania
Tila, jossa henkilö kokee levotonta aktiivisuutta, kiihtymystä, innostusta ja pursuavaa itseluottamusta sekä näkee vähän esteitä toiminnalleen.
MAO-inhibitor, monoamine oxidase inhibitor
Kemikaali, joka estää entsyymi monoamini oxidasia toimimasta. Lääke joka estää MAO-entsyymiä metabolisoimasta kalekoliamiineja ja serotoniinia tehottomaan muotoon.
mass action
Aivokuoren toimintaperiaate (teoria), jossa ajatellaan aivokuoren toimivan yhtenä koordinoituna hermokudoksen muodostamana kokonaisuutena kaikessa monimutkaisessa toiminnassa (vastakohtana toiminnallisesti erikoistuneet alueet). Enemmän aivokuorta jotaisi parempaan suoriutumiseen.
materialism
Ajattelutapa, jonka mukaan kaikki, mikä on olemassa, on materiaalista, fysikaalista. Kaikki henkiset ilmiöt ovat selitettävissä fysikaalisten ilmiöiden kautta.
medial
(Rakenteen) keskikohtaa kohti suuntautuva, sivuilta poispäin.
midbrain
Väliaivojen takana, aivorungon yläosassa sijaitseva aivojen osa. Keskimmäinen aivojen osa, johon kuuluvat niiden yläkukkulat (superior colliculus), alakukkulat (inferior colliculus), keskiaivojen katto (tectum) ja keskiaivojen peite (tegtentum). Näkö- ja kuuloinformaatioon erikoistuneet tumakkeet sijaitsevat aivojen tässä osassa.
middle-ear deafness
Vaurio, joka johtuu keskikorvan luiden kyvyttömyydestä johtaa ääniaaltoja simpukkaan (cochlea). Simpukka ja kuulohermo toimivat normaalisti. Äänet, jotka johtuvat ohi keskikorvan luiden ja kudosten on mahdollista kuulla (esimerkiksi oma puhe). Pitkittyessään voidaan hoitaa joko leikkauksella tai kuulolaitteiden avulla.
migration
Liikehdintä (vaellus) joka syntyy, kun alkeelliset hermosolut ja hermotukisolut (gliasolu) vaeltavat kohti lopullisia kohteitaan aivoissa.
mind-body problem, mind-brain problem
Kysymys mielen ja ruumiin tai mielen ja aivojen välisestä suhteesta toisiinsa. Kysymys on klassinen ja perustavanlaatuinen käyttäytymisen ja aivotoiminnan tutkimuksessa.
mitochondrion
Solun aineenvaihdunnan ja energian tuoton keskus. Tarvitsee energiaa ja happea toimiakseen.
molecule
Yhdisteen pienin mahdollinen yksikkö, johon ainemäärä voidaan jakaa sen kemiallisten ominaisuuksien muuttumatta.
monism
Teoria jonka mukaan universumissa on vain yksi aines. Fyysinen ja henkinen eivät ole erillisiä.
monoamine
Ei-hapan välittäjäaine joka sisältää aminoryhmän NH3. Se muodostuu joidenkin aminohappojen aineenvaihdunnan tuloksena.
monoamine oxidase
Entsyymi, joka muuttaa katekolamiinit ja serotoniinit synaptisesti ei aktiiviseen muotoon.
monoamine oxidase, MAO
Entsyymi, joka muuttaa katekoliamiinien ja serotoniinin synaptisesti epäaktiiviseen muotoon estäen niiden toiminnan. MAO -estäjiä käytetään masennuslääkkeinä.
monozygotic
Identtinen kaksonen. Jakautunut yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta.
Morris search task
Toimintatapa jossa koehenkilön täytyy löytää tiensä osittain/hieman upoksissa olevan korokkeen luokse jota ei voi nähdä sameassa vedessä.
motion blindness
Heikentynyt kyky aistia/havaita liikkeiden suunta ja nopeus, <br /><br />vaikka näkökyvyssä ei olisi mitään vikaa.
motor cortex
Aivojen se osa, joka ohjaa liikkeitä.
motor neuron
Hermosolu, joka saa syötettä muilta hermosoluilta ja välittää impulssit soluruumiistaan (selkäytimessä) lihakseen tai rauhaseen.
motor program
Liikkeiden rakentunut järjestelmäsarja, joka voidaan toteuttaa/tuottaa yhdellä käskyllä. Esim. pallon heitto, jossa jokaista käden liikettä ei tarvitse erikseen miettiä.
muscle spindle
Lihasukkula. Lihaksessa oleva, sen suuntainen, aistinelin, joka reagoi lihaksen venytykseen.
mutation
Pysyvä perintöaineksen muutos, joka voi siirtyä myös seuraaviin sukupolviin. Geenimutaatio on yhden yksittäisen geenin vaurio. Geenimutaatiot jaetaan emässubstituutioon ja vaiheismutaatioon. Toisen mutaatioryhmän muodostavat kromosomimutaatiot.
myasthenia gravis
Sairaus, jonka oireena on voimakas lihasheikkous ja lisääntyvä <br /><br />lihasten väsyminen ilman lihasten surkastumista. Terveellä ihmisellä motorinen päätelevy (motor end-plate) kuuluu hermo-lihasliitokseen ollen lihassyyn solukalvon erilaistunut alue. Tässä kohdin on reseptoreita (kolinergisia reseptoriproteiineja, vastaanottomolekyylejä) motorisen hermopäätteen vapauttamalle välittäjä-aineelle (asetyylikoliinille). Myasthenia gravis-potilaalla on useissa asetyylikoliinireseptoreissa salpaavia vasta-aineita. Siksi impulssin johtuminen vaikeutuu ja potilas väsyy tavallista helpommin. Syynä on ihmisen näitä vastaan kehittämä vasta-aine.
myelin sheat
Myeliinituppi, hermosolun viejähaaraketta ympäröivä tuppi, joka muodostuu samankeskisistä kerroksista, joissa on vuorotellen rasvaa ja valkuaisainetta. Hermoimpulssi pystyy kulkemaan aksonissa sitä nopeammin, mitä paksumpi myeliinituppi on. Jos myeliini tuhoutuu (demyelinaatio) tai <br /><br />liukenee (myelinolyysi), hermosolu ei pysty välittämään hermoimpulsseja. Tämä johtaa erilaisiin oireisiin, kuten halvauksiin, tuntoaistin häiriöihin.
myelinated axon
Myeliinin peittämä viejähaarake.
myelination
Myeliinin muodostuminen aksonin ympärille, eli viejähaarakkeeseen.
neurotrophin
Hermostoon vaikuttava kemikaali, joka tukee hermosolujen eloonjääntiä ja toimintaa. Neurotrofiset tekijät ohjaavat monia solujen kehittymiseen, erilaistumiseen ja selviytymiseen liittyviä toimintoja etupäässä hermostossa, mutta myös muissa kudoksissa.
nicotine
Tupakan pääalkaloidi, jota saadaan tupakkakasvin lehdistä. Myrkyllinen, väritön ja emäksinen neste, voimakas keskushermostomyrkky. Nikotiini kiihottaa hermostoa, supistaa verisuonia ja aiheuttaa pahoinvointia, mutta elimistö tottuu siihen vähitellen. Nikotiini stimuloi kehon tiettyjä (acetylcholine) reseptoreja.
night terror
Ilmiö, jossa ihminen herää unesta kauhun valtaamana. Sisältää voimakasta tuskan kokemista, pelkoja, kohonnutta sydämenlyöntiä, itkua, huutoa sekä kykenemättömyyttä selittää tapahtunutta. Yöllisistä kauhukohtauksista kärsivät näkevät usein epämiellyttäviä eläimiä tai ihmisiä huoneessa, heillä on vaikeuksia herätä eivätkä he seuraavana päivänä muista yön tapahtumia. Ilmenee kaiken ikäisillä ja kulkee usein suvussa, mutta ei ole vaarallinen. Yöllinen kauhukohtaus kestää yleensä noin parikymmentä minuuttia, ilmeten REM unta edeltävässä neljännessä univaiheessa (nREM). Tämä erottaa ne painajaisista, jotka voivat ilmetä missä tahansa unen vaiheessa. Ilmiön syytä ei toistaiseksi ole selvitetty.
nitric oxide
Kaasu, joka hermostossa osallistuu muistijäljen syntymiseen. Välittää kehoon signaaleja, jotka vaikuttavat solujen toimintaan. Koska typpioksidi on vapaasti liikkuva kaasu, se vaikuttaa laajemmalla alueella kuin perinteiset hermopäätteiden välittäjäaineet.
NMDA receptor
Yksi glutamaatin, aivojen tärkeimmän välittäjäaineen, kolmesta reseptorista. Esiintyy lähes kaikissa keskushermoston neuroneissa ja vaikuttaa muistin toimintaan. NMDA = N-metyyli-D-aspartaatti.
node of Ranvier
Kahden oligodendrosyytin muodostaman tuppiosan väliin jäävä lyhyt paljas alue. Aksonien myeliinitupessa myeliinittömiä alueita, jotka sijaitsevat 0.5 - 2 mm välein.
omnivores
Eläin, jotka syö sekä lihaa että kasveja/kasviksia.
onset insomnia
Vaikeus saada unta, nukahtaa. Yleisoireena mm. depressiosta, stressistä, sairaudesta, alkoholin ja lääkkeiden käytöstä. Nukahtamisvaikeus on opittu tapa, jossa usein jo ennakkoon pelkää sänkyyn menoa. Sänkyyn ei saa jäädä pyörimään. Ellei uni tule, nouse tekemään aikaisemmin suunniteltuja askareita. Nukkumaan voi mennä vasta sitten kun todella nukuttaa. Aamulla ei ole ainakaan sen väsyneempi. Voi myös opetella rentoutumaan sängyssä. Rentoutuneena lepääminen korvaa huomattavan osan unesta ja nukahtaminen saattaa salaa tullakin.
ontogenetic explanation
Kuinka rakenne tai käytös kehittyy yksilön tasolla; kuinka käyttäytyminen kehittyy hermojärjestelmän yksilöllisen kehityksen (oppiminen, muisti) tuloksena geneettiselle, evoluution luomalle pohjalle.
operant conditioning
Ehdollistumisen tyyppi, jossa vahvistaminen tai rangaistus muuttaa toiminnan todennäköisyyttä. Skinner loi operantin ehdollistumisen teorian eläinkokeiden pohjalta. Tutkimuksissaan Skinner pyrki muokkaamaan koe-eläinten jo olemassa olevia käyttäytymismuotoja ehdollistamisen avulla. Keskeisellä sijalla Skinnerin operantin ehdollistumisen teoriassa on reaktion vahvistaminen positiivisesti (palkitseminen) ja negatiivisesti (rankaiseminen). Hänen mukaansa ihmisen toivottuja käyttäytymismuotoja tuli palkita ja ei-toivotuista käyttäytymis-muodoista tuli seurata rangaistus. Vahvistamisen välittömyyden periaatteen mukaan palautteen käyttäytymisestä tuli seurata välittömästi.
opiate
Huumelaatu, joka on peräisin unikosta tai on samanlainen kuin unikosta peräisin olevat. Oopiumiunikosta (Papafer somniferum) saatavia aineita kutsutaan yleisnimellä opiaatit. Kasvin siemenkodista erittyvästä raakaoopiumista valmistetaan uuttamalla morfiinia ja tebaiinia ja niistä edelleen kemiallisesti muita opiaatteja, esimerkiksi heroiinia. Opiaatit saavat aikaan voimakkaan hyvänolontunteen, mistä seuraa jännitystilojen ja ahdistuneisuuden laukeaminen. Samalla katoavat seksuaaliset tarpeet, ruokahalu ja kivut.
opioid mechanisms
Opiaattihuumeille tai vastaaville kemikaaleille responsiiviset systeemit. Opioidit ovat opiootit ja endorfiinit.
opponent-process theory
Värinäkö perustuu parittaisiin vastakohtiin; musta-valkoinen, punainen-vihreä ja keltainen-sininen.
optic chiasm
Kohta, jossa noin puolet kunkin silmän aksoneista ylittyy toiselle aivojen puolelle.
optic nerve
Gangliosolujen aksonit yhdistyvät näköhermossa, joka johtuu silmästä aivoihin.
orbital frontal cortex
Etuotsalohkon etummaisin alue.
organizing effect
Hormonien järjestävät vaikutukset tapahtuvat pääosin herkässä kehityksen vaiheessa; niillä on pitkäkestoisia vaikutuksia.
organum vasculosum laminae terminalis, OVLT
Kolmannen aivokammion seinämän rakenne. Herkkä veren osmoottisen paineen vaihtelulle.
osmotic pressure
Veden pyrkimys virrata läpi puoliläpäisevän kalvon alhaisemman pitoisuuden alueelta korkeamman pitoisuuden alueille.
oval window
Jalustimen viereinen kalvo sisäkorvassa. Korvan luut: jalustin, alasin ja vasara vahvistavat tärykalvon värähtelyä, jonka soikea ikkuna välittää edelleen sisäkorvaan.
ovaries
Sijaitsevat vatsaontelon molemmilla puolilla. Erittävät kahta hormonia ja tuottavat kerran kuukaudessa yhden munasolun.
oxytocin
Peptidirakenteinen hormoni, joka erittyy aivolisäkkeen takalohkosta. Tärkeä vanhemmuus- ja seksuaalikäyttäytymiselle. Oksitosiini käynnistää kohdun ja maitorauhastiehyiden supistumisen. Sen eritys ja siten herumisrefleksi ovat herkkiä stressille, väsymykselle ja mielipahalle. Toimii myös välittäjäaineena.
Pacinian corpuscle
Ihon reseptorisolu, joka on herkkä nopealle liikkeelle tai korkeataajuuksiselle värähtelylle.
panic disorder
Satunnaisia kohtauksia, joihin liittyy äkillistä voimakasta ahdistusta, pelkotilaa, hengästymistä, sydämentykytystä, uupumusta, ja huimausta, jolloin ihminen ei asianmukaisesti kykene hallitsemaan käyttäytymistään.
papilla
Kielen pinnan rakenneosa, kohouma jossa makusilmut<br /><br />sijaitsevat.
paradoxical sleep
Unen vaihe, jossa aivosähkökäyrä on valvetilaa muistuttava, aivojen aktiviteetti siis suhteellisen suurta. Suuret lihakset ovat täysin rentoutuneita.
parallel fibers
Pikkuaivoissa. Aksoneita, jotka sijoittuvat rinnakkaisesti suhteessa toisiinsa, mutta kohtisuoraan suhteessa purkinjen solujen litteisiin tasoihin.
parasympathetic nervous system, PNS
Autonomisen hermoston toinen pääosa. Säätelee esm. aineenvaihduntaa. Osittain vastakkainen sympaattisen hermoston kiihdyttäville toiminnoille.
paraventricular nucleus, PVN
Hypotalamuksen tumake, jonka toiminta johtaa aterioiden koon pienentymiseen ja vauriot niiden koon kasvuun.
parietal lobe
Yksi isojenaivojen neljästä lohkosta. Muut ovat otsalohko, takaraivolohko sekä ohimolohko. Päälakilohko sijoittuu takaraivolohkon ja isoaivojen keskiuurteen (central sulcus) väliin.
peptide
Aminohappoketju, proteiinien perusrakenneyksikkö. Rakentuu proteiinisynteesissä ribosomeilla. Kaikkia elävä koostuu proteiineista ja proteiinien toiminta perustuu tertiäärirakenteeseen ja siten entsymaattiseen toimintaan, esim. reseptorit vaihtavat konfirmaatiota kun ligandi tarttuu ja aiheuttaa kasteen.
peptide hormone
Pooliton hydrofiilinen aminohapoista koostunut hormoni,<br /><br />joka sitoutuu solukalvon reseptoreihin.
periaqueductal gray matter
Aivorungon alue johon tulee hermopäätteet.
periodic limb movement disorder
Aivot toimii unen aikana aiheuttaen tahdosta riippumatonta liikehdintää, refleksejä.
periovulatory period
Ovulaatio, FSH laskee ja LH nousee, FSH kypsyttää munarauhasen DHS tason nousu saa LH:n nousemaan joka irrottaa munasolun, FSH laskee. LH stimuloi munarauhasen keltarauhaseksi joka tuottaa progesteronia, tällöin kohtu valmis raskauteen. Jos ei hedelmöityksiä keltarauhanen surkastuu ja vuotaa pois.
peripheral nervous system
Hermot aivojen ja selkäytimen ulkopuolella. Ääreishermosto koostuu vievistä ja tuovista hermosyistä, jotka kuljettavat impulseja aistinreseptoreista keskushermostoon ja keskushermostosia käskyjä lihaksiin. Jakautuu somaattiiseen (tahdonalainen) ja autonomiseen (tahdoton) hermostoon. <br /><br />Autonominen hermosto jakautuu sympaattiseen, jonka päävälittäjäaine on adrenaliini, ja parasympaattiseen jonka päävättäjäaine on noradrenaliini, hermostoon.
petit mal seizure, absence seizure
Epileptinen kohtaus, jonka aikana henkilö tuijottaa ilmeettömästi reagoimatta, puhumatta tai liikkumatta äkillisesti, ehkä vain räpyttelee silmiään tai riiputtaa päätään. Kohtauksen aikana tietoinen tajunta on häiriintynyt.
poverty of the stimulus argument
Noam Chomskyn mukaan lapsen kielioppirakenteiden nopea oppiminen on synnynnäinen taito, eikä opittu. Tästä on osoituksena se, että lapset kuulematta (montaa) esimerkkiä jostain tietystä kieliopillisesta rakenteesta, hallitsevat sen, vaikkeivät periaatteessa ole voineet oppia sitä.
precentral gyrus
Aivokuoren keskiuurteen (central sulcus) edessä sijaitseva aivopoimu. Ensimmäisen liikeaivokuoren sijaintialue. Motorisen säätelyn pyramidijärjestelmän aksoneitten pääasiallinen lähtöpiste. Etukeskipoimu on erikoistunut kontrolloimaan hienomotorisia liikkeitä kuten esim. yhden sormen liikettä.
prefrontal cortex
Otsalohkon etummaisin osa. Ei minkään aistin erityinen kohde, mutta saa tietoa kaikista aistijärjestelmistä, myös vartalon sisältä, ja on tässä mielessä ainutlaatuinen osa aivokuoresta. On aktiivinen ennen liikkeen suoritusta. Toimintoja ovat tarkkaavaisuuden siirtäminen, toiminnan suunnittelu ja viivästetty vaste. 'Persoonallisuuden' sijaintipaikka.
prefrontal lobotomy
Etuotsalohkon lobotomia. Kirurginen toimenpide, jolla katkaistaan etuotsalohkojen yhteys muihin aivokuoren osiin. Käytettiin 40- 50-luvulla mm. skitsofreniapotilaiden hoidossa. Lobotomian seurauksia ovat mm. apatia, aloitekyvyttömyys, muistihäiriöt, turtuneet tunteet, kasvojen ilmeettömyys.
premenstrual syndrome (PMS)
Premenstruaaliset eli kuukautisia edeltävät oireet mm. mielialamuutokset, ahdistus, ärtyneisyys sekä masentuneisuus vaivaavat joitain naisia kuukautisia ennen. Biologisia syitä oireille ovat hormonaaliset heilahtelut; estrogeenin ja progestronin väheneminen, kortisolin lisääntyminen, vasopressiinin vähäisyys, sekä välittäjäaineiden dopamiinin, serotoniinin ja noradrenaliinin vähentynyt aktiviteetti.
premotor cortex
Ensimmäisen liikeaivokuoren edessä sijaitseva isojen aivojen otsalohkon kuorialue, joka ohjelmoi vastakkaisen kehonpuoliskon liikekokonaisuuksia. Premotorinen aivokuori on aktiivinen juuri ennen liikkeen suorittamista, vähemmän aktiivinen liikkeen aikana. Premotorisen aivokuoren vaurio voi aiheuttaa epätäydellisiä tai huonosti suunniteltuja toimintoja kuten esim. käynti suihkussa vaatteet päällä tai suolan ripottelu teehen ruuan asemasta.
primary motor cortex
Isoaivojen otsalohkon takaosassa sijaitseva alue, jossa ovat edustettuina liikkeisiin osallistuvat ruumiinosat. Yliedustettuina ovat etenkin kasvot, kieli sekä kädet. Vastaavasti vartalon suuret lihakset ovat aliedustettuina. Primaarisen motorisen aivokuoren ärsytys aiheuttaa liikehdintää raajojen lihasryhmissä, ei yksittäisissä lihaksissa. Aivokuorelta ei ole suoraa yhteyttä lihaksiin.
primary visual cortex
Sijaitsee takaraivolohkossa, jossa ovat edustettuina näkökentän osat: näkökentän vasen puoli oikeassa, oikea vasemmassa takaraivolohkossa. Alue, jossa näköhavaintoa ensimmäisenä käsitellään aivokuorella. Primaari näköaivokuori käsittelee vain oman aistipiirinsä informaatiota.
priming
Ilmiö, missä sanan/sanojen kuuleminen tai näkeminen nostaa hetkellisesti ihmisen todennäköisyyttä käyttää juuri ko. sanaa/sanoja.
problem of other minds
Vaikeus tietää, onko muilla ihmisillä (tai eläimillä) tietoisia kokemuksia.
procedural memory
Motoristen toimintojen muisti: Tietoisesta muistista riippumaton taitomuisti, jossa muistiin taltioitu tieto ilmenee suorituksena.
productivity
Kielen kyky, mahdollisuus, tuottaa uusia signaaleita esittämään uusia ajatuksia.
progesterone
Steroidihormoni joka mm. valmistaa kohtua raskautta <br /><br />varten ja ylläpitää raskautta.
proliferation
Uusien solujen tuottaminen, lisääntyminen.
propagation of the action potential
Aktiopotentiaalin eteneminen aksonia pitkin.
proprioceptor
Aistinsolu, joka reagoi kehon osan asentoon ja liikkeeseen (esim. lihas).
prosopagnosia
Heikentynyt kyky tunnistaa ihmiskasvoja.
prostaglandin
Kehon unta edistävät kemikaalit.
prostaglandin E1 and E2
Tulehduksen aikana syntyviä kemikaaleja, jotka aiheuttavat kohonneen ruumiinlämmön (kuumeen) ja suuremman unen tarpeen.
protein hormone
Hormoni, joka koostuu pitkästä aminohappoketjusta.
proximal
Tarkastelukohtaa lähellä.
psychoneuroimmunology
Tieteenala, jossa tutkitaan miten kokemukset (etenkin stressaavat) vaikuttavat kehon puolustusjärjestelmään (immuunijärjestelmä) ja miten puolustusjärjestelmä vaikuttaa puolestaan keskushermostoon.
psychophysical observation
Tarkkailijan kertoma raportti siitä, miten hän on havainnut tietyt ärsykkeet.
puberty
Sukukypsyyden alkamisikä. Noin 11. ja 17. ikävuoden väliin<br /><br />sijoittuva ikävaihe, jolle on ominaista fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kypsyminen.
punishment
Tapahtuma, joka vähentää sitä edeltävän vasteen esiintymistiheyttä.
pupil
Iiriksen keskellä oleva aukko, jonka läpi valo tulee sisään.
purines
Kemikaalien luokka, joka sisältää adenosiinin. Kaksirenkainen orgaaninen emäs, mm. nukleiinihapoissa esiintyvien adeniinin ja guaniinin rakenneosa.
Purkinje cell
Hermosolutyyppi pikkuaivoissa; hyvin litteä solu, joka on kohtisuorassa tasossa muita Purkinjen soluja vastaan.
putamen
Isojen aivojen kuoren alainen rakenne (linssitumakkeen lateraalinen osa), osa tyvitumakeitta.
rabies
Viruksen aiheuttama sairaus, joka vaurioittaa aivoja, etenkin ohimolohkoa, aiheuttaen väkivaltaista käyttäytymistä. Leviää ihmiseen eläimen puremasta (aiheuttaa hoitamattomana kuolemaan päättyvän aivotulehduksen, eläimissä raivotaudin).
receptor potential
Receptor potential = reseptoripotentiaali; vastaanottavan solukalvon paikallinen negatiivisen varauksen kasvaminen tai väheneminen, reseptoripotentiaalin voimakuus määrittää kiihtymisen (eksitoitumisen) tai estymisen (inhiboitumisen). Aistinreseptorit tuottavat resptoripotentiaaleja kun ärsyke aktivoi ne.<br /><br />Ärsykkeen saavuttaessa reseptorin käynnistyy sarja tapahtumia, jotka muuttavat ärsykkeen havainnoksi.<br /><br /><br /><br />Reception = vastaanotto ; aineellisen energian absorboituminen aistinreseptoriin<br /><br />Transduction = muuntautuminen; aineellinen energia muuntautuu elektrokemialliseksi malliksi hermosolussa<br /><br />Coding=koodaus; yhteys ärsykkeen tietyn piirteen ja hermostollisen toiminnan tietyn piirteen välillä<br /><br /><br /><br />Jokainen reseptori on erikoistunut absorboimaan tiettyä energiaa , jonka se sitten muuttaa elektrokemikaaliseen muotoon aivoissa.
recessive gene
Recessive gene = väistyvä geeni; väistyvä geeni ilmentyy vain homotsygoottina.<br /><br /><br /><br />Geeni on peritymisen yksikkö, joka säilyttää rakenteellisen identiteettinsä sukupolvesta toiseen. Geenit ovat parittaisia, sillä kromosomit ovat parittaisia, lukuunottamatta sukupuolikromosomeja. <br /><br /><br /><br />Yksilön, jolla vastingeenit parittaisissa kromosomeissa ovat identtisiä, sanotaan olevan homotsygootti tämän geenin suhteen. Yksilön, jolla vastingeenit parittaisissa kromosomeissa ovat erilaisia, sanotaan olevan heterotsygootti tämän geenin suhteen.
reciprocal altruism
Reciprocal altruism = vastavuoroinen altruismi; altruististen geenien levinnäisyyttä evoluutio teoriassa selitetään sillä, että yksilö auttaa sitä, joka vastavuoroisesti auttaa häntä. Vastavuoroisen altruismin toteutuminen edellyttää hyvin kehittyneitä aivoja ja tunneälyä. Ehkä tästä syystä altruismi on yleisempää ihmisillä kuin muilla nisäkkäillä.
recombination
Recombination=uudelleen yhdistely; geeni on periytymisen yksikkö, joka säilyttää rakenteellisen identiteetinsä sukupolvesta toiseen. Evoluution yksi mahdollistaja on rekombinaatio, jossa tietyt geenit toiselta ja tietyt toiselta vanhemmalta yhdistyvät siten, että muodostuu piirteitä, joita ei ole kummallakaan vanhemmista.
red nucleus
Kaikkien aivoista tulevien viestien täytyy käydä ydinjatkeessa ja selkäytimessä, joka kontrolloi lihaksia. Aivoista tulevat lukuisat syötteet muodostavat kaksi rataa, selkäytimen selänpuoleisen radan ja vatsanpuoleisen, kaukana reunasta olevan radan. (rata = joukko aksoneita keskushermostossa).<br /><br /><br /><br />Red nucleus = punatumake ( joukko hermosolujen soluruumiita, yleensä keskushermoston sisäpuolella), on osa keskiaivojen rakennetta, jonka aksonit yhdistyvät selkäytimen selänpuoleiseen rataan. Liikeaivokuorelta ja punatumakkeesta lähtevät radat kontrolloivat kehon distaalisia (etäisiä) osia, esim. käsien ja jalkojen lihaksia. Liikeaivokuoren merkitys on suurempi harjoittamattomien ja täsmällisten liikkeiden hallinnassa (esim. pianonsoitto).
reflex
Reflex = refleksi; pysyvä, automaattinen vaste ärsykkeeseen.<br /><br /><br /><br />Yleisesti ajatellaan refleksien olevan tahdosta riippumattomia, koska niihin ei voida vaikuttaa pakottamisella, rangaistuksilla eikä motivoinnilla. esim. pupillin reagointi valoon. Monet toiminnot ovat kuitenkin yhdistelmä tahdonalaisista ja tahdosta riippumattomista toiminnoista esim. nieleminen. Vastasyntyneillä on refleksejä, jotka häviävät iän myötä esim. tarttuminen. Nämä refleksit saattavat aktivoitua hetkellisesti esim. alkoholin vaikutuksesta.<br /><br /><br /><br />Esimerkiksi jalan ojennusrefleksissä aistinhermosolu kiihdyttää välittäjäneuronin toimintaa, joka kiihdyttää liikeneuronin toimintaa, joka aktiovoi lihaksen. Refleksin syntyminen edellyttää aktiopontetiaalin lisäksi tiedon kulkua neuronilta toiselle.
reflex arc
Hermosolujen piiri tuntoaistinsolusta lihaksen vasteeseen, joka tuottaa heijasteen (refleksin).
refractory period
Palautumisaika. Aktiopotentiaalin jälkeen solu ei hetkeen kykene tuottamaan uutta aktiopotentiaalia tai kynnys sille nousee.
reinforcement
Tapahtuma, joka lisää sitä edeltäneen käytöksen esiintymistä tulevaisuudessa.
relative refractory period
Suhteellinen palautumisaika. Hetki absoluuttisen palautumisajan jälkeen, jonka aikana kalium-portit ovat vielä normaalia enemmän auki ja solu vaatii normaalia voimakkaamman ärsytyksen aktiopotentiaalin tuottamiseksi.
releasing hormone
Hypotalamuksen erittämä hormoni, jonka avulla se säätelee aivolisäkkeen toimintaa. Vapauttajahormoni kulkeutuu veren mukana aivolisäkkeen etuosaan ja säätelee siellä kuuden muun hormonin toimintaa.
REM behavior disorder
Tila REM-unen aikana, jolloin ihminen liikkuu voimakkaasti ympäriinsä. Unet voivat olla väkivaltaisia, henkilö voi potkia ja hypähdellä. Usein henkilö voi vaurioittaa omaisuutta sekä vahingoittaa itseään tai muita. Ihminen toimii samalla tavalla kuin mitä unta hän näkee. Esimerkiksi jos ihminen unessa potkii, hän potkii myös oikeasti.
REM sleep
Vilkeuni. Unen vaihe, jota luonnehtivat nopeat silmänliikkeet (josta nimi), aivojen kohonnut aktiviteetti ja suurten lihasten rentoutuneisuus. jonka aikana liikehditään ja nähdään unia.
repair and restoration theory of sleep
Unen tehtävänä on palauttaa ihmisen keho, ja varsinkin aivot, entiselleen päivän rasituksista.
resting potential
sähköjännite yli hermosolun kalvon, kun hermosolua<br /><br />ei stimuloida (levossa).
reticular formation
Hermosolujen ja hermosyiden verkosto ydinjatkeessa ja muissa osissa aivorunkoa. Säätelee selkäytimen motorisia alueita ja lähettää syötettä aivokuorelle, joka kohottaa vireyttä ja tarkkaavaisuutta.
retina
Silmän takapinta, jolla sijaitsee näköreseptoreita. Esimerkiksi vasemmalta silmään tuleva valo osuu oikealle puolelle retinaa ja päinvastoin.
retinal disparity
Ero siinä, mitä vasen silmä näkee ja mitä oikea silmä näkee (samasta avaruuden pisteestä). Syvyyden havaitseminen perustuu tähän ilmiöön.
Retinex theory
Teoria, jonka mukaan määrittääkseen värihavainnon aivokuori vertaa tietoa, joka on saapunut eri osista verkkokalvoa.
retrograde amnesia
Muistinmenetys, jolloin ei muista aivovauriota edeltäviä tapahtumia.
reuptake
Presynaptinen pääte imee itseensä välittäjäaineen uudelleenkäyttöä varten.
ribosome
Paikka, jossa solu syntesisoi uusia proteiinimolekyylejä.
RNA
Ribonukleiinihappo, yksöissäie; toimii mallina proteiinimolekyylin synteesille
rod
Toinen näköreseptorisoluista. Sijaitsee verkkokalvolla. Liittyy ääreis- ja hämäränäköön, ei osallistu värien havaitsemiseen.
rooting reflex
Kun vauvan poskea hipaisee, kääntää tämä vaistomaisesti päänsä kosketuksen suuntaan ja alkaa imemään.
saccade
Silmän ballistinen liike katseen yhdestä kiintopisteestä (fiksaatiosta) toiseen.
sagital plane
Aivojen läpileikkaus, joka näyttää aivojen rakenteet sivusta katsottuina.
saltatory conduction
Aktiopotentiaalin siirtyminen hermosolussa myeliinituppien välissä olevien Ranvierin kuroumien välillä. Natrium aiheuttaa positiivisten ionien hylkimisen ja niiden leviämisen seuraavaan kuroumaan, jossa aktiopotentiaali regeneroituu.
Schachter-Singer theory
Teoria, jonka mukaan henkilön käsitys hänessä tapahtuvista fysiologisista muutoksista määrää tunteen vahvuuden, mutta vasta tilanteen kognitiivinen arviointi saa henkilön tunnistamaan tunteen luonteen (esim. pelko tai viha).
schizophrenia
Häiriö, johon liittyy vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä, hallusinaatioita, harhakuvitelmia, ajatushäiriöitä, liikehäiriötä ja sopimattomia tunteenilmaisuja.
Schwann cell
Glia solu, joka ympäröi ja eristää joitain aksoneita ääreishermostossa; myeliinituppi.
season-of-birth effect
Esim. talvella syntyneillä on taipumus sairastua skitsofreniaan todennäköisemmin kuin muihin vuodenaikoihin syntyneillä.
Seasonal affective disorder
Vuodenajoista johtuva masennus, esim. kaamosmasennus.
second messenger
Hermosolussa oleva kemiallinen aine, joka välittäjäaineen aktivoimana käynnistää prosesseja jotka kuljettavat tietoa hermosolun sisällä.
secondary visual cortex
Näköaivokuoren osa, joka prosessoi tietoa näköhavainnon toisessa vaiheessa.
selective permeability
Joidenkin molekyylien/kemiallisten aineiden kyky läpäistä hermosolun kalvo vapaammin/paremmin kuin muiden aineiden.
sleep spindle
12-14 herzin aivosähkökäyrän purkauksia jotka kestävät ainakin puoli sekuntia.
slow-twitch fibers
Hitaasti supistuva lihas, joka tuottaa vähemmän voimakkaita supistuksia väsymättä nopeasti (lihakset, joita käytetään kävelemiseen, seisomiseen yms. pitkäkestoiseen <br /><br />toimintaan).
slow-wave sleep
Unen vaiheet 3 ja 4, jolloin esiintyy enimmäkseen hitaita, laajataajuisia aivosähkökäyriä. Sydämen syke ja hengitystiheys laskevat
smooth muscle
Sisäelinten liikkeitä säätelevä lihas.
sociobiology
Sosiaalisen käyttäytymisen kehittymiseen keskittyvä tieteenala (miten, miksi jokin kehitty?).
sodium-potassium pump
Mekanismi joka aktiivisesti kuljettaa natrium-ioneja ulos (3 kpl) solusta ja samanaikaisesti vetää kalium-ioneja sisään (2 kpl). Ne ovat proteiinikomplekseja, jotka saavat aikaan solujen kalvojännitteen lepotilassa ja tarvitsevat toimiakseen runsaasti energiaa (ATP:tä). Jos energiansaanti loppuu, pumpun toiminta keskeytyy, jolloin solun kalvojännite häviää ja solu kuolee.
solipsism
Teoria, jonka mukaan ainoastaan solipsismin <br /><br />kannattaja itse on olemassa tai tietoinen olento. Muut ihmiset eivät ole tietoisia olentoja.
soma
Solun osa, jossa solun tuma sijaitsee. Nisäkkäillä sen läpimitta on 0,005-0,1 mm.
somatic nervous system
Ääreishermoston osa. Sen toiminta on osin tahdosta riippuvaista. Välittää viestejä aistinelimiltä keskushermostoon ja keskushermostosta lihaksiin ja rauhasiin.
somatosensory system
Sisältää jäsenten asentoon ja liikkumiseen liittyvät aistit sekä ihoon liittyvät aistit; kylmä, kuuma, kutitus sekä paine ja kipu, jotka voivat olla myös syvällä elimissä, ei vain iholla.
spatial summation
Kahden tai useamman synapsin toiminnan vaikutuksen yhdistyminen samassa solussa.
specific anosmia
Erityinen haistamiskyvyttömyys tai hajuaistittomuus, jossa henkilö ei kykene haistamaan jotain tiettyä/ joitain tiettyjä hajuja.
Wernicke's area
Alue ihmisen vasemmassa ohimolohkossa, johon liittyy kielen ymmärtämisen kannalta tärkeitä prosesseja.
zeitgeber
Ärsyke, joka on välttämätön biologisen kellon asettamisessa. Esim. ihmisillä ja maalla elävillä eläimillä hallitseva ajanantaja on valo. Meressä asuville eläimille tärkeämpi ajanantaja on vuorovesi. Ajanantajina (esim.sokealle ihmiselle) voivat toimia myös äänet, ateriat, sosiaalinen kanssakäyminen ja lämpötilan vaihtelu.