Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Independent Films/ low budget

Indie Films

Film na may mataas na budget

Pelikula

Any interaction of media to socialize

Social media

Bilang ng buhay na wika sa Phil.

180

Mga Intelektwalisadong Wika

English, French, Spanish, German

Walang inferyor at superyor na wika

Linggwistika

Ang Korean at Niponggo ay

Tonal languages

Universal Language, First Global Lingua Franca

Ingles

Wika ng nagkakaisang bansa

Filipino

Katangian ng wika

Pekulyaridad

Imbakan ng Impormasyon sa buong mundo

WWW (world wide web)

Mga Halimbawa ng Talasalitaan

Techie, eclass, multimedia, email, hypermedia, web page, information age, multimedia, cybernetics

Mga pababago

Hypermedia, Simpleng Instruksiyon, Nakapokus, Panghabambuhay, PangkasiyahangPagkatuto, Faciliator

May akda ng Wikang Filipino sa Edukasyong Panteknolohiya

Christian George C. Francisco

Komiks, Magasin, Dagling Katha


Nauulit sa...

Paksa, tema

Naiiba sa

Estilo, Pamamaraan, Kaalamang Teknikal

Grapiko

Komiks

Unang Magasin

Liwayway

Iba pang tawag sa dagli

Anekdota, spice of life, day ij the life

Maikling kwento na mas maikli sa maikling kwento

Dagli