Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/77

Click to flip

77 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka krav finns för att avdrag för anställda att få bygga hemmakontor ska godkännas?

1. avskilt från övrig lägenhet
2. inrett på sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.
Vad är kontantprincipen?
inkomster ska tas upp som intäkt först då de kan disponeras eller kommit den skatteskyldige till del 10:8 IL och 41:8 IL

utgifter ska dras som kostnad det år den skatteskyldige betalt dem eller på något annat sätt haft kostnaden 10:13 IL.
Hur beskattas ett lån från arbetsgivaren?
i takt med att avskrivningarna sker RÅ 1985 ref. 31

Hur beskattas ett löneförskott?

Enligt kontantprincipen.
Hur länge får ett underskott sparas?
Ett underskott får sparas i 5 år och utnyttjas mot ett eventuellt överskott under dessa år 12:37 IL.
Vilka är pensionssystemets tre pelare?
1. allmänna ålderspensionen: garantipension (finansierad av skattemedel) och inkomstgrundad ålderspension (finansierad av socialavgifter)
2. tjänstepension: utbetalas från arbetsgivaren.
3. individuella pensionssparandet: privata pensionsförsäkringar.
vad innebär ackumulerad inkomst?
inkomst som uppburits ett beskattningsår men hänför sig till minst två beskattningsår.

det är således inte nödvändigt att inkomsten redan har förvärvats utan det kan vara fråga om ett belopp som ersätter flera års framtida inkomst ex. pension som utlöses med ett engångsbelopp.
Vad är inkomst av kapital?
avkastning av kapital som investerats i olika slags tillgångar. investeringen kan ge löpande avkastning och/eller kapitalvinst/förlust.
Vad innebär inflationsproblematiken vid beskattning?
Inkomstbegreppet är inte anpassat efter inflationens värdeförändringar. Detta är särskilt framträdande då det gäller kapital då det härrör från investerat kapital.
Vad är realisationsprincipen?
princip som innebär att en intäkt får redovisas och påverka ett företags resultat först när den har intjänats och den utförda prestationen har lett till att kontanter eller en säker fordran har erhållits.
Vad är fördelar/nackdelar med realisationsprincipen?
Fördelar:
1. värderingsproblem förenklas
2. rättssäkerhetsaspekt
Nackdelar:
1. inkonsekvent inkomstbeskattning
2. låsningseffekter.
Vilka inkomstslag finns och hur rangordnas de?
1. näringsverksamhet
2. kapital
3. tjänst
Vad är den proportionella skattesatsen för kapitalinkomster?
30%, 65:7 IL
Vad är skattereduktionen vid kapitalförlust?
30% av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och 21% av återstoden av underskottet. 67:10 IL.

När är beskattningstidpunkten för kapitalinkomster?

Då inkomsten anses realiserad.
Löpande intäkter: då de disponeras 41:8 IL.
Kapitalvinster: då de avyttras 44:26 IL.

Vad är intresseprincipen?

Beskattningsprincip enligt vilken den skatt som påläggs någon är relaterad till den nytta vederbörande har av det som skatten finansierar.

Vad är skatteförmågeprincipen?

Princip för utformning av skattelagstiftningen som innebär att envar ska betala skatt i förhållande till sin förmåga och inte t.ex. i förhållande till den nytta vederbörande har av den offentliga verksamheten.

Vad innebär vertikal rättvisa?

Rättvis beskattning ska ske mellan människor på olika inkomstnivåer.

Vad innebär horisontell rättvisa?

Skatteskyldiga med samma inkomstnivå eller förmögenhet skall beskattas lika.

Hur beräknar man skattepliktigt resultat?

Skattepliktig inkomst-skattpliktiga kostnader=skattepliktigt resultat.

Vad är definitionen för kostnad?

Utgift för att förvärva eller bibehålla in inkomst. Tjänst: 12:1, Nrv: 16:1, Kap: 42:1.

Vad betyder legalitetsprincipen?

Ingen skatt utan lag. Skatt ska kunna vara förutsebart.

Vilka är de tre kraven för att ett inkomstslag ska kategoriseras som näringsverksamhet?

Självständig, vinstsyfte, yrkesmässigt.

Vilka typer av kapital finns?

1. Löpande avkastning 41:1 IL


2. Kapitalvinster 41:1 IL


3. Annat 41:3 IL

Hur beräknas kapitalvinst?

ersättning(ersättning=försäljningspriset-mäklare/annonsering) - omkostnadsbeloppet 44:13 IL

Vad är omkostnadsbeloppet?

Anskaffningsavgiften + förbättringsutgifter 44:14 IL.

Vad är en förbättrande åtgärd vid kapital i form av fastighet? Vilka regler finns?

Om-, till- och nybygge. Ingen tidsgräns men krav på värde över 5.000 kr. 45:11-15 IL

Vad är en förbättrande reparation? Vilka regler finns?

Underhåll samt förbättringar. Förbättringen ska ha skett inom 6 år och till ett belopp över 5.000 kr. 45:11-15 IL.

Vad innebär kapitalvinst?

Ökat värde av kapitalinnehav. 41:1-2 IL.

Vad är realisationsprincipen?

Princip som innebär att en intäkt får redovisas och påverka ett företags resultat först när den har intjänats och den utförda prestationen har lett till att kontanter eller en säker fordran har erhållits.

Vad är likformighetsprincipen?

Alla fall ska bedömas lika. Lika inkomst, lika skatt.

Vad är Neutralitetsprincipen?

Alla skatteregler ska vara neutrala inför den skatteskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Om handlingsalternativen är ekonomiskt likvärdiga före skatt bör de också vara det efter skatt.

Vad betyder principen om optimal beskattning?

Skatter ska tas ut på ett sådant sätt att de totala effektivitetsförlusterna minimeras.

Vad innebär jobbskatteavdrag?

Lägre beskattning i form av en skattereduktion av aktiva arbetsinkomster.

Vad innebär Kontinuitetsprincipen?
Kontinuitet i beskattning ska upprätthållas, ingående balans för ett räkenskapsår ska stämma överens med utgående balans för föregående räkenskapsår.

Kontinuitet vid gåva upprätthålls genom att beskattningen av kapitalvinsten övergår på gåvotagaren. Liksom att anskaffningsvärdet vid gåva baseras på överlåtarens anskaffningsvärde.

44:21 IL

Vad innebär minsta-offerprincipen?

Skatten bör fördelas så att den innebär minsta möjliga uppoffring för samhällsmedborgarna.

Vad är en skattekil?

Skillnaden mellan vad en arbetsinsats är värd för arbetsgivaren och det värde efter skatt som arbetstagaren kan tillgodogöra sig.

Vad är de tre viktiga frågorna vid hantering av IL?

1. Vem är skatteskyldig?


2. Vad ska beskattas?


3. När ska beskattning ske?

Vilka tre inkomstslag finns och hur är de rangordnade?

1. Näringsverksamhet


2. Kapital


3. Tjänst

Vad är en Inkomst av tjänst?

Resultat av den skatteskyldiges arbetsinsats i en anställning eller osjälvständigt uppdrag. Samt hobby. Endast fysiska personer.

Vad är Inkomst av näringsverksamhet?

Resultat av den skatteskyldiges arbetsinsatser från självständig yrkesmässig verksamhet med vinstintresse. Tre kriteriterierna.

Vad är Inkomst av kapital?

Enligt separationsmetoden, separeras från övriga inkomster och beskattas särskilt med en proportionell skattesats. Det som är en inkomst men inte är tjänst eller näringsverksamhet är kapital.

Vad är ett beskattningsår?

Den period som inkomsterna ska beskattas för.

Vad är kontantprincipen?

Skatt ska inte betalas förrän inkomsten är disponibel eller på annat sätt kommit den skatteskyldige tillgodo. Gäller för kapital och tjänst.

Vad innebär principen om bokföringsmässiga grunder?

Skatt ska för inkomstslaget näringsverksamhet betalas enligt bokföringsmässiga grunder. Avgörande blir här tidpunkten för intjänande respektive förbrukningen.

Vad är förvärvsinkomst och hur beskattas den?

Inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Kommunal och statlig skatt.

Vad är kapitalskatt och hur beskattas den?

Skatt på kapital. Statlig skatt.

Vad betyder skattereduktion och skatteavdrag och vad är skillnaden?

Skattereduktion: Dras från den uträknade skatten i form av ett belopp.


Skatteavdrag: Avdrag kan göras för kostnader och dras direkt av den skattepliktige inkomsten så att den minskar. Dras i form av en andel.

Vad är en remuneratorisk gåva?

Gåva om grundar sig på att gåvotagaren gjort en insats för givaren som denne vill belöna.

Vad är realisationsvinst (reavinst)?

Redovisningsterm som utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och erhåller försäljningspris för fast egendom eller lösöre.

Vad är merkostnadsprincipen?

Vid avdrag ska en merkostnad jämfört med vanliga levnadskostnader uppstå för att avdrag ska kunna göras. Jfr 9:2 IL.

Vad kan presumeras då en arbetsgivare betalar för utbildning för sina anställda?

Att det rör sig om fortbildning och därav är avdragsgillt.

Hur sker Uttagsbeskattning?

Om en tillgång tas ut ur en näringsverksamhet ska beskattning ske som om tillgången istället hade sålts för ett marknadsmässigt vederlag.

Enligt vilken princip uppkommer beskattningstidpunkten för en inkomst av tjänst och näringsverksamhet?

Tjänst: kontantprincipen


Nrv: bokföringsmässiga grunder

Vad är kontantprincipen?

inkomster tas upp som intäkt när de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skatteskyldige till del.

Vad är den skattemässiga skillnaden mellan lotteri och tävling?

Lotteri: vinster i lotterier är inte skattepliktiga enligt 8:3 IL. Detta beror på att lotteri saknar arbetsprestation vilket gör att det inte kan ses som en inkomst. Det kan inte heller ses som en kapitalavkastning.


Tävling: Där vinnaren utfört någon prestation för att få priset är att se som arbetsinkomst och därav inkomstbeskattas vinsten.

Är personalvårdsförmåner skattepliktiga?

Nej, de är skattefria.

Är personalrabatter skattepliktiga?

Nej, inte om rabatterna motsvarar rabatter som ges till kunder. 11:13 IL.

Vad är kapitalvinst och hur uppstår den?

Uppkommer vid avyttring av tillgångar som stigit i värde sedan förvärvet.

Hur beräknas kapitalvinst?

44:13 IL beräknas som skillnaden mellan ersättning för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet.

Vad är en avyttring?

Uttryck för realisationsprincipen. Försäljning, byte eller överlåtelser 44:3 IL.

Vad sker skatterättsligt vid överlåtelse av gåva?

44:21 IL ingen kapotalvinstbeskattning sker för givaren, förvärvaren inträder istället i givarens skattemässiga situation.

Vad innebär Kontinuitetsprincipen?

kontinuitet i beskattningen upprätthålls genom att beskattningen av kapitalvinsten övergår på gåvotagaren.

Hur görs gränsdragningar mellan gåva och avyttring?

Utvecklas genom praxis. En gåva förutsätter dels att en förmögenhetsöverföring skett från givaren till gåvotagaren, dels att det föreligger ett benefikt syfte.

Vad avses med begreppet blandade fång och hur ska dessa behandlas vid beskattning?

Gåva då mottagaren gett någon form av motprestation.


Fastighet: Huvudsaklighetsprincipen. överlåtelsen behandlas som gåva om det finns någon gåvodel. Alltså, ersättningen är mindre än taxeringsvärder RÅ 81 1:29.


Lös egendom: delningsprincipen. ett bandat fått delas upp i två delar. en onerös och en benefik.


Vad är huvudsaklighetsprincipen?

Överlåtelse av fastighet ska behandlas som gåva om det finns någon gåvodel.Ersättningen understiger taxeringsvärdet RÅ 81 1:29. Tillämpas om överlåtelsen sker med benefik avsikt. Undantag i RÅ 81 1:29.

Vad är stämpelskatt?

Skatt som uttas vid förvärv av fastighet genom köp och byte.

Hur påverkas stämpelskatten av huvudsaklighetsprincipen?

Vid stämpelskatt anses gåva föreligga om ersättningen inte uppgår till 85 % av taxeringsvärder året före det år då lagfart beviljades. Stämpelskatt uttas då inte. 5 och 9 §§ lag om stämpelskatt...

Vad är delningsprincipen?

Tillämpas vid överlåtelse av annan tillgång än fastigheter när överlåtelsen är av blandat slag, RÅ 1983 Ba 14. Även vid bostadsrätt RÅ 1988 ref 22. Överlåtelsen delas upp i två delar, en onerös (där tillgången överlåtits till sitt marknadsvärde) och en benefik (ersättningsfri)

Hur ska ersättning vid byte av tillgångar värderas?

som huvudregel upptas marknadsvärdet av den tillbytta tillgången som ersättning RÅ 1986 ref 48.

Enligt 42:8 IL behandlas räntekompensation som ränta, vad innebär detta?

Säljaren tar upp ersättningen som ränteintäkt och köparen drar av den som räntekostnad. Räntekompensationen är skattpliktig intäkt för säljaren när den är disponibel men köparen får avdrag för den betalda räntekompensationen först under det beskattningsår då räntan på den förvärvade fordran förfaller till betalning 41:11 IL.

Vad är räntekompensation?

Den som säljer fordran med upplupen ränta får ersättning för den upplupna räntan.

När infaller avyttringsdagen?

Då bindande avtal om överlåtelse träffas.

Hur stor del av kapitalvinsten ska beskattas vid avyttring av fastigheter?

45:33 IL anger att 22/30 av kapitalvinsten ska vara skattepliktig och 50 % av en kapitalförlust avdragsgill. Detta innebär avsteg från principen att hela kapitalvinsten ska vara skattepliktig.

Vad är omkostnadsbelopp?

Anskaffnings- och förbättringsutgifter för fastigheten.

Vad är anskaffningsutgiften och förbättringsutgiften vid avyttring av privatbostadsfastighet?

Anskaffningsutgiften: Köpeskillingen plus inköpsprovision, stämpelskatt och liknande utgifter minus mäklarkostnader.


Förbättringsutgifterna: Utgifter för ny-, till- och ombyggnad. samt förbättrande reparationer.

Vad innebär uppskov och var regleras det?

Reglerna om uppskovsbelopp finns i 47 kap. Villkoren för avdrag innebär i huvuddrag att en fysisk person kan erhålla avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av permanentbostad om kapitalvinsten uppgår till minst 50 000 kr och om han förvärvat eller avser att förvärva en ersättningsbostad.