Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hàn yǔ
hàn yǔ
汉语
fǎ yǔ
fǎ yǔ
法语
xī bān yá yǔ
xī bān yá yǔ
西班牙语
mǎ lái yǔ
mǎ lái yǔ
马来语
yīng yǔ
yīng yǔ
英语
shù xué
shù xué
数学
yīn yuè
yīn yuè
音乐
tǐ yù
tǐ yù
体育
kē xué
kē xué
科学
lì shǐ
lì shǐ
历史
dì lǐ
dì lǐ
地理
rén wén
rén wén
人文
shēng wù xué
shēng wù xué
生物学
wù lǐ xué
wù lǐ xué
物理学
huà xué
huà xué
化学