Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Seborroisk Eksem

DefinisjonVanlig, residiverende hudsykdom på områder med rikelig forekomst av talgkjertler: ansikt, hårbunn, over sternum, i aksiller og lyskerSamband finnes mellom den lipofile gjærsoppen Malassezia (Pitysporum ovale)Soppen frigjør inflammasjonsfremkallende lipaseUttalte besvær hos HIV pasienter støtter teorien om at immunsystemet spiller en etiologisk rolle.

Seborroisk Eksem

Symptomer

Dominerende symptomerKløe


Erytem


Fet skjelling

Seborroisk Eksem

Forekomst

Opptil 5% vanligere hos mennDebut: pubertet og voksen alderResidiverer gjerne i flere år og forsvinner sakte

Seborroisk Eksem

Predisponerende faktorer

Arv


Vinterklima


Tretthet og stress


Parkinson pasienter

Seborroisk Eksem


Histopatologi

Eksem med intracellulært ødem i epidermis (spongiose) og breddeøkt epidermis (akantose)Kjerneholdige celler i stratum corneum (parakeratose)Kan likne psoriasis histo.


Spongiose er derfor et viktig funn for å histopatologisk skille seb. eks. fra psoriasis.

Seborroisk Eksem

Klinikk

Hårbunn


Flass er den tidligste manifestasjonen av seb. eks. i hårbunn. Følges av eksem flekkvis, iblant over hele hårbunn som strekker seg ned i pannen. Bak ørene er huden erytematøs med fete skjell og krustedekte fissurer.Ekstern otitt er vanligAnsiktet


Erytem og skjelling sees i øyenbryn, nasolabialfoldBål


Erytematøse, skjellende, konfluerende, myntstore flekker over sternumHudfolder


I aksiller, lysker og i crena ani sees velavgrenset rødhet med moderat skjellingSeb. eks. kan generaliseres over hele kroppen > erytrodermiFlåtte greier!

Seborroisk Eksem

Diagnose og differensialdiagnoser

Diagnosen stilles på det kliniske bildet, og er nokså easy.Diff. diagnoser:Psoriasis


Pityriasis rosea


Ringorm


Atopisk eksem

Seborroisk Eksem

Behandling

Lindring er hovedmål


Botning er omöjligt!Hårbunn


Salisylsyreolje derefter fungoral-shampoo (fjerner skjelling)Inflammasjonen dempes med Gr. III steroid (Elocon eller Betnovat)Ansiktet


Dactakort-krem (Gr.1 steroid med antimykotisk imidazole)Hudfolder


Behandles som intertrigo med Gr. II steroidkrem (Emovat)