Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat is de juiste volgorde van de darmen?

Jejunum – Ileum – Caecum – Colon Ascendens – (Flexura hepaticus) - Colon Transversum – (Flexura lienalis) - Colon descendens – Sigmoid - Rectum

Wat is het omentum majus?

Groot stuk van het peritoneum bestaande uit vet dat vast zit aan het colon transversum.

Wat is het mesenterium?

Plooi van het buikvlies die over de darmen hangt, en dient als ophangband voor de darmen en andere organen in de buikholte

Welke organen liggen retroperitoneaal?

Rest van duodenum, colon ascendens, colon descenden, rectum (middelste 1/3e deel), pancreas (behalve staart), nieren, bijnieren, proximale ureters, aorta, vena cava inferior, uterus, eierstokken

Welke organen liggen intraperitoneaal?

Maag, eerste deel van duodenum, jejunum, ileum, caecum, appendix, colon transversum, colon sigmoid, rectum (bovenste 1/3e deel), lever, milt, pancreas (alleen staart), eierstokken

Welke organen liggen subperitoneaal?

Laatste 1/3 deel rectum, blaas, laatste deel ureter

Welke organen liggen secundair retroperitoneaal?

Pancreas (behalve de staart), gedeelte duodenum, colon ascendens en colon descendens

Intraperitoneaal?


Secundair retroperitoneaal?


Retroperitoneaal/subperitoneaal?

Intraperitoneaal: zichtbaar en beweeglijk


Secundair retroperitoneaal: zichtbaar, vast aan achterwand


Retroperitoneaal/subperitoneaal: niet (direct) zichtbaar

Organen rechter bovenkwadrant

Galblaas (bijv. cholecystitis)


Lever (bijv. hepatitis)


Nier (niersteen)


Colon (divertikel)

Organen rechter onderkwadrant

Appendix (appendicitis)


Colon (divertikel)


Liesbreuk
Ureter (ureteresteen)


Ovarium (follikelbloeding)

Organen linker bovenkwadrant

Milt (milt bloeding)


Nier (niersteen)


Colon (divertikel)

Organen linker onderkwadrant

Colon + sigmoid (divertikel)


Liesbreuk


Ureter (steen)


Ovarium (follikelbloeding)

Organen epigastrium

Maag (maagzweer)


Pancreas (pancreatitis)


Aorta (aneurysma)

Organen mesogastrium

Aorta (aneurysma)


Navelbreuk

Organen hypogastrium

Urineblaas (cystistis)


Uterus (myomen)