Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Beskriv membranpotentialen i vila. Hur mycket är den?
I vila har cellerna en membranpotential där insidan av cellen är negativ relativt utsidan. Den är ca -70mV.
Vad beror vilomembranpotentialen på?
Vilomembranpotentialen beror på koncentrationensgradienten hos jonerna (särskilt Na+-joner och K+-joner) över plasmamembranet. Alltså de elektrokemiska krafterna för K+-jonerna att röra sig ut ur cellen och Na+-joner in i cellen och för att cellmembranet är mer permeabelt för K+-joner i vila. Därför är vilomembranpotentialen nära jämviktspotentialen för kalium. Den beror även på närvaron av jonkanaler i plasmamembranet. Membranpotentialen upprätthålls också av natrium-kalium pumpen.
Varför är vilomembranpotentialen nära jämviktspotentialen för kalium i vila?
För att cellmembranet är mer permeabelt för kalium.
Beskriv hur jämviktspotentialen för kalium fastställs.
I en cell vars membran är permeabel för bara kalium, där kalium och organiska anjoner, A- finns i högre koncentration på insidan av cellen och Natrium (Na+) –kommer 1) K+-jonerna rör sig ut ur cellen p g a en kemisk kraft. 2) Då en del av K+-jonerna lämnar cellen och tar med sig positiva laddningar, blir insidan av cellen negativ relativt utsidan. Förändringen i laddningsfördelningen skapar en elektrisk kraft som drar K+-joner in i cellen, och motsätter sig därigenom den kemiska kraften. 3)Tillslut lämnar tillräckligt kalium cellen så att den elektriska kraften blir stark nog att motverka fortsatt utflöde av K+-joner som orsakats av den kemiska kraften, detta resulterar i ingen nettorörelse av K+-joner. Vid denna membranpotential är kalium i jämvikt. Denna potential är lika med kaliumsjämviktspotential och ca -94mV i neuroner.
Beskriv hur jämviktpotentialen för natrium kan fastställas.
I en cell vars cellmembran är helt permeabel för bara natrium. Kalium (K+) och organiska anjoner (A-) finns i högre koncentration på insidan av cellen. Natrium (Na+) och klor (Cl-) joner finns i högre koncentration på utsidan av cellen. 1) Na+-joner flödar in i cellen p g a en kemisk kraft.
Beskriv hur jämviktpotentialen för natrium kan fastställas.
I en cell vars cellmembran är helt permeabel för bara natrium. Kalium (K+) och organiska anjoner (A-) finns i högre koncentration på insidan av cellen. Natrium (Na+) och klor (Cl-) joner finns i högre koncentration på utsidan av cellen. 1) Na+-joner flödar in i cellen p g a en kemisk kraft.
2) Då Na+-joner kommer in i cellen och tar med en positiv laddning, blir insidan av cellen positiv relativt utsidan. Förändringen i laddningsfördelningen skapar en elektrisk kraft att dra natrium ut ur cellen och motsätter sig därigenom den kemiska kraften. 3) Tillslut har tillräckligt mycket Na+ flödat in i cellen så att den elektiska kraften blir stark nog att motverka fortsatt rörelse hos Na+-jonerna. Vid denna membranpotential är natrium i jämvikt. Denna potential är lika med natriums jämviktpotential och ca +60mV i neuroner.
Hur bildas en steady-state vilopotential?
Kalium och organiska anjoner finns i högre koncentration inne i cellen. Natrium och klor-joner finns i högre koncentration på utsidan av cellen. Cellen är permeabel för både natrium och kaliumjoner, men mer permeabel för kalium. 1) Kemiska krafter verkar så att kaliumjoner lämnar cellen och natriumjoner kommer in i celler. 2) Fler kaliumjoner lämnar cellen än som natrium kommer in p g a den större permeabiliteten för kalium. Då fler positiva laddningar lämnar cellen, utvecklas en negativ membranpotential. 3) Elektriska krafter verkar nu på jonerna, den drar tillbaka både natrium- och kaliumjoner in i cellen, och skapar därigenom en starkare elektrokemisk kraft för natrium att flöda in i cellen och en svagare elektrokemisk kraft för kalium att lämna cellen. 4) Så småningom, fastställs ett ”steady state”, där rörelsen hos natrium in i cellen balanseras av rörelsen av kalium ut ur cellen, och ingen förändring i nettoladdningen sker. Denna potential kallas vilomembranpotentialen